3 Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025

Helsingfors under denna fullmäktigeperiod och detta årtionde - val, program och tyngdpunkter

Världens bästa och mest jämlika plats för lärande

Alla barn har rätt till en trygg barndom och lärostig. Småbarnspedagogik, utbildning och undervisning av god kvalitet utgör grunden för en fungerande stad och ett bra liv.

Helsingfors mål är att alla skolor ska vara bra skolor och att vägen från småbarnspedagogik till grundskola och andra stadiet löper smidigt. Det bereds plats för alla att specialisera sig, att vara olika och att få intensifierad undervisning.

En bra småbarnspedagogik förebygger effektivt segregation och jämnar ut socioekonomiska skillnader mellan barn. Helsingfors ökar deltagandet inom småbarnspedagogiken ytterligare, särskilt bland dem som talar främmande språk.Helsingfors satsar på undervisning i finska och svenska inom småbarnspedagogiken så att alla barn ska ha språkliga färdigheter för en smidig skolstart. Genom att stärka småbarnspedagogiken ökar vi också produktiviteten och sysselsättningen i staden. 

Varje barn har rätt till en god småbarnsfostran. Antalet platser ska ökas på ett sätt som gör det möjligt att erbjuda en plats nära hemmet eller längs med familjens rutt. Principen om närdaghem genomförs. Tillgängligheten förbättras genom att stödet för privat vård höjs och servicen görs mer digital.

Helsingfors behöver internationella proffs. Vi tar hänsyn till de internationella barnens och familjernas behov när det gäller daghem, skolor och fritidsaktiviteter. Möjligheten att studera på engelska utökas på varje utbildningsnivå. Vi säkerställer att platser är tillgängliga mitt under året.

Vi reder ut de utmaningar som personer med främmande språk stöter på i språkinlärningen och studieutbudet samt stärker rutten till utbildning och arbetsliv. Vi förstärker det fria bildningsarbetets roll för att stödja integrationen av inflyttade.

För att stärka Helsingfors dragningskraft grundar vi Nordiska skolan, i enlighet med förslaget från fostrans- och utbildningsnämnden.

Helsingfors verkställer den utvidgade läroplikten och utvecklar aktivt en enhetlig stig för den grundläggande utbildningen på andra stadiet. Barn och unga med främmande språk stöttas på studiestigen. Helsingfors samarbetar med staten för att garantera att ungdomarna ska ha tillgång till mångsidiga studieplatser inom olika branscher i den egna hemstaden. Vi ökar antalet gymnasieplatser, förbättrar tillgängligheten för lokal gymnasieutbildning och säkerställer att medeltalet som krävs för antagning till gymnasierna inte blir för högt. Vi förbättrar förutsättningarna för läroavtalsutbildning. Individuell studiehandledning utvecklas inom gymnasie- och yrkesutbildningen. Tillräcklig närundervisning och handledning inom yrkesinriktade studier säkerställs.

Med tanke på att producera en god småbarnspedagogik är det avgörande att lösa personalbristen på ett hållbart sätt. Helsingfors utarbetar åtgärder för att förbättra tillgången på personal och börjar verkställa dem under fullmäktigeperioden. Vi säkerställer att andelen kompetent personal ökar inom småbarnspedagogiken, och vi förbättrar arbetsvillkoren och vikariaten.

Skolornas basfinansiering tryggas och sektorn följer upp genomslagskraften av de finansieringskriterier som införts. Vi säkerställer att varje elev får det stöd för skolgången som eleven behöver och riktar stödet särskilt dit där det behövs genom att förstärka och utveckla positiv särbehandling. Vi förbättrar närskolornas dragningskraft. Vi fortsätter att använda hela staden som lärmiljö.

Vi reder ut en modell för att vårda små skolelever i skift.

Framgång kräver också fungerande och sunda lokaler samt en plan för en lokal- och servicenätverk som bättre förutser servicebehovet och grundar sig på aktuell information om stadens befolkning och lokaler. Avtalsskolornas betydelse som en del av stadens skolnätverk identifieras och tryggas. Vi ser till att avtalsskolornas renoverings- och tillbyggnadsprojekt framskrider smidigt.

Ansökan till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen digitaliseras. Analysering utvecklas och används då man planerar och erbjuder service åt kommuninvånarna. Tekniska lösningar tillämpas och utvecklas i undervisningen och lärmiljöerna.

Vi sätter upp strategiska mål för att utveckla utbildningen i Helsingfors fram till 2030. Vi fortsätter Finlandsmodellen för hobbyverksamhet så att varje barn erbjuds tillfälle för en hobby.

Högskolestuderande är en viktig del av Helsingfors framtid. Helsingfors ska vara en utmärkt stad att studera i,  en imponerande plats för inlärning samt för att utveckla sig själv och sina talanger.  I samarbete med högskolor, studerande och företag gör vi Helsingfors till en allt bättre studiestad och ett innovationskluster, och dessutom satsar vi på förutsättningarna för att bedriva vetenskap. 

Från en separat enhet för återhämtning anvisas resurser för att avhjälpa underskottet i utbildning och välmående som covid-pandemin orsakat bland ungdomar.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Klimatperspektivet ska bli en genomgående del av allt beslutsfattande, oberoende av förvaltningsområde. Klimatperspektivet beaktas särskilt i byggandet, rörligheten och energilösningarna. Målet är ett klimatneutralt Helsingfors som uppnår sina mål, utgör ett exempel och gör mer än sin andel för att bekämpa klimatförändringen. I vår strävan efter klimatneutralitet fokuserar vi på effektivare åtgärder och söker aktivt lösningar som är förnuftiga med tanke på helheten för att påskynda våra klimatåtgärder på ett sätt som är socialt rättvist. Stadsbornas egna möjligheter att göra miljövänliga val i sin vardag underlättas.

Vi tidigarelägger målet om klimatneutralitet till 2030 och uppdaterar åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, och som en del av detta utarbetar vi tillräckliga och trovärdiga åtgärder bland annat för att minska utsläppen från trafik och bygg. Vårt villkor är att Helen uppdaterar utvecklingsprogrammet under fullmäktigeperioden med hänsyn till färdplanen för uppvärmning. I utvecklingsprogrammet ska Helen vara förberedd att stänga Sundholmens kolkraftverk före år 2029. Helsingfors fattar inga nya investeringsbeslut om bioenergianläggningar. Vår målsättning ska vara noll koldioxidutsläpp 2040. Vi förbereder scenarier för att uppnå målet, vilka kartlägger stigarna som leder till målet. Efter detta är målet att Helsingfors ska bli klimatnegativt. Vi genomför ambitiöst en färdplan för cirkulär ekonomi som uppmuntrar alla att reparera, sysselsätta och minska utsläppen.

Den framskridande klimatförändringen förutsätter också en anpassning till dess effekter. Helsingforsarnas livsstil, hälsa och egendom ska tryggas. Helsingfors ska vara förberedd på extrema väderfenomen och deras indirekta effekter. Anpassning till klimatförändringens konsekvenser kräver att man är beredd för såväl fler värmeböljor och perioder av torka som kraftiga regn och till och med stigande vattennivåer under de kommande årtiondena. Vi tar tag i de åtgärder som detta kräver och beredskapen ska synas både i stadsplaneringen samt i ny- och reparationsbyggande. 

Som en del av anpassningen till klimatförändringen ökas mängden träd och grönska i staden. Antalet ängar som tål hetta ökas, parker, gröna tak och andra grönstrukturer som kontrollerar dagvatten likaså. En fungerande grönstruktur underlättar hanteringen av dagvatten, minimerar översvämningsrisker och minskar fenomenet med urbana värmeöar. Vi tar hand om åtgärder som är nödvändiga och behövs i sjukhus, anstalter och seniorboende. 

Helsingfors skyddar och värnar aktivt om sin mångsidiga natur. Vi förstärker nätverket av skogar och ängar. Vi sörjer för att alla helsingforsare även i fortsättningen har natur nära sig. Vi genomför ambitiöst åtgärdsprogrammet för att trygga mångfalden i Helsingfors natur. De värdefullaste områdena i Helsingfors skyddas med stöd av naturskyddsprogrammet (2015–2024), och ett nytt naturskyddsprogram bereds för åren 2025–2034. Under strategiperioden inrättas minst fem nya naturskyddsområden per år. 

En växande stad kräver att man sammanjämkar den allt tätare stadsstrukturen med naturvärden. Byggande anvisas inte i de värdefullaste naturområdena i Helsingfors. Ett centralt mål är att planerat öka naturens mångfald och låta urskogar uppstå naturligt i rekreations- och naturområdenas skogar och på skogiga platser. Vi säkerställer att inget nytt byggs i det värdefulla området Centralparken. Vårdö ska bli ett rekreationsområde. Vi omvärderar Stansviksbergets detaljplan med tanke på skogsnaturens värden samtidigt med de upphävda delarna av Kronbergets detaljplan. I byggnads- och trafikprojekt reder vi alltid ut alternativet att bevara så mycket av trädbeståndet och växtligheten som möjligt. Utvecklingen av det havsnära Helsingfors fortsätter ambitiöst genom att förbättra de marina förbindelserna, strandpromenaderna, bryggorna och baserna samt främja marint företagande. Helsingfors värnar om Östersjön och dess stränder och minskar utsläppen i Östersjön. Vi fortsätter att bereda en nationalstadspark.

Konst och kultur gör gott

Helsingfors understöder kultur- och evenemangsbranschen från den separata återhämtningsenheten så att branschen klarar sig efter coronakrisen. Samtidigt förstärker man strukturerna genom att lyssna till kultur- och evenemangsbranschen och så att branschens verksamhetsförutsättningar förbättras ytterligare och är hållbara med tanke på eventuella kommande kriser.  

Med kultur-, motions- och ungdomsbidrag skapar vi förutsättningar för en mångsidig fritidsverksamhet och kultur. Vi fortsätter att utveckla bidragen på så sätt att stadens understöd i framtiden kan omfatta exempelvis Dansens hus, nya motions- och konstformer och aktörer inom konstens fria fält. Ett sätt är att nyttja offentliga projekt som genomförts med konstens procentprincip.

Evenemangen har en betydande roll för att skapa trivsel, livskraft och attraktivitet i Helsingfors. Helsingfors är en ansvarsfull utvecklare av evenemang, en pålitlig och inspirerande partner, en fungerande plattform för evenemang och ett populärt kongressmål. Det är enkelt för människor och företag att uträtta ärenden med Helsingfors när det gäller att ordna evenemang, såväl stora som små. Helsingfors ska kunna betjäna företag och andra organisatörer av evenemang med principen om ett serviceställe. Användningen av lokaler och områden för evenemang och kulturverksamhet underlättas och avregleras. Helsingfors förbättrar sin position som värdstad för kultur och idrott, internationella kongresser, mässor och andra stora evenemang i samarbete med aktörer i branschen.

Vårt mål är ett Helsingfors vars kulturliv utökas och blir allt mer intressant och mångsidigt. Med sitt kulturutbud är Helsingfors också den finska kulturens nationella flaggskepp. Vi förstärker vår ställning som hemort för nationellt och internationellt betydande konstinstitut. Det krävs evenemang, ett starkt civilsamhälle och konst för att återinföra samhörighet, välbefinnande och förtroende. Evenemangen främjar också livskraften i företag som är verksamma i stadscentrum. Helsingforsbiennalen ordnas 2023 och 2025. Till exempel Södra hamnen, Magasinstranden, Östra centrum och Södervik utvecklas till upplevelserika centrum där kultur och fritid är starkt närvarande. Vi fortsätter utveckla Helsingfors nattliv och nattekonomi. 

Vår unika stadskultur är en avgörande faktor till ett gott liv. Den ger Helsingfors sin särprägel, gör staden mer attraktiv för turister, främjar stadsbornas delaktighet, ökar den kulturella förståelsen, minskar segregationen och främjar stadsbornas engagemang för Helsingfors. Utbudet av kultur, motion och andra fritidstjänster måste anpassa sig till stadens tillväxt. Mångsidiga tjänster ska erbjudas på olika håll i staden. Stadsmiljön ska göras mer trivsam med hjälp av offentlig konst. Vi förstärker det uppsökande och integrerade ungdomsarbetet. Vi tryggar ungdomsgårdarnas verksamhet runt om i staden.

Vi gör Helsingfors till huvudstaden för läsning och läsförmåga. Vi garanterar bibliotekens dragningskraft och ställning som mötesplats. Vi tryggar nätverket av lokala bibliotek. En mångsidig användning av lokalerna underlättas och vi börjar använda nya teknologier och medier fördomsfritt.

Helsingfors har som målsättning att vara en stad där förutsättningarna för ett rörligt liv förbättras på så sätt att stadsbornas hälsa blir bättre. Varje helsingforsare oavsett ålder, uppmuntras att röra på sig, utan onödiga hinder. Motion ingår i varje dag i småbarnspedagogiken, skolgången och studierna. Vi bygger fler motionsplatser med fokus på öppen och aktiv användning av lokalerna. Vi fäster vikt vid element som inbjuder till motion i stadsrummet, såsom motionstrappor, utegym samt bänkar och bryggor.

I synnerhet tiden efter covid-19-pandemin är det viktigt att satsa på att ungdomarna återvänder till sina hobbyer.

Vi stödjer fri medborgar- och organisationsverksamhet genom att låta dem använda lokaler kostnadsfritt eller förmånligt i hela staden.

Vi gör det möjligt för toppidrottare att utbilda sig och träna samt garanterar förutsättningarna för att Helsingfors idrottsföreningar och övriga organisationer ska kunna ordna hobbyverksamhet. 

Likvärdiga och internationella Helsingfors

Helsingfors är en bra stad för alla invånare och besökare där trygghet och alla människors lika rättigheter förverkligas. Helsingfors åtar sig att främja likabehandling, jämställdhet och mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Målet är att vara en stad där alla livsstilar och åsikter kan existera i harmoni. 

Helsingfors försvarar allas frihet till eget liv så länge som verksamheten inte begränsar någon annans rätt till samma frihet. Helsingfors främjar allas säkerhet i offentliga lokaler. Helsingfors har tydliga och forskningsbaserade metoder för att ingripa i trakasserier och diskriminering. I Helsingfors råder nolltolerans mot mobbning. Vi förstärker och utökar undervisningen i emotionella färdigheter och kommunikationsförmåga. Inom servicen och i delaktigheten ska olika befolkningsgrupper bemötas på ett mer likvärdigt sätt och invånarnas förmåga att se staden med nya ögon förbättras. Helsingfors förstärker sin förmåga att identifiera, förebygga och medla konflikter mellan befolkningsgrupper. Vi uppmuntrar helsingforsarna att delta allt mer i frivillig- och kamratverksamhet.

Åtkomlighet och tillgänglighet beaktas i planeringen av stadsmiljön och stadens tjänster. Med hjälp av en aktiv delaktighet bereder vi tillfälle för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor. Vi satsar också på en minnesvänlig stad.

Helsingfors satsar i sitt servicearbete på att bemöta alla slags människor. Helsingfors utbildar social- och hälsovårdspersonal, undervisningspersonal och andra som arbetar med barnfamiljer att bemöta olika slags familjer ännu mer sensitivt,  exempelvis genom att utbilda personalen att identifiera och ingripa i rasism, identifiera olika former av våld, identifiera de som hotas av könsstympning och ökar arbetet med unga som hör till minoriteter.

Helsingfors satsar också på språkundervisningen för invandrarkvinnor och sätter som ett särskilt mål att öka deras sysselsättning.

Vi vill vara en stad som aktivt deltar i att lösa de globala avgörande och knepiga problemen samt en stad som vill ta övriga städers bästa metoder till godo. Helsingfors fortsätter rapporteringen av FN:s mål för hållbar utveckling. I framtiden är Helsingfors en lockande stad för människor och företag som arbetar för hela världens bästa. Samtidigt gör vi våra liv mer smidiga, bekväma och roliga. Helsingfors är en stad för goda gärningar

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Helsingfors har som mål att vara en stad där bostadsområdena inte segregeras och där man kan leva ett tryggt och trevligt liv, överallt i de positivt egenartade stadsdelarna. Vi tar målmedvetet itu med segregationshotet genom att lyssna på stadsborna och tillämpa forskning. Helsingfors tillämpar positiv särbehandling och motverkar segregation - sektorsövergripande med bostadspolitik och planläggning, socialt arbete, utbildning, småbarnspedagogik och fritidsverksamhet. Vi satsar på detta arbete i vissa utnämnda områden: Malmgård- Gamlas, Malm, Mellungsby samt Nordsjö. Reformer planeras och förs vidare i samarbete med invånarna och med hänsyn till områdets karaktär och drag.

Med hjälp av positiv särbehandling riktas service och investeringar till områden som har större behov. Investeringar i offentliga platser och byggnader används som en metod för att öka välfärden och attraktiviteten. Vi säkerställer mångsidiga former och alternativ för innehav av bostäder och boende i olika områden. Konst, evenemang, idrottsanläggningar, bibliotek och närmiljö stärker särprägeln i alla områden och attraherar invånare och företag.

En trygg stad är en bra stad. En viktig del av en säker och fungerande stad är ett starkt räddningsväsende, vars förutsättningar vi ska säkerställa tillsammans med staten. Vi förstår synergin i räddningsinsatser och akutvård för att främja säkerheten i en stor stad. Vi sköter om en omfattande beredskap på stadsnivå och bygger grunden för en mångsidig funktionsförmåga i olika situationer.

En funktionell och vacker stad

Hållbar tillväxt bygger på långsiktig planläggning och stadsplanering. En balanserad stadsutveckling gör det möjligt att öka antalet invånare och trivseln i staden, vilket också är en förutsättning för ekonomisk aktivitet och därmed för gemensamma investeringar som skapar komfort och skönhet.

Stadsstrukturen utvecklas hållbart, i första hand genom ombyggnad och komplettering av den redan bebyggda miljön, med hänsyn till områdenas särdrag. Helsingfors utvecklas som en stad för nätverk av spårtrafik, och resultatet är ett intressant och livskraftigt nätverk av olika slags stadsdelar som medger tillväxt och förtätning. Kompletteringsbyggande sker främst intill spårvägstrafiken och kring stationerna. Stadsmiljöns kvalitet höjs. Utöver stadskärnan satsar vi även på andra regionala centrum, såsom Östra centrum. 

En balanserad utveckling i områdena främjas genom satsningar på stadsförnyelse, mångsidig bostadsproduktion och stadsmiljöns trivsamhet. Vi vidtar åtgärder för att göra processen för att bygga bostäder smidigare. Vi verkställer det gällande programmet för boende och markanvändning (BM-programmet). Genomförandeprogrammet för generalplanen uppdateras.

Det ambitiösa stadsbyggandet, de nya bostadsområdena och kompletteringsbyggandet ska vara i balans med den närliggande naturen. Målet är att påskynda bostadsproduktionen i enlighet med BM-programmet. Dessutom strävar vi efter att bromsa ökningen av boendekostnaderna, skapa balanserade stadsdelar och öka boendetätheten.

Ett av syftena med bygginvesteringarna är att minska områdenas segregation och öka helsingforsarnas trivsel överallt i Helsingfors. Detta innebär investeringar i parker, lekparker och idrottsplatser. Stadens tjänster, såsom skolor, social- och hälsovårdstjänster, bibliotek och möjligheter till motion, ska hålla takt med befolkningsunderlaget och byggandet samt följa deras skala på ett sätt som är ekonomiskt hållbart. 

Helsingfors planerar och bygger ett attraktivt, trivsamt och vackert stadsrum i både nya och gamla områden. Ett bra stadsrum lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund till möten i staden året runt samt gör det möjligt att uppehålla sig och vistas, skapar en plats för kommersiella tjänster och utgör en plattform för offentlig verksamhet. Under strategiperioden fäster vi särskild vikt vid att man överallt i Helsingfors säkerställer grundförutsättningar för ett trivsamt stadsrum, såsom renliga parker och gator.

Helsingfors stad har en viktig roll i planeringen och styrningen av Helsingfors markanvändning. Med hjälp av planläggning främjar staden en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom partnerskapsprojekt planeras markanvändningen i samarbete med staden och markägare. Staden ställer alltid tydliga villkor för partnerskapsprojekten. Tillståndsprocesserna och byggnadstillsynen görs smidigare.

Målet är en fungerande och vacker stad vars djärva investeringar stödjer framtidens befolkningstillväxt och ekonomiska tillväxt och därmed även inkomstunderlaget istadens ekonomi.

Design är en allt mer systematisk del av tjänsternas användarorienterade reform och ökningen av stadsorganisationens produktivitet. Design tillämpas i stadens gemensamma projekt och prognostisering. Helsingfors fortsätter att förstärka sin profil som en designstad och är en aktiv partner för såväl städer som företag och högskolor i branschen. Helsingfors inser betydelsen av design och arkitektur för välmående, en bättre stadsupplevelse och stadens varumärke. Det offentliga stadsrummets attraktionskraft ökas med innovativ planering och försök. Vi slutför det arkitekturpolitiska programmet.

Design är något som särskiljer Helsingfors på ett internationellt plan och ett centralt verktyg för utvecklingen av staden. Arbetet stöds genom att främja det nya arkitektur- och designmuseet. Tillgänglig konst och arbetsvillkoren för kulturbranschens proffs förbättras, i synnerhet utanför innerstaden. Vi upprättar en verksamhetsmodell inom ramarna för fastighetsstrategin för att renovera historiskt värdefulla byggnader.

Helsingfors centrum är Finlands största koncentration av arbetsplatser, tjänster, underhållning och kultur som har en unik roll i hela landets ekonomi. Centrum är en resurs som Helsingfors målmedvetet ska investera i. Vi gör centrum mer lockande, tillgängligt och funktionellt. Vi gör detta tillsammans med invånarna och centrumområdets näringsliv och företag.

Vi startar livskraftprojektet för centrum där vi satsar på ett promenadvänligt och trivsamt stadsrum. Vi planerar utvecklingen av fotgängarcentrum med stöd av beredningen under förra perioden och förslaget tas upp till beslutsfattande. Vi jobbar för att öka antalet arbetstillfällen och tjänster i centrum och gör dem mer intensiva, förbättrar förutsättningarna för evenemang samt synliggör konst och kultur i centrum. I projektet ökar vi trivseln i parkerna i centrum och under strategiperioden inleder vi restaureringen av Kajsaniemiparken. Vi tillämpar uppgifterna från  utredningen om centrums livskraft som underlag i projektet och beaktar attraktionen under olika årstider.

Utvecklingen av trafikregleringar är en väsentlig del av centrumprojektet, för att stöda livskraften i centrum. Vi reder alltid ut de övergripande effekterna av trafikprojekt som påverkar tillgängligheten i stadens centrum. Vi genomför lösningar med vilka vi kan börja använda underjordiska parkeringsanläggningar mer effektivt. Samtidigt sörjer vi för att service- och distributionstrafiken är smidig i stadskärnan. Vi fortsätter projektet som siktar på att minimera olägenheter som orsakas av gatu- och grävarbeten.

Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Trafiken i det växande Helsingfors planeras alltid i samarbete med markanvändningen. Markanvändningen utvecklas i Helsingfors så att trafiken kan ordnas på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, socialt som ekologiskt. En tillräcklig kapacitet och funktionsduglighet i den allt kompaktare stadens trafiksystem säkerställs genom att planera alla transportsätt och beakta deras koppling till varandra. Vi ökar andelen cykling, promenad och kollektivtrafik som färdsätt.

Helsingfors är en stad som använder stadsrummet effektivt och smart, ur stadsbornas synvinkel, och gör plats för människornas varierande behov. Smart trafik som i framtiden utgår från människornas behov kan bli verklighet genom fortsatta investeringar i trafikdata och digital trafikstyrning samt smarta infrastrukturer som medger kommersiella trafiktjänster.

Vi fortsätter att skapa nätverksstaden för spårvägar genom att främja planeringen och genomförandet av snabbspårvägsprojekt.

En åtgärdshelhet utarbetas för att stärka elbilismen i syfte att minska antalet förbränningsmotorer i de urbana områdena. Tillräckliga laddstationer för elbilar främjar funktionaliteten i centrum och bidrar till att uppnå klimatmålen.  Vi fortsätter att minska fossilt bränsle inom kollektivtrafiken. Vi bibehåller priserna på kollektivtrafikbiljetterna i Helsingfors på rimlig nivå. Vi förbättrar omständigheterna för cyklister och fotgängare. Vi genomför utvecklingsprogrammet för cykeltrafik målinriktat. Vi påskyndar byggandet av banans och innerstadens nätverk.

Vi fortsätter att stegvis gå mot en marknadsbaserad parkeringspolitik. Vi garanterar att det finns tillräckliga möjligheter för parkering, både boendeparkering och infartsparkering.

Vi verkställer besluten om placering av hamnfunktionerna.

Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Alla i Helsingfors ska kunna leva ett bra liv oavsett ålder och hälsotillstånd.

Helsingfors har som mål att man lätt ska få grundläggande vård och tandvård. För detta tar man hjälp av digitaliseringen, servicesedlar enligt behov, det multiprofessionella samarbetet, utvecklar arbetsfördelningen, och anlitar privat serviceproduktion. Vi garanterar tillräcklig personal inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Vi bygger funktionella, moderna och åtkomliga familjecenter, seniorcenter, samt hälso- och välfärdscenter. Vi planerar dem tillsammans med användarna och personalen. Vid utvecklingen av servicenätverket beaktar vi helsingforsarnas och områdenas olika utgångspunkter och behov. Samtidigt garanteras att servicen är tillgänglig tillräckligt nära. Vi ökar servicen på fältet och i hemmen, förbättrar vår framförhållning, vårdens kontinuitet samt skapar bestående vårdrelationer för dem som behöver mycket service. Helsingfors utvecklar svenskspråkiga tjänster för att uppnå goda och sömlösa tjänster även på svenska. Helsingfors tar bättre hänsyn till olika åldersgrupper vid planeringen och produktionen av tjänster. Vi ser till att seniorerna mår bra och den åldrande befolkningen betraktas som en resurs. Helsingforsarna har rätt till en värdig ålderdom. Vi säkerställer att bedömningsprocessen för behovet av långvarigt boende fungerar samt ett tillräckligt antal platser. Hemtjänstens kvalitet utvecklas och blir mer mångsidig. Betydelsen och värdet av närståendevård ökar när befolkningen åldras. Staden ser till att anhörigvårdarna orkar och får stöd.

Helsingfors ökar utbudet av digitala social- och hälsovårdstjänster och ger ett servicelöfte visavi dessa. Användningen av tjänsterna ska göras mer kundinriktad och så smidig som möjligt, ur olika helsingforsares perspektiv. Digitaliseringen bör stödja denna utveckling.

Helsingfors inför terapigarantin år 2022; vi ökar tillgängligheten för mentalvårdstjänster i tidigt skede och kortvarig psykoterapi, utvidgar mentalvårdstjänster med låg tröskel och fortsätter att förbättra servicekedjan för barns och ungas mentalvård i samarbete med HUS. Vi ser även till att de som behöver mer psykiatri och multiprofessionell vård får detta. 

Vi bereder också en åtgärdshelhet som ingriper i det växande drogmissbruket på ett mänskligt och övergripande sätt samt minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall och skador som orsakas av rusmedel.

Vi förbättrar missbrukartjänsterna så att de som är beroende av droger erbjuds tillräcklig service som de har tillgång till enkelt och snabbt. I synnerhet ungdomar måste omedelbart få hjälp.

Helsingfors har åtagit sig att minska bostadslösheten. Staden har som mål att avskaffa bostadslösheten senast år 2025. Vi gör de insatser som krävs för att bekämpa bostadslöshet, med hjälp av stödboende och stadens övriga befintliga service samt genom att utnyttja stadens bestånd av hyresbostäder. Vi minskar utslagning och utvecklar uppsökande socialarbete, såsom uppsökande närarbete och vuxensocialarbete.

Vi stöttar familjer på ett övergripande sätt. Vi satsar på ett tidigt och omfattande stöd. Vi gör Helsingfors till den bästa staden att grunda familj; vi utvecklar tjänster förknippade med graviditet och förlossning genom att lyssna på familjer och erbjuder familjer med spädbarn tidigt stöd, till exempel som hemtjänster. Vi hjälper familjer med en förälder att orka. Målet är att förebygga anhopningen av problem och så att barnskydd inte behövs. Vi strävar efter att bromsa tillväxten och på sikt minska antalet klienter i barnskyddet. Vi fortsätter att vidta Mukana-programmets effektiva åtgärder som siktar på att minska ojämlikhet och förebygga marginalisering bland ungdomar.

Vi säkerställer att basservicen fungerar genom att förstärka användningen av modellen för flera producenter. Vi utnyttjar vid behov även privat serviceproduktion och servicesedlar, särskilt vid hantering av vårdköer som orsakats av covid-19-pandemin.

Vi anvisar resurser från en separat covid-återhämtningshelhet för att åtgärda vård- och serviceskulden.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Vår ekonomiska hållbarhet förutsätter att stadens beslutsfattare är framsynta och konsekventa. Finansieringen av stadens livsviktiga tjänster ska ordnas ansvarsfullt.

Staden strävar efter att bidra till att ekonomin är stark i helsingforsarnas eget hushåll och i staden. Flera förändringar ställer villkor för stadens ekonomi, såsom social- och hälsovårdsreformen, den ökade mängden äldre och unga, nödvändiga klimatåtgärder och servicebehoven i en allt mer varierande stad.

Kostnadsökningen inom driftsekonomin binds till ändringar i kostnadsnivån och befolkningstillväxten och till ett produktivitetsmål som stadens organisation själv ställt. År 2022 är detta mål 0,3 procentenheter och därefter 0,5 procentenheter. Ändringen i kostnadsnivån beskrivs av prisindex för basservice. Befolkningstillväxten för fostrans- och utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster beskrivs med parametern tillväxt per åldersgrupp och total befolkningstillväxt i övrigt.

I början av fullmäktigeperioden förbinder vi oss till en princip om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna. De årliga budgetarna överskrider inte utgiftsnivån i enlighet med ansvarsskyldigheten. Vi kommer även i fortsättningen att garantera service av hög kvalitet. Genom att stödja oss på ansvarsprincipen undviker vi en situation där varje konjunkturläge leder till oändamålsenlig tillväxt eller besparing inom utgiftsekonomin.

Staden börjar planera och verkställa konkreta reformer som medför ökad effektivitet, produktivitet, ekonomiskt spelrum och resurser i stadens verksamhet. För detta går vi igenom stadens och stadskoncernens affärsverk och övriga enheter och samfund, effektiviteten i deras verksamhet och deras lokalanvändning. Med dessa åtgärder strävar vi efter en årlig vinst på minst 50 miljoner euro senast år 2025.

Den marginal som uppnåtts tack vare produktivitetshelheter och som pålitligt uppskattats utifrån beslut ska årligen i samband med budgetbeslutet inriktas på att täcka produktivitetsmålet och förbättra servicen.

Vi söker spelrum i stadens ekonomi genom att allt mer ambitiöst sträva efter effektivitet och bättre input-output i stadens all egen verksamhet och serviceproduktion.

Detta förutsätter ett gott ledarskap och en utveckling av stadsorganisationen. De administrativa strukturerna ska främja, inte begränsa stadens möjlighet att uppnå sina mål. Vi fortsätter att uttömmande kalkylera och offentliggöra kostnaderna för stadens egen serviceproduktion i alla delar av stadskoncernen.

Helsingfors har under de senaste åren djärvt ökat sina investeringar. En djärv tillväxt och investeringar kommer även i framtiden att skapa förutsättningar för en stark stadsekonomi. Vi förbättrar vår förmåga att utvärdera investeringar på stadsnivå och styr investeringarna som en helhet. De totala investeringarna dimensioneras på en finansiellt hållbar nivå med tanke på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ökningen av lånebeståndet. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde kan visa ett underskott under fullmäktigeperioden, vilket kan vara totalt högst det mål för underskott som bestämts för lokalförvaltningen i programmet för den offentliga ekonomin och i kommunekonomiprogrammet.

Vi utvecklar principen om att fastställa lokalhyror så att höjningar orsakade av renoveringar bättre motsvarar renoveringarnas faktiska livscykelkostnader. På detta sätt undviker vi att servicen försvagas på grund av en alltför kraftig hyreshöjning.

I framtiden kommer vårdreformen att överföra närmare två tredjedelar av våra skatteintäkter. Marginalen för Helsingfors stads ekonomi smalnar eftersom en mindre del av det framtida skatteunderlaget är tillgängligt för staden, som en följd av reformen.

Helsingfors ska vara en stad vars välstånd ökar och som skapar förutsättningar för sina invånare att förbättra sin ekonomiska ställning. I planeringen av stadens ekonomi stödjer vi oss på en bredare forskningsbaserad och akademisk expertis inom ekonomi. I syfte att bibehålla incentiven till arbete och stadsbornas personliga ekonomi avstår staden från att höja kommunalskatten.

Från och med ingången av 2023 kommer social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet att finansieras såsom en egen helhet med statens allmänna kalkylerade finansiering och separeras i budgeten, i enlighet med lagstiftningen. Helsingfors strävar efter att även i fortsättningen trygga bra social- och hälsovårdstjänster åt helsingforsarna och att aktivt påverka utvecklingen av statsfinansieringen.

Vi fortsätter på den linje, enligt vilken staden avstår från fastigheter som den inte själv använder.

Totalt 65 miljoner euro i stadsstyrelsens dispositionsmedel reserveras för att återhämtning från covid19-pandemin under 2022 och 2023. Återhämtningspaketets medel kan användas för behov av återuppbyggnad som pandemin orsakat. Paketet fördelas mellan fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Helsingfors stad bedriver en god personalpolitik, och vår målsättning är att personalen ska må bättre och trivas i arbetet Samtidigt strävar vi efter en ökning av produktiviteten och konkurrenskraften.

Helsingfors stad och hela stadskoncernen agerar i en stad som utvidgas, och mängden personal inom Helsingfors stads serviceproduktion förutses öka. Därför kan staden vara en lockande arbetsgivare som erbjuder många slags intressanta karriärvägar och stabila anställningsförhållanden. Helsingfors stad säger inte upp eller permitterar personal vid förändringar, om personen har färdigheter att övergå till nya uppgifter som motsvarar hens kompetens och erfarenhet. Staden uppmuntrar alla att kontinuerligt utveckla sin kompetens och en mångsidig karriär samt till arbetsrotation. Staden erbjuder nya uppgifter och vid behov en examensinriktad fortbildning, om arbetsuppgifterna upphör.

Stadens ledning träffar personalorganisationer regelbundet.

Helsingfors stad vill vara en attraktiv arbetsgivare som driver en god personalpolitik. Staden inleder och fortsätter effektiva åtgärder för att åtgärda personalbristen. Vi förbättrar Helsingfors stads förmåga att behålla och locka arbetskraft samt arbetsvillkoren genom att hela personalen deltar. Vi vill lösa problemet med arbetskraft och fortsätter programmet för utveckling av lönerna.

Det är utmanande för Helsingfors att hitta arbetskraft med kunskaper i svenska språket. Staden satsar därför på kurser i svenska för personalen samt utvecklar rekryteringstjänsten för att trygga tillgången på personal. Vi satsar allt mer på personaltillgänglighet, även med tanke på samhällelig påverkan, ökad mångfald och rekrytering av arbetstagare som talar andra språk än finska och svenska. Arbetskraftsrelaterad invandring främjas och erfarenhet och utbildning som skaffats utomlands ska erkännas bättre än hittills.

Vi intensifierar vårt samarbete med TE-tjänsterna, högskolor, läroanstalter, företag och andra städer i huvudstadsregionen för att åtgärda bristen på arbetskraft.

Vi ökar produktiviteten genom att belöna prestationer individuellt och i grupp. Vi utvecklar ledarskap och chefsarbete på ett målmedvetet sätt, belönar goda prestationer och ingriper snabbt i eventuella problem.

Vi stöttar personalens karriärmöjligheter och karriärväxling inom Helsingfors stad och stadskoncern. Vi skapar karriärvägar och möjligheter för personalen inom Helsingfors stad och allokerar personal där behovet är som störst. Vi mäter kontinuerligt vår framgång som stadsbornas upplevelse av hur bra samarbetet fungerar mellan olika aktörer inom staden och hur effektivt vi producerar tjänster.

Som en stor arbetsgivare kan Helsingfors stad också erbjuda flera arbetstagare tjänstebostäder som ett sätt för staden att svara på utmaningarna i rekryteringen.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Vi utvecklar kontinuerligt serviceattityden och -kompetensen i Helsingfors stads organisation. Vi letar efter lösningar på stadsbornas och företagens utmaningar och satsar på transparent, jämlik, snabb och förutsägbar service i alla sektorer och i stadens alla tjänster.

Helsingfors leds genom att data och kompetens allokeras. Med kvalitativa och kompatibla data samt analys kan man förutse kundbehov, förbättra genomslagskraften och effektivera verksamheten. Med hjälp av en bättre förståelse för kunderna kan service riktas där den mest behövs.

Helsingfors samarbetar aktivt med högskolor och företag i forsknings- och innovation och stödjer sig på bästa oberoende forskningskompetens i utvecklingen av den egna verksamheten. Då man förnyar en tjänst eller ett verksamhetssätt faciliteras ett äkta forskningsupplägg för att få tillförlitlig information om åtgärdernas genomslagskraft. Forskare bjuds in till stadens mest centrala reformer.

Hela stadens serviceproduktion är i allt större utsträckning beroende av digitala lösningar. Digitaliseringen gör det möjligt att skapa en mer hållbar stad som kan förutse och reagera på förändringar och kriser, som klimatkrisen. Vårt mål är en ökad lönsamhet inom serviceproduktionen, vilket återspeglas i en förbättring av tjänsterna eller kostnadsbesparingar. En automatisering av stadens ekonomiförvaltning och transparenta omkostnader ska lyftas minst på samma nivå som i de övriga städerna i huvudstadsregionen.

Målet är att den service som staden erbjuder ska vara lätt tillgänglig oavsett tid och plats. E-tjänster ska alltid prioriteras, när en stadsbo eller ett företag vill och kan använda dem, och de ska vara tillgängliga på ett heltäckande sätt under alla dagar och dygnet runt. Tjänster och processer automatiseras och ny självbetjäning utvecklas alltid då det är motiverat. Vi påskyndar utvecklingen av nya tjänster som förutser och motarbetar problem. Helsingfors upprätthåller även god service på svenska.

För att dra nytta av de digitala möjligheterna krävs en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen och invånarna. 

Öppna Helsingfors kommunicerar och handlar interaktivt. Helsingfors stärker delaktigheten och interaktiviteten i all sin verksamhet genom att främja en öppen verksamhetskultur och interaktiva metoder samt genom att nyttja responsen från invånare och företag. Staden bjuder aktivt stadsbor, företag och gemenskaper att delta i och påverka stadens tjänster, beslutsfattande, omvärld, egna bostadsområden samt ser till att det finns strukturer för att alla ska kunna vara delaktiga. Helsingfors främjar kommunikation, delaktighet och påverkan i många kanaler, dessas mångfald och flerspråkighet, också med hänsyn till skillnaderna i de olika bostadsområdena.

Helsingfors är attraktivt för proffs och företag

Helsingfors är lockande och attraktivt både för internationella experter och deras familjer och för dem som flyttar från övriga Finland. Vi tar en allt mer aktiv roll i att locka utländska företag, företagare och arbetstagare och stöttar dem att etablera sig i Helsingfors. För att Helsingfors stad och många företag ska lyckas med rekryteringen krävs det att vår stad också tillhandahåller engelskspråkiga tjänster. Vi stärker vår verksamhet på främmande språk i skolor och daghem och utvecklar tillgången till digitala tjänster även för personer på främmande språk. Vi stöttar utländska arbetstagares makar att sysselsättas och de internationella studenterna att integreras i regionens näringsliv.

En attraktiv stad lockar även turister. Vi ska utveckla Helsingfors till världens mest hållbara och smarta resmål.

Vi garanterar tillgången på proffsig personal och hög kompetens genom att uppdatera vår rekryteringspraxis, utökade språkkurser och utvidgad läroavtalsutbildning. Vårt samarbete med högskolorna och läroverken ska bli tätare och vi sporrar sektorerna att förstärka samarbetet med branschens forskare och utbildningsanordnare.

Vi uppdaterar våra ekonomisk-politiska tyngdpunkter. Vi förstärker och utvecklar vår position som en av Europas bästa miljöer för innovationer, uppstarts-center och kuvös för nya näringsgrenar. Vi höjer vår ekonomiska aktivitet och strävar efter mer mångsidiga näringsgrenar och yrken.  Helsingfors ska vara en lockande miljö att testa nya lösningar i en urban omgivning. Vi använder innovationsfonden, innovativa tävlingar och dylika redskap effektivt.

Vi utser särskilda koncentrationer av jobb och säkerställer att de också är attraktiva, genom planläggning och trafikplanering, och beaktar även förortsområden. Vi sörjer för att det också i framtiden i Helsingfors erbjuds tillfälle för olika företag att etablera sig, på marknadsvillkor och enligt företagens behov, även med hänsyn till kreativa branscher och industriell verksamhet. Vi utvecklar stadens centrum i ett tätt samarbete med företagen i området. Vi skapar ett program som lockar utländska investeringar till Helsingfors. Vi förstärker samarbetet mellan staden och högskolorna, stöttar utvecklingen av campus så att dessa kan bli starka innovations- och kompetenskluster, vi fortsätter utveckla startup Maria01 och Helsinki Health Capital.

Helsingfors är en företagarvänlig stad där vår serviceanda syns inom alla branscher och förmedlas till alla på ett enhetligt sätt. Vi förbättrar samarbetet mellan staden och näringslivet och förstärker dialogen under beredningen av beslut. Användningen av stadsrummet fördelas flexibelt mellan boende och affärsverksamhet. Vi förstärker vår företagarvänliga försökskultur och poängterar lösningsfokus - Helsingfors skapar möjligheter.

Vårt mål är att vara en stad som ökar sannolikheten för sysselsättning när sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna. Sysselsättningstjänsterna ordnas så att Helsingfors alla resurser utnyttjas. Vi sätter upp egna mål för sysselsättningen i Helsingfors och höjer sysselsättningsgraden med de metoder som står till buds i staden. Vi skapar en aktiv arbetskraftspolitisk åtgärdshelhet som innebär att exempelvis integrationstjänster och yrkesutbildning tillämpas samt sysselsättning av partiellt arbetsföra. Vi börjar tillämpa nya metoder för att sysselsätta och söker lösningar för hur sysselsättningen kan ökas särskilt bland ungdomar och invandrare. Vi letar efter gemensamma lösningar på sysselsättningsfrågan, över kommungränserna.

Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors

Helsingfors stad är internationellt aktiv. Vi nyttjar internationell verksamhet för att främja stadens strategiska mål samt förstärker Helsingfors möjligheter till inflytande och utvecklar ett allt starkare Helsingfors-varumärke genom förbättrad internationell renommé och dragningskraft, i synnerhet bland internationella proffs, investeringar och besökare.

Helsingfors söker aktivt efter praxis och lösningar, som är globalt på toppnivå, som stöd för sin verksamhet och sina mål. Helsingfors bär sitt globala ansvar genom att dela sin bästa praxis och sina bästa lärdomar med andra städer.

Helsingfors följer aktivt de fenomen som sker i dess jämförelse- och partnerstäder och tillämpar andras lärdomar på ett förebyggande sätt i sin egen verksamhet. Internationella partnerskap byggs på behovsbasis; de bästa samarbetspartner kan beroende av tema och mål hittas i andra europeiska städer eller utanför Europa. Utöver städer och stadsnätverk söker vi efter fungerande partnerskap i internationella organisationer.

Helsingfors övervakar stadens och stadsbornas intressen på ett målinriktat sätt både på nationella och internationella forum. Målet är ett Helsingfors som globalt är större än sin storlek och ett Helsingfors som är en aktiv riksomfattande opinionsbildare.

I den internationella intressebevakningen fokuserar vi särskilt på åtgärder som stödjer och främjar Helsingfors ekonomiska återhämtning, utvecklingen av offentliga tjänster, digitaliseringen, bekämpning av klimatförändringen och regionala innovationsekosystem. Helsingfors för en aktiv metropolpolitisk dialog internationellt och på EU-nivå, förebyggande och med hjälp av konkreta förslag. När EU-finansiering tas hem säkerställer vi, utöver beloppet, att EU-projekten bidrar till att Helsingfors ka uppnå sina strategiska mål.  Helsingfors vill även främja en ansvarsfull användning av EU-medel. Den nationella intressebevakningens tyngdpunkter är i synnerhet tillgång på kompetent arbetskraft, sysselsättning och tryggandet av stadens ekonomiska förutsättningar, särskilt genom att säkerställa en tillräcklig finansiering av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Tillsammans med staten främjar staden en ökning av utbildningsutbudet i huvudstadsregionen, särskilt i branscher som lider av brist på arbetskraft. Dessutom säkerställs att stadens förmåga omfattande ta ansvar för hållbar tillväxt och investeringar samt för invånarnas välfärd bevaras även efter vårdreformen. Det nationella beslutsfattandet bör vara långsiktigt och bättre än tidigare identifiera Helsingfors och andra växande städers roll, betydelse och särskilda behov.