10. Förklaringar

Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultat­räkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2020.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2021 års budget upptagna anslagen. De anslags­överskridningar som stadsfullmäktige 25.8.2021 och tidigare beviljat för konton i innevarande års budget är angivna med kursiv.

Kolumn 5 i driftsekonomidelen, kolumn 4 i resultat­räkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 5 i investeringsdelen består av de anslag som föreslagits för 2022 av nämnder och direktioner. Anslagen i de ovannämnda kolumnerna i fråga om följande kapitel/moment/undermoment är föreslagna av Stadskansliet (inte nämnder eller direktioner):

Kapitel                     1 10                         Stadskansliet

Kapitel                     1 30                         Stadskansliet

Kapitel                     1 40                         Stadskansliet

Kapitel                     1 50                         Stadskansliet

Kapitel                     7 01                         Stadskansliet

Moment                   7 02 01                   

undermomenten      01–69                      Stadskansliet

Moment                   7 02 02                    Stadskansliet

Kapitlen                   7 03–7 05                Stadskansliet

Moment                   8 05 01                    Stadskansliet

Moment                   8 06 02                    Stadskansliet

Moment                   8 07 02                    Stadskansliet

Kapitel                     8 08                         Stadskansliet

Moment                   9 01 01                    Stadskansliet

Moment                   9 01 02                   

undermomenten      52–54                      Stadskansliet

Moment                   9 01 03                    Stadskansliet

Kolumn 6 i driftsekonomidelen, kolumn 5 i resultaträknings­delen och finansieringsdelen och kolumn 6 i investerings­delen består av de i 2022 års budget upptagna anslagen.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträknings­delen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investerings­delen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2023.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträknings­delen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investerings­delen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2024.

Kolumn 1 i investeringsdelen består av momentets beteckning och kolumn 2 av momentets och undermomentets beteckning med förklaring.

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2021 års siffror, om annat inte är angivet i texten.

Grundår för den indexserie som beskriver produktivitets­utvecklingen är 2020 (= 100), om annat inte är angivet i texten.

I tabellerna är varje tal avrundat separat från det exakta värdet, och alla uträkningar stämmer därför inte.

En sammanställning över de bundna understöden utgör bilaga 1. Till budgeten har dessutom fogats en specifikation över medlemsavgifterna (bilaga 2) och en förteckning över vissa bolag inom koncernen (bilaga 3). Bilaga 4 utgörs av ett investeringsprogram för tio år, bilaga 5 av ett byggnads­program för husbyggnadsprojekt, bilaga 6 av ett bygg­program för gator och trafikleder 2022–2024, bilaga 7 av ett byggprogram för parker och idrottsområden 2022–2024, bilaga 8 av ett Byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2022–2024, bilaga 9 av hyres- och aktieobjekt/planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt och bilaga 10 av en investeringsplan för affärsverket HST för tio år. De upptagna lånen är specificerade i bilaga 11.

Vederbörande nämnd eller direktion har rätt att disponera budgetanslagen, om annat inte är angivet i anslutning till kapitlet, momentet eller undermomentet.