2 10 02 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta

1 000 €Käyttö
2021
Talous-
arvio
2022
Ennuste
2022
Ehdotus
2023
Talous-
arvio
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Talous-
suunnitelma
2025
Tulot yhteensä    23 80023 80023 80023 800
Menot yhteensä    23 80023 80023 80023 800
Ylitysoikeus        
Toimintakate    0000
Poistot        
Tilikauden tulos        
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        
Muutos, %        
Tulot        
Menot        
Toiminnan kuvaus

Talousarviokohta sisältää opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien palvelut, joiden tuottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupunginhallituksen 7.3.2022 tekemän päätöksen
(§ 179) mukaisesti. Lisäksi talousarviokohta sisältää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle tuottamat kehitysvammaisten iltapäivä- ja lomatoiminnan palvelut. 

Opiskeluhuollon psykologipalveluiden henkilöstömitoitusta koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.8.2023. Jatkossa yhtä psykologia kohden saa olla enintään 780 opiskelijaa. 

Psykologien saatavuus on heikko. Tämä haittaa opiskeluhuollon laadukasta toteuttamista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimiala tiivistävät yhteistyötä opiskeluhuollossa, jotta lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja lyhytinterventioita arkiympäristössään kouluissa. Myös valmentavan koulutuksen opiskelijoiden oppilashuollon tarpeet selvitetään.

Talousarviokohdalle kohdennetaan myös mahdollisella ulkopuolisella, kuten valtiolta saatavalla hankerahoituksella järjestettävän toiminnan tulot ja menot. Hankerahoitus ja sillä järjestettävä toiminta konkretisoituu vasta talousarviovuoden kuluessa, joten sitä koskevat määrärahat eivät ole tiedossa talousarviota laadittaessa, eikä niitä esitetä talousarviovuosien tuloina ja menoina.  

Valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin ennakoidaan vähenevän merkittävästi vuonna 2023. Lakimuutoksen myötä avustuksiin varataan pysyvästi noin 15 miljoonaa euroa vuodessa ja muu määräraha ratkaistaan vuosittain valtion talousarviossa. Aiempi määrärahataso on ollut noin 40–60 miljoonaa euroa vuodessa.

Valtion Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita työelämän tarpeisiin. Palvelukeskuksen myöntämät valtionavustukset tarjoavat uuden rahoituskanavan vapaalle sivistystyölle. Jatkuvan oppimisen rahoitusta haetaan erityisesti kototumista ja perustaitoja tukeviin kursseihin työväenopistoissa.