8 02 Byggnader

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter298 088271 380290 000267 406296 586281 926
Netto−298 088−271 380−290 000−267 406−296 586−281 926
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −9,06,9−1,510,9−4,9
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition130 909144 250136 810119 773146 416139 876
Överskridningar      
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt2 1331 0001 0001 0001 0001 000
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn114 905105 240121 960104 929135 963118 256
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn1 85911 36010 32010 3202 9804 570
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn9 68610 6705605543530
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn1 0494 8802 9702 9706 12016 050
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt1 27711 100    
8020107 Förvärv av byggnader och aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler      
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition167 110127 130153 190147 633150 170142 050
Överskridningar      
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt1 8111 0001 0001 0001 0001 000
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn121 00877 29080 84074 93597 97586 214
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn9 3868 44012 9909 6524 2511 390
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn2 9726602 9002 6182 79018 465
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn22 88911 110   80
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt9 04428 63055 46059 42844 15434 901
80203 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition69     
Överskridningar      

8 02 Byggnader

För husbyggnadsinvesteringar har man år 2022 reserverat sammanlagt 267,4 miljoner euro, varav 119,8 miljoner euro för ny- och tillbyggnadsprojekt och planering av sådana och 147,6 miljoner euro för reparationsprojekt och planering av sådana.

Byggnadsprogrammet för åren 2022–2031 baserar sig på det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt i 2021 års budget. Tidsschemat för genomförande av projekten i byggnadsprogrammet och dessas byggkostnader har uppdaterats att motsvara de uppgifter som nu finns att tillgå. I det tioåriga byggnadsprogrammet har det lagts till nybyggnadsprojekt utifrån sektorernas projektförslag, likaså reparationsprojekt utifrån såväl det av servicehelheten Byggnader och allmänna områden utarbetade reparationsprogrammet på lång sikt som sektorernas projektförslag.

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2022–2031 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. De mest betydande nybyggnadsprojekten som är i byggskedet under budgetåret 2022 är ett alliansprojekt för skolor och daghem i Baggböle, ersättande nybyggen för Puotilan ala-aste och Helsingin kielilukio, samt daghemmen Kaarelanraitti, Verkkosaari och Vaapukka. Mest betydande bland de nya byggprojekt som inleds år 2022 är bl.a. Pakilan peruskoulu ja päiväkoti, Kannelmäen peruskoulu och Päiväkoti Kannelmäki i Kungseken, utvidgningen av Oulunkylän ala-aste och ett daghem i Åggelby, en ersättande ny byggnad för Hyvösen lastenkoti samt nybyggnadsarbetena på daghemmen Kaleva och Vanhainen.

Bland övriga betydande ny- eller tillbyggnadsprojekt under programperioden 2022-2023 märks Pohjois-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti i Norra Böle, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu och därtill anknytande daghem i Kronbergsstranden, de ersättande nybyggena för Merilahden peruskolu och Mellunmäen peruskoulu samt utvidgningen av Malms sjukhus. Under tioårsperioden byggs det dessutom nästan 50 nya daghem, antingen separat eller i anslutning till en skola.

Utgångspunkten för arbetet på programmet för reparationsbyggande är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra. Nivån för investeringar i reparationsbyggande är 147,6 miljoner euro år 2022. Inom nybyggandet går 57 miljoner euro till ersättande nybyggnader, varför det under budgetåret 2022 används sammanlagt 204,6 miljoner euro för att dämpa ökningen i det eftersatta underhållet i fråga om byggnader.

De viktigaste reparationsprojekten på gång under budgetåret 2022 blir renoveringen och tillbyggnaden av Tahvonlahden ala-aste i Stansvik samt renoveringarna av byggnaden Väinölä vid Käpylän peruskoulu, av Pohjois-Haagan ala-aste och av Finlandia-huset. Till de mest betydande enskilda reparationsprojekten under tioårsperioden 2021-2031 hör renoveringarna av Stadshuset, Böle bibliotek, biblioteket, ungdomsgården och finskspråkiga grundskolan resp. daghemmet i Sockenbacka och av Tölö sporthall.

Dessutom har 14 miljoner euro reserverats för reparationsobjekt som ännu inte specificerats för år 2022. Anslaget används för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklandet av servicenätet, samt för att finansiera investeringsandelarna för tilläggslokaler och tillfälliga lokaler. I de ospecificerade reparationsanslagen ingår ett anslag på 4 miljoner euro för att säkra att reparations- och ersättningsinvesteringarna i stadsförnyelseområdena kan göras enligt utsatt schema.

Under tidigare år har det i Husbyggnadsprogrammet ingående investeringsanslaget för opreciserade objekt använts även för sådana årsreparationer och renoveringar som enligt bokföringslagen och stadsstyrelsen instruktioner för tillämpandet av budgeten ska göras med hjälp av driftsekonomianslag. Förebyggande reparationer av byggnadsdelar och apparatur, liksom också reparation av skadade utrymmen för att hålla dem användbara, finansieras från och med år 2022 med driftsekonomianslag för reparationer och underhåll. Att bara 10 miljoner euro reserverats för opreciserade reparationsobjekt år 2022 (att jämföra med 20 miljoner år 2021), beror på en ändring i bokföringspraxisen.

Hyres- och aktieprojekt

Utöver investeringsprogrammet genomför staden sina nya projekt också som hyres- och aktieobjekt samt i fastighetsbolagsform. De viktigaste hyresprojekten under programperioden 2022–2024 är de ersättande nybyggena för lågstadieskolorna Metsolan ala-aste, Luonnontiedelukio ja Maatullin ala-aste.

Dals samsjukhus, hälso- och välfärdscentralerna i Haga, Malm och centrum, samt de blivande lokalerna i Stadin ammattiopistos campus i Kasåkern och Kvarnbäcken ska enligt planerna finansieras utanför investeringsprogrammet.