1 20 Revisionsnämnden och kontoret

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt7455555
Utgifter sammanlagt1 7472 0011 9402 0012 0012 0012 001
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 740−1 997−1 935−1 996−1 996−1 996−1 996
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−1 740−1 997−1 935−1 996−1 996−1 996−1 996
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 740−1 997−1 935−1 996−1 996−1 996−1 996
Förändring, %       
Inkomster −42,725,025,025,0  
Utgifter 14,5−3,00,00,0−0,0−0,0

Centrala prioriteringar i budgeten 2022 och sammandrag

Revisionsnämndens och -kontorets viktigaste prioritetsområden år 2022 är:

  • att producera högklassiga utvärderings- och granskningstjänster och tjänster med anknytning till övervakningen av redogörelserna för bindningar
  • att värna om personalens välbefinnande
  • att sköta ekonomin på ett ansvarsfullt, hållbart och produktivt sätt

Beskrivning av verksamheten

Revisionskontoret lyder under revisionsnämnden. För sin revisionsuppgift har nämnden uppdelats i två kommittéer. Revisionskontorets centrala tjänster är att utvärdera hur de mål som fullmäktige ställt upp nås och hur verksamheten ordnas på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt samt att hjälpa revisionsnämnden övervaka redogörelserna för bindningar och att bistå stadens revisor vid den lagstadgade revisionen.

Hur stadens strategiska mål genomförs

Under strategiperioden 2017–2021 har man utvecklat metoder för att mäta kundnöjdheten bland annat i övervakningen av redogörelser för bindningar och i revisionstjänsterna. Kundnöjdheten har hållits på en hög nivå, trots att den till alla delar inte har förbättrats under perioden. Kommuninvånarnas deltagande i beredningen av utvärderingsplanen har främjats med hjälp av tjänsten Säg din åsikt och genom att man kartlagt hur nöjda användarna av webbplatsen arviointikertomus.fi är med innehållet på webbplatsen. Digitaliseringen har främjats genom att man tagit i bruk ett elektroniskt system för dokumentation av utvärderingen och granskningen och genom att öka användningen av digitala verktyg.

Revisionsnämnden producerar med utvärderingsberättelsen och vid behov med andra utvärderingsrapporter uppgifter för fullmäktige om huruvida målen har nåtts och verksamheten varit ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt med tanke på stadens strategiska styrning och beslutsfattande. Stadsstrategin för åren 2022 –2025 styr inriktningen av revisionsnämndens utvärderingsverksamhet. Också det bindande verksamhetsmålet styr inriktningen av utvärderingarna enligt stadsstrategin. Utvärderingen genomförs planmässigt och kostnadseffektivt. Möjligheten att utnyttja utvärderingarna förbättras om möjligt i växelverkan med de objekt som utvärderas.

Revisionen av moderstaden och koncernsammanslutningarna ordnas kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för revisionen. Vid revisionen av staden följs god revisionssed i den offentliga förvaltningen och vid revisionen av koncernsammanslutningarna god revisionssed över lag.

Den årliga uppföljningen av kundnöjdheten utnyttjas då verksamheten utvecklas planmässigt. Målet är att revisionskontorets kundnöjdhet bevaras på en god nivå.

Revisionskontorets ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt. Revisionskontoret vill förbättra produktiviteten bland annat genom att vinnlägga sig om kvaliteten på sitt arbete, personalens välbefinnande och en ansvarsfull anslagsförbrukning.

De digitaliserade funktionerna vid revisionskontoret ökar i volym, och utnyttjandet av elektroniska arbetsverktyg i stor skala etableras inom utvärderings- och granskningsarbetet.

År 2022 inleds ombyggnaden av lokalerna och revisionskontoret flyttar till tillfälliga lokaler. Målet är att i samband med ombyggnaden minska antalet lokaler som står till revisionskontorets förfogande med en fjärdedel.

Väsentliga förändringar i omvärlden 2022

Förändringarna i stadsstrategin, stadens organisationsstruktur och omvärlden liksom också förändringarna i stadskoncernen beaktas i sättet att genomföra revisionen och utvärderingen och i prioriteringarna för dessa. Sådana är till exempel reformeringen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet och den partiella bolagiseringen av trafikaffärsverket. Coronavirusepidemin som pågått under en längre tid kan ha konsekvenser för revisionskontorets tillgängliga personalresurs och personalens välbefinnande i arbetet.

Ekonomisk hållbarhet

Produktivitet

Revisionsverksamhetens produktivitet har utvecklats positivt sedan resultatmålen har uppnåtts på en god nivå och utgifterna har underskridits i budgeten varje år. Underskridningarna i omkostnaderna har riktats främst till personalutgifterna och köpta revisionstjänster. Under ekonomiplaneperioden 2022 –2024 söks produktivitetstillväxt genom effektivisering av lokalanvändningen. I revisionskontorets produktivitetsindex består avkastningsindex av arbetsinsatserna, arbetets kvalitetsfaktorer och personalfaktorer. Input-index utgörs av omkostnaderna deflaterade med prisindex för offentliga utgifter (allmän förvaltning i kommunalekonomin).

Enhetskostnader

Revisionskontorets enhetskostnader beskriver dagspriset för biträdande revision, utvärdering och bindningskontroll som revisionskontoret utför.

Övriga ändringar i den ekonomiska omvärlden

Under ekonomiplaneperioden infaller ändringar i stadens organisation samt en reformering av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Under perioden infaller också konkurrensutsättning av revisionen. De här ändringarna beräknas ha konsekvenser för kostnaderna som orsakas av revisionen.

Personalplan

Målet för revisionskontorets personalledning är kompetenta, motiverade och välmående anställda. Revisionskontoret strävar efter att bevara antalet vakanser och strukturen på den nu uppnådda, ändamålsenliga nivån. Under ekonomiplaneperioden görs det satsningar på planmässig utveckling av chefsarbetet och personalens kompetens. Samarbetet i kompetensutvecklingen med Statens revisionsverk fortsätter. En fortsatt god tillgång till personal är att vänta, och revisionskontoret försäkrar sig om läget genom att se till att uppgiftsinnehållen och lönenivån är konkurrenskraftiga. I rekryteringen ser man till att personalens ålders- och könsfördelning är mångsidig. Särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens välbefinnande i längre distansarbetssituationer.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Vid revisionsnämndens utvärderingsverksamhet granskas konsekvenserna av stadens verksamhet i den mån det är möjligt. Revisionsnämnden har ägnat uppmärksamhet exempelvis åt bedömning av hälso-, köns- och företagskonsekvenser och av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035. Konsekvenserna bedöms också i fortsättningen inom ramen för den utvärderingsplan som revisionsnämnden godkänner årligen.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål
Strategins temaMålMätare
Världens bäst fungerande stadRevisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförts.Minst 73 procent av de årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan 2022 (exkl. målutvärderingar, uppföljning av genomslagskraften och ekonomisk utvärdering) hänför sig till utvärdering av riktlinjer eller mål fastställda i stadsstrategin.
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
20202021Prognos
2021
202220232024
Prestationsmål      
Utvärderingsberättelsen färdigställs senast 20.4.14.4.20.4.13.4.20.4.20.4.20.4.
Revisionsberättelsen ges senast 30.4.29.4.30.4.30.4.30.4.30.4.30.4.
Verksamhetens omfattning      
Revisionsdagar per räkenskapsår, utfall för den externa revisorns revisionsdagar412390382370370370
Personalplal
20202021Prognos
2021
202220232024
Andvändning av personal    
Antal anställda161717171717
Årsverken (egen personal)14,916,516,016,016,517,0
       
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
20202021Prognos
2021
202220232024
Produktivitetsindex, Produktivitet År 2020=100100,090,2102,794,695,095,5
Utveckling i kostnaderna per enhet
Tjänst euro/X20202021Prognos
2021
202220232024
Pris för en revisionsdag, euro/dag490525510518510503
Ändring i procent i enhetskostnaderna
Ändring, %20202021Prognos
2021
202220232024
 0,67,34,21,5-1,4-1,4
Mätare för lokalanvändningen
20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalandvändning      
 Lokaler, m2602602602602450450