Rakentamispalveluliikelaitos

Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

  • Korjausrakentamisen, infrarakentamisen ja yleisten alueiden kunnossapidon kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa
  • Teknisen palvelustrategian pohjalta laaditun Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelman toimeenpano
  • Digitalisaation edistäminen ja tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ICT-allianssin avulla.
  • Kiertotalouden mahdollisuuksien selvittäminen.
  • Työkykyjohtamisen edelleen kehittäminen.

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) jatkaa liikelaitoksena pääasiallisena asiakkaanaan kaupunkiympäristön toimiala, jonka lisäksi panostetaan muihin kaupungin sisäisiin asiakkuuksiin. Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Sitovina toiminnan tavoitteina ovat uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä, asiakastyytyväisyyden myönteinen kehittyminen sekä tapaturmataajuuden lasku edellisvuosien tasosta.

Kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2020 Helsingin kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista ja vuoden 2024 tavoitetilasta, jonka seurauksena Staran tuotantoon kohdistuu sopeutuspaineita. Stara on käynnistänyt kehittämis- ja tuottavuusohjelman, jonka toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on oman toiminnan kehittäminen siten, että asetettu tavoitetila saavutetaan. Staran toimintaan vaikuttavia muutoksia ovat muun muassa kaupunkitekniikan ylläpidon aluemuutokset sekä rakentamisen hankekokojen pieneneminen.

Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelman puitteissa kaupunkiympäristön toimiala tavoittelee yleisten alueiden ylläpidossa Staran osalta 2 miljoonaa euroa tehostamista vuodessa. Tämän lisäksi etsitään ja sovitaan Staran piiristä 2,5 miljoonan euron arvoiset lisätehostamistoimet. Toimet toteutetaan selkeästi ja todennettavasti.

Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Rakentamispalveluliikelaitos jakautuu kuuteen osastotasoiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, kaupunkitekniikan rakentaminen, kaupunkitekniikan yllä-pito, logistiikka, rakennustekniikka ja ympäristönhoito.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen

Vastuullinen talous kestävän kasvun perusteena

Teknisten palvelujen palvelustrategisten linjausten valmistuttua Stara on valmistellut kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa vuosille 2021–2024. Ohjelma valmistuu syksyllä 2021. Ohjelma ohjaa Staran kehittämistä seuraavien vuosien aikana.

Staran visio on olla alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja, vastuullinen ja kilpailukyinen edelläkävijä. Uuden kaupunkistrategian valmistuttua sen vaikutukset Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaan tarkistetaan ja uusi kaupunkistrategia otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa.

Stara tuottaa rakentamisen, ylläpidon, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että päiväkodit, koulut, kadut ja puistot ovat toimivia ja turvallisia käyttää. Stara pitää huolta Stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Katutyömaiden työmaa-aikaisten haittojen hallintaan panostetaan ja haittoja pyritään hallitsemaan kehittämällä prosessia yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Osana yhteistyösopimusta ja asiakkuuksien hallintaa Staralla on kaupunkiympäristön toimialan kanssa kehittämisohjelma vuosille 2020–2022, jossa määritettyjä kehittämistoimenpiteitä toteutetaan yhteisesti sovitun mukaisesti. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategiassa mainittua tavoitetta entistä kunnianhimoisempaan tehokkuuteen ja parempaan tuotos-panossuhteeseen kaupungin kaikessa omassa toiminnassa ja palvelutuotannossa.

Staralla on voimassa oleva Rala-sertifikaatti, johon liittyvä toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen jatkuu. Vuonna 2022 tehdään auditointiohjelman mukaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, jotka tukevat prosessien kehittämistä ja varmistavat Rala-sertifikaatin voimassaolon.

Stara on mukana infrarakentamisen toimintamallien kehittämisessä. Malleja kehitetään yhdessä kaupunkiympäristötoimialan ja muiden osapuolten kanssa esimerkiksi Herttoniemen teollisuusalueella. Kehittämisen tavoitteena on muun muassa töiden sujuvoittaminen, läpimenoaikojen nopeuttaminen ja viestinnän parantaminen. Kehittyneiden tietomallien ja koneohjauksen käyttö infrarakentamisessa lisääntyy.

Staran tavoitteena on resurssien mahdollisimman hyvä käyttöaste. Tämä edellyttää resurssien mitoittamista, seurantaa ja joustavaa siirtymistä työtilanteen mukaan, moniosaamisen kehittämistä ja aliurakoinnin käyttöä täydentämään omaa työvoimaa. Hyvällä työkykyjohtamisella varmistetaan myös henkilöstön työssä pysyminen. Kalustorekisterin kehittämistä jatketaan sekä valmistellaan omaisuuden ja irtaimistonhallinnan laitostasoinen kokonaisarkkitehtuurin suunnitelma ja eri vaihtoehdot etenemiselle.

Staran kustannuksista merkittävä osa on rakentamistoimintaan liittyvien aliurakoiden, materiaalien sekä palveluiden ostoja. Ulkoisten ostojen ollessa merkittävä kustannuserä, hankintatoimen johtamiseen ja kehittämiseen sisältyy suuri säästöpotentiaali kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi. Stara jatkaa hankintatoimintansa systemaattista kehittämistä vuonna 2022 tätä tavoitetta silmällä pitäen. Stara osallistuu myös aktiivisesti hankintoihin liittyvien järjestelmien sekä käytäntöjen kehittämiseen koko kaupungin hankintatoimessa.

Hankintaa ja urakoitsija- ja toimittajayhteistyötä tehostetaan ja kokeillaan nykyistä enemmän erilaisia hankintamalleja, kuten allianssimallia ja neuvottelumenettelyä. Toimitusketjun toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena ja logistisia ratkaisuja analysoidaan. Tilaamiskäytäntöjä sujuvoitetaan ja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Toimintatapoja tulee kehittää, kun hankekoot ovat pienenemässä. Tavoitteena on nopeuttaa läpimenoaikoja ja parantaa tuottavuutta laatutasoa heikentämättä. Keinoja tähän ovat työntutkimus, työsaavutusten seuranta ja työnsuunnittelun kehittäminen, tahti-tuotanto ja Lean-menetelmät, itselle luovutuksen kehittäminen, aliurakoitsijoiden työn seuranta ja valvonta ja hankekyselyjen analysointi. Tuottavuutta parannetaan myös logistisia toimintoja, esimerkiksi erilaisia varastonhallintaratkaisuja kehittämällä.

Johtuen Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelman 2020–24 aiheuttamasta epävarmuudesta hoitoalueiden pysyvyydessä ja sijainnissa, päivittää Stara toimitilastrategiansa vasta vuonna 2022. Kehittämis- ja tuottavuusohjelma saattaa tuoda muutoksia myös Logistiikka ja Rakennustekniikka- osastojen tuotantotilojen suunniteltuihin peruskorjauksiin ja uudelleensijoituksiin.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Staralla on voimassa oleva ympäristöjärjestelmä ja ympäristöohjelma vuosille 2020–2023. Staran ympäristöpolitiikka pohjautuu Helsingin kaupungin päivitettyyn ympäristöpolitiikkaan. Vuonna 2022 jatketaan kiertotalouden toimenpiteiden kehittämistä.

Stara on hankintastrategian ja digitalisaatiostrategian sekä HNH-2035 ohjelman toteuttamisessa keskeinen toimija Helsingin kaupungissa. Staralla on toimintastrategiansa ja digitalisaatio-ohjelmansa puitteissa käynnissä useita kehittämishankkeita, joissa osin ulkopuolisen hankerahoituksen avulla haetaan konkreettisia keinoja kaupungin digitalisaatiostrategian, hankintastrategian ja HNH 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Helsingin kaupunki on sitoutunut päästöttömien työmaiden Green Deal -sopimukseen, joka tähtää työmaiden päästöttömyyteen vuodeksi 2030. Stara on kaupungin toimijana mukana Green Dealin toteuttamisessa, jonka mukaan vuonna 2022 alkavissa uusissa hankintasopimuksissa Green Dealin tavoitteita aletaan sopimuksen mukaisesti toteuttaa työmailla. Myös voimaan tullut puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa uusien ajo-neuvojen hankintaa. Stara myös edistää kotimaisen valmistavan teollisuuden päästöttömän konemarkkinan kehittymistä aktiivisesti esimarkkina- ja markkinavuoropuheluilla sekä kehityshankkeilla.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Staran digitalisaation periaateohjelman toimeenpanoa jatketaan vuonna 2022 yhdessä kaupunkitasoisen digitalisaatio-ohjelman kanssa. Tuotannon digitalisaatiota jatketaan uusien digitaalisten tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönotoilla sekä niiden käytön laajentamisilla. Merkittävä osa tuotannon digitalisaatiota tehdään ICT-allianssihankkeen ja -toimittajan kanssa yhteistyössä. Staran tietovaraston kehittäminen ja laajentaminen jatkuu vuonna 2022 ja siihen liittyen kehitetään myös raportointia ja tiedolla johtamista. ICT-projektien hallintaa ja läpinäkyvyyttä parannetaan mm. uuden tietojärjestelmän käyttöönotolla. Palvelutuotannossa panostetaan kaupunkiyhteisten digitalisaatio- ja pilvipalvelujen hyödyntämiseen ja tietohallinnon resursseja suunnataan tämän tukemiseen. Stara osallistuu aktiivisesti kaupunkiyhteisiin digitalisaation kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä toimintaan erilaisissa digitalisaatioryhmissä. Digitalisaatioon liittyvillä hankkeilla pyritään hallitusti nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Staran asiakastyytyväisyyden päämittarina on nettosuositusindeksi.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2022

Toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian tietopohjatyössä arvioiduista tulevista toimintaympäristön muutoksista Staralle merkittäviä ovat digitalisaation ja ympäristövastuullisuuden lisääntyminen sekä kaupungistuminen. Kaupungistumisen myötä rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin ja rakentaminen Helsingissä on vilkasta. Tämä voi vaikuttaa työvoiman saantiin ja Staran kilpailuttamien palveluiden saatavuuteen ja hintatasoon. Koronapandemian vaikutusta talouden kehitykseen, kaupungistumiseen ja rakentamisen vilkkauteen on vielä vaikea arvioida.

Teknisen alan palvelustrategian mukaisesti kilpailutettavat alueet pienentävät Staran ylläpitämiä yleisiä alueita jonkin verran jo vuoden 2022 aikana. Muutoksen vaikutuksesta Staran työmäärä vähenee, joka tulee ottaa huomioon toiminnan resursoinnissa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimea koskevan sote-uudistuksen mahdolliset vaikutukset Staran asiakkuuksiin ja toimintaan taloussuunnitelmakaudella ei ole vielä tiedossa.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Staran sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksessa määritellään yhteinen toimintatapa ja menettelyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä, toimeenpanossa, arvioinnissa ja raportoinnissa. Vuonna 2020 päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pysyväisohje täsmentää ja täydentää kaupunkitason riskienhallintaohjetta rakentamispalveluliikelaitoksessa toteuttavien menettelyjen osalta.

Taloudellisista riskeistä merkittävin liittyy myyntivolyymiin, työkannan supistumiseen mm. ylläpidon hoidossa olevien alueiden osalta ja niiden mahdollisesti tuomiin kannattavuushaasteisiin, mikäli toimintojen sopeuttamisessa ei onnistuta. Toiminta on sopeutettava sellaiseksi, että Staran omat resurssit ovat optimaalisessa käytössä kaikissa olosuhteissa ja toiminta on samaan aikaan riittävän kilpailukykyistä.

Koronapandemian vaikutuksia on vaikea arvioida. Korona on avannut Staralle uusia työmahdollisuuksia koronalta suojautumisen hoidossa. Näiden töiden määrä ja merkitys taloudelle on vähenemässä.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät kohdistuvat toimialalla tyypillisesti harmaan talouden torjumiseen ja erityisesti vakavien työtapaturmien mahdollisuuksiin. Kaupunkitason merkittävimmistä riskeistä rakentamisen laadun parantaminen koskee suoraan myös Staraa, joka osallistuu laadunvarmistustyöhön monin eri tavoin. Rakentamisen toimialalla osaavan työvoiman liikkuvuus ja saatavuus muodostavat toiminnallisen riskin. Tietojärjestelmien häiriötön toiminta ja niihin liittyvä tietoturva on riskienhallinnan kannalta tärkeää, koska häiriöiden seuraukset voivat olla laajat toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet
Strategian teemaTavoiteMittari
Toimiva ja kaunis kaupunkiAsiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)Asiakaskyselyyn perustuva netto-suositteluindeksin (NSI) arvo on > 30 (vaihteluväli -100 – 100)
Henkilöstölle vetovoimainen HelsinkiTapaturmataajuus pieneneeTapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %
Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojeluaUusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstäUusiutuvan dieselin osuus kokonaisdieselin käytöstä vuonna 2022 vähintään 43 %.
Taloudellinen kestävyys
Tuottavuus

Staran tuottavuusluku muodostuu osastokohtaisten yksikkökustannusten kehityksen perusteella lasketuista osastojen indekseistä, joita on painotettu osastokohtaisilla kustannuksilla. Painotus osastokohtaisilla kustannuksilla huomioi osaston vaikuttavuuden Stara-tasoista tuottavuuskehitystä laskettaessa

Kehittämis- ja tuottavuusohjelma tulee koostumaan useista eri kehityshankkeista, joiden edistymistä seurataan. Tuottavuusmittareita ja jälkilaskentaa kehitetään vuonna 2022. Tuottavuusvertailua on tarkoitus tehdä sekä yksityiseen että julkiseen sektoriin. Käytössä olevat pinta-alaan tai muuhun suoritemäärän suhteutetut tuottavuusmittarit ovat karkean tason mittareita, sillä esimerkiksi ylläpidossa tarkat pinta-alatiedot eivät aina ole selvillä ja sääolot eri vuosina ja vuodenaikoina voivat olla hyvinkin erilaiset, jolla on vaikutusta työmäärään ja siten tuottavuuteen. Nykyisten tuottavuusmittarien rinnalle tarvitaan muita mittareita.

Yksikkökustannukset

Nykyisellä yksikkökustannusten esitystavalla pyritään seuraamaan kunkin toiminnallisen osaston keskeisiä toimintoja ja niiden yksikkökustannuksia. Yksikkökustannusten esittäminen kootusti keskimääräisinä ei ole välttämättä ongelmatonta. Esimerkiksi toisistaan merkittävästi poikkeavat, yksilölliset rakennuskohteet voivat haastaa perinteistä yksikkökustannuslaskentaa ja -seurantaa. Yksikkökustannuslaskentaa ja tavoiteasetantaa kehitetään osana Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa.

Muut talouden toimintaympäristön muutokset

Teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset -päätös vaikuttaa tulevina vuosina Staran talouteen. Toiminnan painopisteiden sekä erityisesti ylläpidon volyymin muutokset sekä hintapaineet vaikuttavat koko Staraan ja sen resursseihin. Tuottavuuden parantaminen laskevalla liikevaihdolla on haasteellista. Ylläpidon hoitoalueiden pieneneminen aiheuttaa usean miljoonan euron aleneman liikevaihtoon taloussuunnitelmakaudella. Tärkeää on, että ratkaisuja haetaan sekä Starassa että yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Rakennustekniikan liikevaihdon arvioidaan olevan laskussa suurten hankkeiden vähentyessä ja painopisteen siirtyessä pienempiin hankkeisiin. Hankekoon pienentyessä ja kohteiden määrän lisääntyessä erityisesti työnjohtoresurssien turvaaminen on tärkeää. Kun suuret hankkeet vähenevät, tämä vaikuttaa aliurakoinnin asteeseen, joten palveluiden ostot supistuvat myös. Rakennustekniikan yksikköhinnoissa olisi korotuspaineita ottaen huomioon myös rakennusmateriaalien jyrkkä hintojen nousu. Kaupunkitekniikan rakentamisen liikevaihto on arvioitu taloussuunnitelmakaudella olevan melko vakaa, mutta teknisen palvelustrategian linjauksen mukaan hankekoot voivat sielläkin pienentyä.

Kaupunkitekniikan ylläpitoa odottavat suurimmat haasteet taloussuunnitelmakaudella. Teknisen palvelustrategian linjauksen mukaan yleisten alueiden ylläpidon tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 %. Tällä hetkellä Staran osuus on noin 70 % ja vähennys olisi noin 670 hehtaaria. Alenema Staran ylläpidossa olevien alueiden määrässä tapahtunee uusittavien palvelusopimusten perusteella asteittain vuosien 2022–2024 loppupuolella ja sen vaikutukset on arvioitu tehtyyn taloussuunnitelmaan. Ympäristönhoito-osastolla on palvelusopimus voimassa kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja toiminta talouden osalta vakaata. Logistiikka ennakoi kasvattavan liikevaihtoaan mm. lisääntyvällä myynnillä kaupungin toimialoille ja yksiköille kuten mm. digitaalisen perustan yksikölle.

Talousarvion tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Staran sitovat tavoitteet on asetettu asiakas-, ympäristö- ja talousnäkökulmasta. Tavoitteita ja mittareita on kolme kappaletta.

Asiakastyytyväisyydessä tavoitellaan myönteistä kehitystä. Asiakaskyselyyn perustuva netto-suositteluindeksin (NSI) arvon tulee olla suurempi kuin 30 eli tasolla hyvä. Tapaturmataajuuden osalta pyritään siihen, että se laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %. Kestävyystavoitteena on uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä. siten, että sen osuus vuonna 2022 on vähintään 43 %..

Muut toiminnan tavoitteet

Täyssähköautojen osuus on 28–30 % henkilöautokannasta (31.12.2022 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).

Jätehallintaa kehitetään siten, että Staran yksiköt saavat tarkempia raportteja jäte-toimijoilta per jätejae (tonnit, eurot).

Tukikohtien latausvalmiuden parantaminen siten, että vähintään kahdessa tukikohdassa on kuudelle sähköajoneuvolle yhtäaikainen latauspaikka.

Suoritteet

Teknisen palvelustrategian linjausten mukaan Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta pienenee taloussuunnitelmakaudella. Toiminnan laajuustietojen arvioidaan rakentamisen osalta olevan samalla tasolla.

Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2020 joulukuussa Starassa oli 1 196 vakinaista ja 223 määräaikaista työntekijää. Edellisen vuoden joulukuusta vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 7 työntekijällä. Staran työ on kausiluonteista, joten määräaikaisia työntekijöitä tarvitaan tasaamaan kausivaihteluista aiheutuvaa henkilöstötarvetta. Staran kokonaishenkilöstömäärä (vakinaiset + määräaikaiset) oli vuoden 2020 aikana korkeimmillaan kesäkuussa 1 707 työntekijää. Staran keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2020 oli 1 473. Henkilötyövuosia oli 1 416,5.

Staran kokonaishenkilöstömäärän ennustetaan olevan tulevina vuosina laskusuuntainen. Vuoden 2024 lopussa Starassa ennustetaan olevan yhteensä 1 328 työntekijää, joista 1 171 vakinaista ja 132 määräaikaista.

Henkilöstön eläköityminen tulee olemaan voimakasta tulevina vuosina. Vuosina 2022–2024 vakinaisista työntekijöistä 108 saavuttaa laskennallisen eläkeiän. Vuosien 2021–2031 aikana puolestaan 415 vakinaista työntekijää (34,2 %) saavuttaa laskennallisen eläkeiän.

Kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisten linjausten toimeenpanolla tulee olemaan myös henkilöstövaikutuksia, joihin Starassa varaudutaan ennakoivasti ja ne toteutetaan kaupungin henkilöstöperiaatteiden mukaisesti.

Stara ottaa kaupungin aikataulun mukaisesti käyttöön Sarastia-henkilöstötietojärjestelmän vuonna 2022 ja on myös mukana kaupungin HR-kokonaisjärjestelmähankkeessa. Lisäksi Starassa nähdään tärkeänä työntekijöiden motivoituminen oman työn kehittämiseen. Johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä jatketaan. Kehittämistoimenpiteitä jatketaan myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osalta.

Eläköitymisiä ja muuta lähtövaihtuvuutta korvaavia rekrytointeja arvioidaan aina palvelutuotannon pitempiaikaisten tarpeiden perusteella. Lisäksi henkilöstöresurssien käyttöä tehostetaan ja tuetaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja uudelleenkouluttautumista erityisesti tilanteissa, joissa oma työ muutoksen vuoksi vähenee tai päättyy. Sisäisen liikkuvuuden kokonaisuutta tarkastellaan osana Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa. Tavoitteena on tunnistaa ne ammattiryhmät ja tehtävät, joihin sisäisten siirtojen tavoitellaan kohdistuvan. Lisäksi tunnistetaan ko. tehtävissä tarvittavat osaamiset ja suunnitellaan keinoja osaamisen vahvistamiseksi ja sisäisten siirtojen edistämiseksi.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Staran toiminnalla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Stara jatkaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia ja työllistymistä edistäviä kuntouttavia työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja siten vaikuttaa myönteisesti Helsingin kaupungin pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen aiheuttamiin aineellisiin ja aineettomiin ongelmiin ja kustannuksiin kaupunki- ja yksilötasoilla. Staran sisällä tehdään merkittävä määrä töiden muokkauksia ja tehtävien järjestelyjä terveydellisten syiden vuoksi tavoitteena henkilöstön työurien jatkuminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen.

Stara jatkaa yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa alaikäisten tekemien rikosten sovittelussa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta tarjoamalla kaupungin omaisuudelle vahinkoa tehneille nuorille mahdollisuus sovittaa vahingontekonsa työkorvauksena. Stara tarjoaa nuorille työkorvauspaikkoja työkorvauspalveluna.

Stara työllistää merkittävän määrän kesätyöntekijöitä ja teettää opinnäytetöitä, vastaanottaa ammattitutkintoja ja on mukana erilaisissa koulutuksellisissa yhteistyöfoorumeissa.

Stara jatkaa yhteistyötä sekä rikosseuraamuslaitoksen että Suomenlinnan hoitokunnan kanssa vankityön mahdollistamisessa. Tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia työtehtäviä, mikä edesauttaa vankeja työllistymisessä rikoksen sovittamisen jälkeen.

Staralla on ympäristöohjelma ja sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä vuosille 2020–2023. Staran ympäristöpolitiikka on johdettu Helsingin kaupungin vuonna 2021 päivitetystä ympäristöpolitikasta. Ympäristöystävällisten materiaalien ja tekniikoiden käyttöönotto nostaa todennäköisesti kustannuksia. Kiertotaloudellisten toimien kehitystä jatketaan ja myös jäteraportointia parannetaan.

Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
20202021Ennuste
2021
202220232024
Suoritetavoitteet      
Liikevaihto/henkilö, 1 000€188,7182,6170,2176,3175,8174,4
Käyttökate/henkilö, 1 000€13,85,67,36,15,34,1
Käyttökate, %7,33,14,33,43,02,4
Liikeylijäämä liikevaihdosta, %6,11,52,81,91,50,9
Toiminnan laajuustiedot      
Liikevaihdon muutos, %6,7−8,6−10,81,4−1,8−2,3
Investoinnit liikevaihdosta, %2,61,62,41,71,71,7
Rakennettu katuala16,416,416,416,416,416,4
Rakennettu katuvihreä, ha *)3,93,93,93,93,93,9
Rakennettu puistoala191919191919
Vesi- ja viemäriputket, jm13 50013 50013 50013 50013 50013 500
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl *)4 6834 6834 6834 6834 6834 683
*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.
Hoidettavat katualueet1 1651 1651 1651 1161 022837
Hoidettava katuvihreä293293293281257210
Hoidettavat puistoalueet914914914876801657
Luonnonhoitotyöt metsissä314314314314314314
**) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1–5 %,. Toisaalta teknisen palvelustrategian linjausten täytäntöönpano tulee vähentämään Staran hoidossa olevia alueita, arvioitu muutos kunakin vuonna 1.10. voimaan.
Henkilöstösuunnitelma
20202021Ennuste
2021
202220232024
Henkilöstön käyttö      
Henkilöstön määrä (31.12.)1 4151 3361 3991 3691 3491 328
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)1 4161 4001 4001 3801 3601 340
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2020 = 100100101101102103102
(perustuu yksikkökustannusten kehityksestä laskettuihin osastokohtaisiin indekseihin
Yksikkökustannusten kehitys
20202021Ennuste
2021
202220232024
Luonnonhoito, vuosikustannus €/ha (Ylläpidon kustannukset € korjattuna ansiotasoindeksillä 2015=100/metsäalueiden ylläpito+maisemapeltojen ylläpito+luonnonsuojelualueiden ylläpito ha)1 159,201 145,941 145,941 123,901 102,701 082,28
Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa, yli 500 k€ (€/m)1 126,301 112,941 112,941 099,751 086,711 073,82
Kaupunkitekniikan rakentaminen, (€/ muunnettu katu m2), (huomioitu rakennettu katu- ja puistoala sekä v ja jv km)189187187182178174
Hoidettavan katu- ja puistoalueen sekä katuvihreän kustannukset (k€ /ha )28,91528,65528,65528,94229,47931,929
Tilankäytön mittarit
20202021Ennuste
2021
202220232024
Tilan käyttö      
Indeksi101,8101,7101,7101,7101,7101,7
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) Tilojen pinta-alamäärä (htm2)77 30777 20677 20677 20677 20677 206
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Liikevaihto266 972239 338241 422237 172231 623
Valmistus omaan käyttöön     
Liiketoiminnan muut tuotot4 3072 8684 6904 5904 490
Varsinaiset kulut−251 804−231 973−237 790−234 555−230 616
Poistot−3 066−3 642−3 663−3 631−3 510
Liikeylijäämä/alijäämä16 4096 5924 6593 5771 987
Muut korkomenot−13    
Korvaus peruspääomalle−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)14 4524 6482 7151 63343
1 000 €Käyttö
2020
Ennuste
2021
Talousarvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä16 4096 5924 6593 5771 987
Poistot3 0663 6423 6633 6313 510
Korvaus peruspääomalle−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Muut rahoitusmenot−13    
Muut oikaisut−196    
Investointien rahavirta     
Investointimenot−6 973−5 700−4 000−4 000−4 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin6    
Käyttöomaisuuden myyntitulot196    
Toiminnan ja investointien rahavirta10 5512 5902 3781 264−447
Muut maksuvalmiuden muutokset−10 551−2 590−2 378−1 264447
Rahoituksen rahavirta−10 551−2 590−2 378−1 264447
Vaikutus maksuvalmiuteen−10000