3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM

1 000 €Förbrukning
2021
Budget
2022
Prognos
2022
Förslag
2023
Budget
2023
Ekonomi-
plan
2024
Ekonomi-
plan
2025
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt216 543218 700226 671234 402234 402251 442249 155
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−216 543−218 700−226 671−234 402−234 402−251 442−249 155
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−216 543−218 700−226 671−234 402−234 402−251 442−249 155
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−216 543−218 700−226 671−234 402−234 402−251 442−249 155
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 1,03,67,27,27,3−0,9
Betalningsandel till samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT 

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 232,159 miljoner euro år 2023. Betalningsandelens ökning beror på att stora trafikprojekt blir färdiga.

År 2024 beräknas betalningsandelen uppgå till 249,029 miljoner euro och år 2025 till 246,668 miljoner euro.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sin verksamhet med biljettintäkter, med kommunandelar från medlemskommunerna, med statsunderstöd och med övriga inkomster. De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter hänförs till medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas kommunvis enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. Med kommunandelarna täcks den skillnad mellan kostnader och intäkter som hänför sig till respektive kommun.

Betalningsandel till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM 

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,243 miljoner euro år 2023. Betalningsandelen är 2,413 miljoner euro år 2024 och 2,487 miljoner euro år 2025.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sina verksamhetsutgifter genom avgifter för vattentjänst- och avfallshanteringsfunktioner, kommunandelar och andra inkomster. Samkommunen tar ut avgiftsandelar hos sina medlemskommuner för andra kostnader än sådana som föranleds av vattentjänster eller avfallshantering.