4. Strategian toteutuminen–mittarit ja seuranta

Strategian toteutuminen–mittarit ja seuranta

Strategian tavoitteet

Kaupunkistrategia kytkee 2020-luvun tärkeimmät valinnat ja painopisteet osaksi kaupungin arkea. Se auttaa suuntaamaan kaupungin organisaatioiden, palveluiden ja työntekijöiden ja palveluiden tekemistä kohti yhteisiä tavoitteita. Parannamme kaupunkistrategian läpinäkyvää seurantaa kaupunkilaisille ja kaupungin henkilöstölle.

Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla. Raportoimme kaupunginvaltuustolle strategian toteutumisesta valtuustokauden puolivälissä ja arvioimme tarvittaessa toteutustapoja uudestaan. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, vaikutuksia ja haasteita seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa ja kaupungin johtoryhmässä.

Strategian seuranta ja toteutus

Kaupunkistrategiaa toteutetaan osana kaupungin toimialojen ja palveluiden päivittäistä työtä. Kaupunkistrategian onnistumisen ja vaikuttavuuden varmistamiseksi strategiakauden aikana seuraamme keskeisiä tavoitteita ja mittareita.

Mittarit ja niiden kehittäminen

Kaupunkikonsernin eri toimialojen, yksiköiden ja tytäryhteisöjen toimintaa ja strategian toteuttamista mitataan julkisella ja avoimella tavalla. Kaupungin toiminnan ja kehittämisen kannalta keskeisten tietojen tulee olla kaupunkilaisten, kaupungin henkilöstön ja kaupungin päättäjien saatavilla ja vertailtavissa. Ajantasaista tietoa avoimesti jakamalla lisäämme tietoisuutta palveluiden ja toiminnan kehitystarpeista. Kaupungin toimialojen ja tytäryhteisöjen vuosikertomukset ja niiden sisältämät mittarit ja tunnusluvut käydään läpi ja uudistetaan, jotta kaupungin toiminnan tehokkuutta, kustannuksia ja vaikuttavuutta voidaan vertailla yli ajan, suhteessa muihin kaupunkeihin ja suhteessa markkinatoimijoihin. Avoimuudella ja vertailukelpoisuudella pyrimme luomaan edellytykset sille, että tuemme kaupunkilaisten hyvinvointia mahdollisimman paljon käytettävissämme olevilla resursseilla.

Keskeisimmät strategian seurattavat tavoitteet muodostavat yhden tärkeän lähtökohdan kaupungin toimialojen ja toimintojen tarkemmalle vuosittaiselle toiminnan ja tavoitteiden suunnittelulle.