8 04 Puistot ja liikunta-alueet

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
Menot37 20526 20016 90031 90017 90018 700
Netto−37 205−26 200−16 900−31 900−17 900−18 700
Ylitykset 1 278    
Muutos, %      
Tulot      
Menot −29,6−35,521,8−43,94,5
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Menot      
80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi28 54719 10016 90031 90017 90018 700
Ylitykset 740    
8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset18 88810 1006 90014 4008 9009 500
8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet9 6599 00010 00017 5009 0009 200
80402 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi8 6587 1000000
Ylitykset 538    
8040201 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot0     
8040202 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet4 1462 5000000
8040203 Kalasataman puistot1 5831 0000000
8040204 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet1 0361 0000000
8040205 Pasilan puistot1141 0000000
8040206 Kuninkaankolmion puistot1 6881 0000000
8040207 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen      
8040209 Malmin puistot906000000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviossa on vuodelle 2022 varattu määrärahaa 31,9 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2023 on osoitettu 17,9 milj. euroa ja vuodelle 2024 on osoitettu 18,7 milj. euroa.

Investointisuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluluiden alustaviin hanketarpeisiin perustuen, joita on valmisteltu kaupungin keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten investointiohjelmien kanssa ja varmistettu hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi on otettu huomioon puistojen turvatarkastuksissa, ylläpidossa ja aluesuunnitelmissa esiin nousseet peruskorjaustarpeet. Liikunta-alueinvestoinneissa peruskorjaus- ja uusien investointikohteiden tarvemäärittelyn tekee liikunta-alueomaisuutta hallinnoiva ja ylläpitävä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Talousarviossa on vuodelle 2022 varattu määrärahaa 14,4 miljoonaa euroa, 8,9 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 9,5 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Vuonna 2020–2021 käynnistyneitä ja vuonna 2022 jatkuvia hankkeita ovat Linnanpuisto Katajanokalla ja Piperin puiston peruskorjaus Suomenlinnassa. Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä ja valmistunee vuoden 2022 aikana.

Uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen määrärahalla toteutetaan viher- ja virkistyspalveluiden peruskorjaus ja täydentäminen sekä leikkipuistojen ja -paikkojen turvallisuuspuutteiden korjaaminen.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saataisiin pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena. Taloussuunnitelmakaudella käynnistyviä hankkeita ovat muun muassa Sigurd Frosteruksen puisto Taivallahdessa, Haaganpuronlehto Pikku Huopalahdessa, Vallilanpuisto, Viikinojan viljelypalstat ja Haruspuisto Meri-Rastilassa.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit suunnitelmakaudella kohdistuvat nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamisiin.

Peruskorjausinvestoinnit kohdistuvat lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaamiseen, jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mukaan enää täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat välitöntä peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikkojen ja -puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden parantamista sekä laite- ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Merkittävimmät vuonna 2022 käynnistyvät hankkeet ovat Ruoholahdenpuiston vaiheittainen kunnostus ja Leikkipuisto Hilleri Herttoniemessä.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita suunnitelmakaudella ovat mm. Sigurd Frosteruksen puisto ranta-alueineen, Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat mm. laitureiden uusimiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Idän opastettua rantareittiä koskevat rakenteelliset korjaukset ja Meritullintorin tulevaa lauttaliikennettä tukevat muutostoimenpiteet.

Luontoarvojen turvaamiseen liittyvillä investoinneilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus luonto- sekä puisto- ja virkistysalueiden käytön ja kulutuspaineen ollessa huomattavassa kasvussa. Samalla pyritään ehkäisemään vieraslajien leviämistä sekä varmistamaan liito-oravien yhteyksien oikea-aikainen, maankäyttöä tukeva toteutus. Suunnitelmakaudella luontoarvojen turvaamiseen liittyviä investointeja ovat muun muassa kurtturuusun torjunta, pääosin Ida Aalbergin puistoon sijoittuvan liito-oravayhteyden toteuttaminen sekä kulkijoita opastavat ja ohjaavat toimenpiteet luonnonsuojelualueilla. Luontoarvojen turvaamiseen liittyvät investoinnit kohdistuvat useammalle talousarviokohdalle.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Talousarviossa on vuodelle 2022 varattu määrärahaa 17,5 miljoonaa euroa, 9,0 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 9,2 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet sisältävät kaikki muut kuin talonrakentamiseen kuuluvat liikunta- ja alueinvestoinnit. Tehtäviin kuuluvat muun muassa rantarakenteet, venelaiturit, veneväylät, kentät, katsomot, ulkoilureitit ja uimarannat. Merkittävimmät ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat parina ensimmäisenä vuotena pääosin liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen. Myös luontoalueiden infrastruktuurin kehittämiseen panostetaan. Määrärahalla toteutetaan muun muassa Johanneksenkentän tekojäärata, Viikin kentän ja Pirkkolan yleisurheilukentän perusparantaminen sekä käynnistetään Herttoniemen liikuntapuiston perusparantaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan myös tekonurmikenttien peruskorjauksia, lähiliikuntapaikkojen ja pienpelikenttien rakentamista sekä varaudutaan merellisen strategian saaristoinvestointeihin.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, lakkautetaan. Projektialueiden puisto- ja liikunta-alueiden rakentamiseen varattu määräraha siirtyy uuteen perustettavan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, alakohtaan 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet.