1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä75 79776 10076 10082 40082 40082 40082 400
Ylitysoikeus       
Toimintakate−75 797−76 100−76 100−82 400−82 400−82 400−82 400
Poistot       
Tilikauden tulos−75 797−76 100−76 100−82 400−82 400−82 400−82 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−75 797−76 100−76 100−82 400−82 400−82 400−82 400
Muutos, %       
Tulot       
Menot 0,4 8,38,3  

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka on vasta tullut työmarkkinoille tai työttömälle, joka ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Kun työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 300 työttömyyspäivältä, siirtyy kustannuksista puolet kotikunnan maksettavaksi. Kun maksupäiväkertymä ylittää 1 000 päivää, nousee kunnan maksuosuus 70 prosenttiin. Kerran kuntaosuuden piiriin tultuaan työtön pysyy siellä, kunnes on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä tai poistunut työmarkkinoilta pysyvästi. Maksuosuuden piiristä voi olla väliaikaisesti pois, ilman että maksupäiväkertymä nollautuu, esimerkiksi lyhyen työsuhteen, opiskelun tai muun toimenpiteen ajan. Lisäksi osa-aikatyössä olevaa henkilöä ei tilastoida työttömäksi, mutta hän voi saada soviteltua työmarkkinatukea, josta kunta maksaa yhä osuuden. Maksuosuuden piirissä olevat ovat pääosin kaikista vaikeimmin työllistyviä

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen johdosta Helsingin työttömyys lähti rajuun kasvuun vuosina 2020 ja myös työmarkkinatuen saajien määrä lisääntyi tänä aikana merkittävästi. Työmarkkinoiden elpyminen on käynnistynyt vuoden 2021 jälkipuoliskolla, joskin Helsingissä muuta maata hitaammin. Kohentuneesta työllisyystilanteesta ja lomautettujen määrän laskusta huolimatta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen ja saavuttaa työmarkkinaennusteiden mukaan huippunsa vasta vuonna 2022 ennen kääntymistään laskuun.

Aktiivipalveluissa olevien yli vuoden työttöminä olleiden määrä kaksinkertaistetaan Helsingin työllisyyspalveluiden toimenpitein vuoden 2022 aikana. Nämä toimenpiteet ja hyvä työmarkkinasuhdanne alentavat kaupungin työmarkkinatukimaksuja erityisesti 300 – 999 päivää työttöminä olleiden osalta. Samaan aikaa kuitenkin yli 1 000 päivää työttömän olleiden määrä kasvaa (kunnan maksuosuus 70 prosenttia), mikä syö merkittävän osan suotuisan työmarkkinakehityksen vaikutuksista.

Arvioiden perusteella yli 1 000 päivää työttömänä olleiden kasvu jatkuu Helsingissä siitä huolimatta, että arvioihin on sisällytetty kunnianhimoisia työllisyydenhoidon toimenpiteitä. Kohderyhmän palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön tarjontaan. Nämä palvelut eivät alenna työmarkkinatuen kustannuksia, ennen kuin asiakas on niiden avulla saavuttanut riittävän toimintakyvyn joko työllistyäkseen tai kiinnittyäkseen aktiivipalveluihin tai saanut työkyvyttömyyseläkeratkaisun. Työllisyys- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aiempaa parempi yhteensovittaminen on edellytys kaikkein pisimpään työttöminä olleiden työkyvyn selvittämiseksi sekä tarvittavien työkyvyn ja työllistymisen tukitoimien järjestämiseksi.