1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä7455555
Menot yhteensä1 7472 0011 9402 0012 0012 0012 001
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 740−1 997−1 935−1 996−1 996−1 996−1 996
Poistot       
Tilikauden tulos−1 740−1 997−1 935−1 996−1 996−1 996−1 996
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 740−1 997−1 935−1 996−1 996−1 996−1 996
Muutos, %       
Tulot −42,725,025,025,0  
Menot 14,5−3,00,00,0−0,0−0,0

Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

Tarkastuslautakunnan ja -viraston keskeisimmät painopisteet vuonna 2022 ovat:

  • laadukkaiden arviointi- ja tarkastuspalvelujen sekä sidonnaisuuksien valvontaan liittyvien palvelujen tuottaminen
  • henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
  • talouden hoitaminen vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti

Toiminnan kuvaus

Tarkastusvirasto toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Arviointitehtäväänsä varten lautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan. Tarkastusviraston keskeiset palvelut ovat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tuloksellisen ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen arviointi sekä sidonnaisuusilmoitusilmoitusten valvonta tarkastuslautakunnan apuna ja kaupungin tilintarkastajan avustaminen lakisääteisessä tilintarkastuksessa.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen

Strategiakauden 2017–2021 aikana on kehitetty asiakaskokemuksen mittaamisen menetelmiä muun muassa sidonnaisuusilmoitusten valvonnassa ja tilintarkastuksessa. Asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla, vaikka se ei kaikilta osin ole parantunut kauden aikana. Kuntalaisten osallistumista arviointisuunnitelmaan valmisteluun on edistetty Kerro kantasi -palvelun avulla ja kartoittamalla arviointikertomus.fi-sivuston käyttäjien tyytyväisyyttä sivuston sisältöön. Digitalisaatiota on edistetty ottamalla käyttöön sähköinen järjestelmä arvioinnin ja tarkastuksen dokumentointiin sekä lisäämällä sähköisten työkalujen käyttöä.

Tarkastuslautakunta tuottaa arviointikertomuksella ja tarvittaessa muilla arviointiraporteilla valtuustolle tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisesta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä kaupungin strategista ohjausta ja päätöksentekoa varten. Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 ohjaa tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista. Myös sitova toiminnan tavoite ohjaa arviointien kohdentumista kaupunkistrategian mukaisesti. Arviointi toteutetaan suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti. Arviointien hyödynnettävyyttä pyritään parantamaan vuorovaikutuksessa arvioinnin kohteiden kanssa.

Emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastus järjestetään kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Kaupungin tilintarkastuksessa noudatetaan julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa ja konserniyhteisöjen tarkastuksessa hyvää tilintarkastustapaa.

Vuosittaista asiakastyytyväisyysseurantaa hyödynnetään toiminnan suunnitelmallisessa kehittämisessä. Tavoitteena on, että viraston asiakastyytyväisyys säilyy hyvällä tasolla.

Tarkastusviraston taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti. Tarkastusvirasto pyrkii parantamaan tuottavuutta muun muassa huolehtimalla työnsä laadusta, henkilöstön työhyvinvoinnista ja vastuullisesta määrärahojen käytöstä.

Tarkastusviraston digitalisoitujen toimintojen määrä kasvaa ja vakiinnutetaan sähköisten työvälineiden laajamittainen hyödyntäminen arviointi- ja tarkastustyössä.

Vuonna 2022 käynnistyy toimitilojen peruskorjaus, jonka ajaksi virasto siirtyy väistötiloihin. Tavoitteena on peruskorjauksen yhteydessä vähentää viraston käytettävissä olevien toimitilojen määrää neljänneksellä.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2022

Kaupunkistrategian, kaupungin organisaatiorakenteen ja toimintaympäristön muutokset sekä muutokset kaupunkikonsernissa otetaan huomioon tilintarkastuksen ja arvioinnin toteutustavassa ja painotuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistaminen ja liikenneliikelaitoksen osittainen yhtiöittäminen. Pitkittyneellä koronavirusepidemialla voi olla vaikutusta viraston käytettävissä olevaan henkilöstöresurssiin ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Taloudellinen kestävyys

Tuottavuus

Tarkastustoiminnan tuottavuus on kehittynyt myönteisesti tulostavoitteiden toteuduttua hyvällä tasolla ja menojen alittaessa talousarvion joka vuosi. Toimintamenojen alitukset ovat kohdistuneet lähinnä henkilöstömenoihin ja tilintarkastuksen ostopalveluihin. Taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 tuottavuuskasvua haetaan tilojen käyttöä tehostamalla. Tarkastusviraston tuottavuusindeksissä tuotosindeksi muodostuu työpanoksista, työn laatutekijöistä ja henkilöstötekijöistä. Panosindeksissä toimintamenot on deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä (kuntatalouden yleishallinto).

Yksikkökustannukset

Tarkastusviraston yksikkökustannus kuvaa viraston suorittaman avustavan tilintarkastuksen, arvioinnin ja sidonnaisuusvalvonnan päivähintaa.

Muut talouden toimintaympäristön muutokset

Taloussuunnitelmakaudelle ajoittuu muutoksia kaupungin organisaatioon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistaminen. Kaudelle ajoittuu myös tilintarkastuksen kilpailuttaminen. Näillä muutoksilla ennakoidaan olevan vaikutuksia tilintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen tavoitteena on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Viraston vakanssien määrä ja rakenne pyritään säilyttämään nyt saavutetulla, tarkoituksenmukaisella tasolla. Taloussuunnitelmakaudella panostetaan suunnitelmalliseen esihenkilöosaamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Yhteistyötä osaamisen kehittämisessä jatketaan Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa. Henkilöstön saatavuuden ennakoidaan jatkuvan hyvänä ja tilanne varmistetaan huolehtimalla kilpailukykyisistä tehtäväsisällöistä ja palkkatasosta. Rekrytoinnissa huolehditaan henkilöstön monipuolisesta ikä- ja sukupuolijakaumasta. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön työhyvinvointiin pitkittyneessä etätyötilanteessa.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnassa tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin toiminnan vaikutuksia. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi terveys-, sukupuoli- ja yritysvaikutusten sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman arviointiin. Vaikutuksia tarkastellaan jatkossakin tarkastuslautakunnan vuosittain hyväksymän arviointisuunnitelman puitteissa.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet
Strategian teemaTavoiteMittari
Maailman toimivin kaupunkiTarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan 2022 sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 73 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin.
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
20202021Ennuste
2021
202220232024
Suoritetavoitteet      
Arviointikertomus valmistuu 20.4. mennessä14.4.20.4.13.4.20.4.20.4.20.4.
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä29.4.30.4.30.4.30.4.30.4.30.4.
Toiminnan laajuustiedot       
Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät412390382370370370
Henkilöstösuunnitelma
20202021Ennuste
2021
202220232024
Henkilöstön käyttö
Henkilöstön määrä161717171717
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)14,916,516,016,016,517,0
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2020 = 100100,090,2102,794,695,095,5
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa / x20202021Ennuste
2021
202220232024
Tarkastuspäivän hinta, euroa/pv490525510518510503
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
Muutos, %20202021Ennuste
2021
202220232024
 0,67,34,21,5-1,4-1,4
Tilankäytön mittarit
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tilan käyttö       
Tilat, m2602602602602450450