Fonder

Avsnittet fonder omfattar de fonder som i bokföringen utgör självständiga balansräkningsenheter. Helsingfors stad har fem sådana fonder: Bostadsproduktionsfonden, Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, Försäkringsfonden, Innova­tions­fonden och Delaktighetsfonden.

Bostadsproduktionsfonden

Syftet med fonden är att säkerställa den egna finansieringen för ny bostadsproduktion i form av bolag som kommer i stadens ägo, för ombyggnad och för servicelokaler som är fast anknutna till bostadsproduktionen, och därtill att hantera bygg­herreriskerna vid stadens egen bostadsproduktion och att finansiera utvecklings- och försöksbyggnadsverksamhet inom bostadsproduktionen. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fonden sammanslogs 1.1.2013 med Bostads­lånefonden.

Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Fonden har till syfte att underlätta finansieringen av idrotts- och friluftsanläggningar som ska byggas i Helsingfors stad. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räken­skapsperiodens resultat för fonden.

Försäkringsfonden

Fonden har till syfte att omvandla skaderisken för stadens oförsäkrade egendom och utomstående tillhörig oförsäkrad egendom i stadens besittning till jämna årliga kostnader. Till fonden överförs årligen i samband med bokslutet det belopp som utgör fondens över- eller underskott.

Innovationsfonden

Syftet med fonden är att kunskapsbasen ska stärkas i Helsingfors i samråd med högskolorna och näringslivet. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskaps­periodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som är i överensstämmelse med syftet och som skapar en näringsbas för framtiden. Projekten kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Delaktighetsfonden

Syftet med delaktighetsfonden är att främja en jämlik stad genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att invånare och samfund i Helsingfors ska kunna genomföra föreslagna projekt. Till fonden överförs de medel som stadsfullmäktige separat fattat beslut om och de används för finansiering av investeringar, projekt eller utgifter för medborgarbudgetering vilka stämmer överens med syftet och som baserar sig på ett separat beslut av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. De kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Omsättning 2 4912 6302 8523 051
Övriga verksamhetsintäkter201    
Material, förnödenheter och varor−104−881   
Köp av tjänster−1 713−3 684−2 765−2 765−2 765
Personalkostnader−593    
Övriga utgifter−2 982−3 216−7 755−7 634−7 634
Kostnader−5 392−7 781−10 520−10 399−10 399
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−5 191−5 290−7 890−7 547−7 348
Finansiella intäkter4 7392 5092 6482 6782 634
Övriga ränteutgifter−55    
Förändring av fonder506−700   
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −3 481−5 242−4 869−4 714
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−5 191−5 290−7 890−7 547−7 348
Ränteinkomster2 4052 5092 6482 6782 634
Övriga finansieringsinkomster2 334    
Övriga finansieringsutgifter−55    
Investeringsutgifter−1 697−745−1 679−1 679−1 679
Kassaflöde från verksamheten och investerningar−2 203−3 526−6 921−6 548−6 393
Kassaflöde från finansiering     
Ökningar i lånefordringar−25 769−69 800−28 000−25 000−25 000
Minskningar i lånefordringar9 13410 25211 48811 34011 047
Förändring i grundkapitalet60 704    
Övriga förändringar i likviditeten−41 866    
Kassaflöde från finansieringen2 203−59 548−16 512−13 660−13 953
Effekt på likviditeten −63 074−23 433−20 208−20 346

Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Övriga verksamhetsintäkter201    
Material, förnödenheter och varor0    
Köp av tjänster−439−684   
Personalkostnader     
Övriga utgifter−780−216   
Kostnader−1 219−900   
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−1 018−900   
Finansiella intäkter2 4262 5092 6482 6782 634
Övriga ränteutgifter−55    
Ersättning på grundkapitalet     
Exrtaordinärä poster     
Förändring av fonder−1 354−700   
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 9092 6482 6782 634
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−1 018−900   
Finansiella intäkter och kostnader     
Ränteinkomster2 4052 5092 6482 6782 634
Övriga finansieringsinkomster21    
Övriga finansieringsutgifter−55    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar1 3541 6092 6482 6782 634
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar−18 535−17 500−10 000−10 000−10 000
Minskningar i lånefordringar2 7062 7752 8042 9432 965
Förändring i grundkapitalet704    
Övriga förändringar i likviditeten13 772    
Kassaflöde från finansieringen−1 354−14 725−7 196−7 057−7 035
Effekt på likviditeten −13 116−4 548−4 379−4 401

Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Omsättning     
Kostnader     
Avskrivningar     
Finansiella intäkter1    
Finansiella kostnader     
Förändring av fonder−1    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)     
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott     
Avskrivningar     
Ränteinkomster0    
Övriga finansieringsinkomster1    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar1    
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar−7 234−52 300−18 000−15 000−15 000
Minskningar i lånefordringa6 4287 4778 6848 3978 082
Förändring i grundkapitalet60 000    
Övriga förändringar i likvid−59 195    
Kassaflöde från finansiering−1−44 823−9 316−6 603−6 918
Effekt på likviditeten −44 823−9 316−6 603−6 918

Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden

1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Omsättning 2 4912 6302 8523 051
Övriga utgifter−746    
Kostnader−746    
Rörelseöverskott/underskott−7462 4912 6302 8523 051
Finansiella intäkter2 312    
Förändring av fonder−1 566    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2 4912 6302 8523 051
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−7462 4912 6302 8523 051
Övriga finansieringsinkomster2 312    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar1 5662 4912 6302 8523 051
Övriga förändringar i likviditeten−1 566    
Kassaflöde från finansieringen−1 566    
Effekt på likviditeten 2 4912 6302 8523 051

Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden

1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Övriga verksamhetsintäkter     
Material, förnödenheter och varor0    
Köp av tjänster−836−3 000−2 765−2 765−2 765
Personalkostnader−419    
Övriga utgifter−1 456−3 000−3 235−3 235−3 235
Kostnader−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Förändring av fonder2 711    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −6 000−6 000−6 000−6 000
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Kassaflöde från verksamhetens och investerningar−2 711−6 000−6 000−6 000−6 000
Övriga förändringar i likviditeten2 711    
Kassaflöde från finansieringen2 711    
Effekt på likviditeten −6 000−6 000−6 000−6 000

Åren 2022–2024 beräknas ca 6 miljoner euro av medlen i innovationsfonden bli använda årligen. I enlighet med stadsstrategin är det ändamålsenligt att i allt högre grad genomföra tidsbestämda utvecklings‑, innovations- och näringslivsprojekt tillsammans med företag och andra partner.

Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Omsättning     
Övriga verksamhetsintäkter     
Material, förnödenheter och varor−104−881   
Köp av tjänster−438    
Personalkostnader−175    
Övriga utgifter0 −4 520−4 399−4 399
Kostnader−716−881−4 520−4 399−4 399
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−716−881−4 520−4 399−4 399
Förändring av fonder716    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −881−4 520−4 399−4 399
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−716−881−4 520−4 399−4 399
Avskrivningar     
Investeringsutgifter−1 697−745−1 679−1 679−1 679
Kassaflöde från verksamheten och investeringar−2 413−1 626−6 199−6 078−6 078
Övriga förändringar i likviditeten2 413    
Kassaflöde från finansieringen2 413    
Effekt på likviditeten −1 626−6 199−6 078−6 078

Från delaktighetsfonden redovisas 6,2 mn euro för medborgarbudgetering till investerings-, löne- och driftsekonomiutgifterna utifrån stadsbornas förslag och röstningsresultatet. För verkställande av delaktighetsmodellen löne- och driftsekonomiutgifter på 1,1 mn euro till stadskansliets anslag.