1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ennuste
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot yhteensä10 2645 6255 6255 6255 6255 6255 625
Menot yhteensä13 2788 4208 4208 4208 4208 4208 420
Ylitysoikeus       
Toimintakate−3 014−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795
Poistot18      
Tilikauden tulos−3 032−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−3 032−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795
Muutos, %       
Tulot −45,2     
Menot −36,6     

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin, muun muassa Euroopan unionin rahoittaman Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. Kaupunki saa Euroopan unionin ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille.

Lähtökohtaisesti toimialojen tulisi sisällyttää Euroopan unionin tai muun ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä hankemäärärahalla varaudutaan niiden projektien ja hankkeiden rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole voineet varautua. Näitä ovat esimerkiksi tapaukset, joissa tieto avautuvasta rahastosta tai avustuksesta teemoineen tulee keskellä vuotta tai joissa hankkeen rahoituspäätöstä ei ole saatu talousarviota tehtäessä.

Keskitetyn hankemäärärahan myöntämisen kriteereitä ovat:

  • Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa.
  • Usean hallintokunnan yhteinen hanke
  • Laaja kansainvälinen tai kotimainen hanke, jossa on paljon kumppaneita ja Helsinki hallinnoijana (partnerien tukiosuudet kulkevat hallinnoijan kautta)
  • Hanke on Helsingin kannalta merkittävä tai muuten sen kaltainen, että Helsingin on tärkeää olla mukana

Kehittämishankkeiden valmisteluun ja toteutukseen tulee ottaa mukaan yritykset, korkeakoulusektori, järjestöt ja kaupunkilaiset. Kehittämishankkeiden valmistelussa lisäksi tärkeää huomioida asiakas- ja käyttäjäkokemus. Keskitetyn määrärahan valmistelun, päätöksenteon ja seurannan koordinaatiosta vastaa kaupunginkanslian strategia-osasto

Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu myös harkinnanvaraisesti rahoittamaan elinkeinopoliittisesti merkittäviä toimintoja ja hankkeita, joiden toimeenpanemiseen sisältyy ulkopuolisia tulovirtoja. Keskeisiä tällaisia toimintoja ovat startupkeskittymä Maria 01:n tukeminen ja kehittäminen, kansainvälisille kiinteistömessuille osallistuminen laajan konsortion kanssa ja Helsingin matkailun edistäminen kumppanuuksien avulla. Myös näissä toiminnoissa talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate, sillä niihin kaikkiin liittyy kustannuksia, joita kaupunki maksaa muiden toimijoiden puolesta kolmansille osapuolille, mutta joista muut toimijat maksavat kaupungille oman osuutensa.