8 01 Kiinteä omaisuus

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot7 1255 0005 0005 0005 0005 000
Menot135 180108 80033 40033 40032 20029 900
Netto−128 055−103 800−28 400−28 400−27 200−24 900
Ylitykset 13 652    
Muutos, %      
Tulot −29,80000
Menot −19,5−69,3−69,3−3,6−7,1
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
80150 Kiinteän omaisuuden myynti7 1255 0005 0005 0005 0005 000
Menot      
80101 Kiinteistöjen ja
kiinteistöjen hallintaan
oikeuttavien osakkeiden
ostot ja lunastukset sekä
kaavoitus- ja
täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan
käytettäväksi
10 21513 50013 50013 50013 50013 500
Ylitykset 3 876    
80102 Projektialueiden
esirakentaminen, täyttötyöt,
kaupunginhallituksen käytettäväksi
96 40569 3000000
Ylitykset      
8010201 Kamppi-Töölönlahden
esirakentaminen
4     
8010202 Länsisataman
esirakentaminen
24 56810 8000000
8010203 Kalasataman
esirakentaminen
63 08545 5000000
8010204 Kruunuvuorenrannan
esirakentaminen
2 2653 9000000
8010205 Kuninkaankolmion
esirakentaminen
3 2222 9000000
8010206 Pasilan esirakentaminen2 5982 8000000
8010207 Uudet projektialueet
ja muun täydennysrakentamisen
selvitykset, toimenpiteet
ja esirakentaminen
1673000000
8010209 Malmin esirakentaminen4973 1000000
80103 Esirakentaminen,täyttötyöt,
rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan
käytettäväksi
28 56026 00019 90019 90018 70016 400
Ylitykset 9 776    
8010301 Muu esirakentaminen,
alueiden käyttöönotto ja
tonttien rakentamiseksi
saattaminen
28 56026 00019 90019 90018 70016 400

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2022 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 95 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2023 suunnitellaan saavutettavan 80 miljoonan euron maanmyyntitulot ja vuonna 2024 edelleen aleneva 65 miljoonan euron myyntitulo. Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene, myytäviksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 miljoonan euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–23. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukeaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

Talousarvioehdotuksessa kohtaan Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) esitetään vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023–2024 13,5 miljoonan euron perusmäärärahaa kullekin vuodelle.

Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestoinneilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Kaupunginhallituksen 26.4.2021 hyväksymän Maapoliittisten linjausten 2. osan hyväksymisen myötä hankintamäärärahaa ennakoidaan tarvittavan erityisesti myös muiden yleiskaavan toteuttamissuunnitelman kärkihankkeiden kuin AM-ohjelman kaupunkiuudistusalueiden tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. Esitetty määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi, lakkautetaan. Projektialueiden esirakentamiseen varattu määräraha siirtyy uuteen perustettavan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, alakohtaan 8 08 01 Esirakentaminen.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 19,9 miljoonaa euroa, 18,7 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 16,4 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Projektialueiden ulkopuolisten täydennysrakennusalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varattua määrärahaa käytetään luomaan edellytyksiä erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiseen. Määrärahalla tehdään muun muassa pilaantuneiden maiden puhdistamista, johtosiirtoja, rakennusten purkuja sekä muuta esirakentamista.

Vuonna 2022 määrärahalla toteutetaan vuodelta 2021 jatkuvia hankkeita sekä niitä hankkeita, joihin on sitouduttu erilaisin sopimuksin. Lisäksi käynnistetään uusia palveluverkon kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä esirakennushankkeita. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Raide-Jokerin liittyvien hankkeiden esirakentaminen sekä Roihupellon Stadin ammattiopiston ja Pakilan yläasteen koulun purku.