8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Tulot      
Menot  159 800163 500133 30078 600
Netto  −159 800−163 500−133 300−78 600
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot      
Menot    −18,5−41,0
1 000 €Käyttö
2020
Talous-
arvio
2021
Ehdotus
2022
Talous-
arvio
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Talous-
suunnitelma
2024
Menot      
81001 Kruunusillat  95 70099 40068 00063 350
Ylitykset      
8100101 Perushanke  29 60033 30018 80017 000
8100102 Liittyvä esirakentaminen  28 30028 30019 10020 000
8100103 Liittyvät kadut ja liikenneväylät  37 80037 80030 10026 350
81001 Kalasatama-Pasila  50 90050 90044 8007 250
Ylitykset      
8100201 Liittyvä esirakentaminen  10 50010 5002 200200
8100202 Liittyvät kadut ja liikenneväylät  40 40040 40042 6007 050
81003 Sörnäistentunneli  13 20013 20020 5008 000
Ylitykset      

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella käynnissä olevat raideliikennehankkeet; Kruunusillat hankekokonaisuuden ensimmäisen vaiheen, Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien ja Sörnäistentunneliin liittyvien investointien toteuttamisen.

Suurien liikennehankkeiden määrärahatarpeet ovat ohjelmakaudella merkittävät. Perushankkeen lisäksi raidehankkeiden yhteydessä toteutetaan ns. liittyviä hankkeita, jotka ovat joko ratatöiden edellytysinvestointeja tai kokonaistaloudellisesti edullisia toteuttaa raitiotieurakan yhteydessä. Liittyvät hankkeet ovat esirakentamista, liikennejärjestelyjä, jalankulun ja pyöräilyn verkoston täydennyksiä, siltojen peruskorjausta/uusimista tai asuntotuotantoa palvelevia katuyhteyksiä. Kruunusillat -hankekokonaisuuden ensimmäisen vaiheen emokaupungin kustannusosuus on noin ja 98 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liittyviä esirakentamisinvestointeja on noin 70 miljoonaa euroa ja liittyviä katuinvestointeja noin 135 miljoonaa euroa. Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien liittyvien esirakentamis- ja katuinvestointeja on arvioitu olevan yhteensä noin 120 miljoonaa euroa. Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien yhteydessä varaudutaan lisäksi Sörnäisten tunnelin pohjoisen suuaukon rakentamiseen noin 40 miljoonalla eurolla. 10-vuotiskaudella on käynnistymässä Kruunusillat raitiotien jatko keskustaan, Vantaan raitiotien Helsingin osuus, Länsi-Helsingin raitiotiehanke sekä Viikki-Malmi raitiotiehanke.

8 10 01 Kruunusillat

Talousarvioehdotuksessa on Kruunusillat -hankekokonaisuudelle osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 99,4 miljoonaa euroa, 68 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 63,4 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu HKL Liikelaitos joukkoliikenteen kustannusosuudella. Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 ja enimmäishinnan korotus 25.8.2021. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin.

Liittyvä esirakentaminen

Hakaniemen alueella tehdään tarvittavia johtosiirtoja, ruoppauksia ja täyttöjä sekä rantamuurirakenteita jotka mahdollistavat uuden Hakaniemen sillan rakentamisen. Tämän lisäksi esirakentamista tehdään Nihdin alueella. Määrärahoilla puhdistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa alueen pilaantunutta maaperää.

Liityvät kadut ja liikenneväylät

Hakaniemen alueella jatkuvat hankkeen valmistelevat työ ja väliaikaisten liikennejärjestelyjen rakentaminen. Hakaniemensillan rakentaminen alkaa. Näkinsillan purku ja väliaikaisen Näkinsillan rakentaminen aloitetaan. Myös Korkeasaaren Mischan ja Maschan aukion rakentaminen aloitetaan. Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarentien länsiosaa sekä Haakoninlahden katuja.

8 10 02 Kalasatama-Pasila

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisältää Kalasataman raitiotien toteuttamisen sekä raitiotietä ympäröivien alueiden katu-, puisto- ja esirakentamista. Merkittäviä hankkeeseen sisältyviä kohteita ovat mm. Nihdin esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien pohjoisosa sekä raitiotie- ja katujärjestelyt Pasilassa. Osana Hermannin rantatien pohjoisosan suunnittelua hanke suunnittelee Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon, jotta tunnelin toteuttamiseen voidaan varautua. Nihdissä hanke toteuttaa raitiotien itä-länsisuuntaisen osuuden, jota myös Kruunusillat-raitiotie käyttää.

Talousarvioehdotuksessa on hankkeelle osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 50,9 miljoonaa euroa, 44,8 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 7,3 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Liittyvä esirakentaminen

Nihdin ja Hermannin rantatien geotekninen esirakentaminen jatkuu. Lisäksi kunnostetaan pilaantunutta maaperää Nihdissä, Hermannin rantatiellä ja Pasilassa rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Kalasataman Nihdin kokonaisuus käsittää Nihdin pohjoisosan katualueiden ja rantamuurien rakentamista. Katurakentaminen sisältää Sompasaarenlaiturin, Konttisatamankadun, Konttinosturinkujan, Nihdinrannan, Tihtaalinkadun, Pinkkarinkujan ja Satamamestarinlaturin länsiosan rakenteet sekä Sompasaarenlaiturin rantamuurin.

Pasilan katurakentaminen sisältää Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun, Asemapäällikönkadun ja Pasilankadun eteläosan rakentamisen hankkeen kehitysvaiheessa määritellyssä laajuudessa.

Vallilanlaakson puistoa ja Kumpulanpuron hulevesien ohjausta parannetaan samalla, kun raideyhteyden viereen rakennetaan pyöräilyn baanayhteys.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Talousarviossa on Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja toteutukseen varattu vuodelle 2022 määrärahaa 13,2 miljoonaa euroa, 20,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 8,0 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen 10-vuotisen investointiohjelman lopulla ja tunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankeen yhteydessä vuosina 2022–2024 samaan aikaan Hermannin rantatien kanssa.