10. Selityksiä

Selityksiä

Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty määrärahojen käyttö vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty Kvston 25.8.2021 sekä sitä aikaisemmin kuluvan vuoden tileille myöntämät ylitysoikeudet.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 5, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 4 ja investointiosassa sarakkeeseen 5 on merkitty lauta- ja johtokuntien ehdottamat määrärahat vuodelle 2022. Seuraavien lukujen/kohtien/alakohtien em. sarakkeissa olevat määrärahat ovat Kaupunginkanslian (ei lauta- tai johtokuntien) ehdottamia:

Luku             1 10                          Kaupunginkanslia

Luku             1 30                         Kaupunginkanslia

Luku             1 40                         Kaupunginkanslia

Luku             1 50                         Kaupunginkanslia

Luku             7 01                         Kaupunginkanslia

Kohta           7 02 01                    

alakohdat     01–69                   Kaupunginkanslia

Kohta           7 02 02                  Kaupunginkanslia

Luvut            7 03–7 05            Kaupunginkanslia

Kohta           8 05 01                Kaupunginkanslia

Kohta           8 06 02                Kaupunginkanslia

Kohta           8 07 02                Kaupunginkanslia

Luku             8 08                     Kaupunginkanslia

Kohta           9 01 01                 Kaupunginkanslia

Kohta           9 01 02                    

alakohdat     52–54                 Kaupunginkanslia

Kohta           9 01 03                 Kaupunginkanslia

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 6, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 5 ja investointiosassa sarakkeeseen 6 on merkitty vuoden 2022 talousarvion määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 7, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 6 ja investointiosassa sarakkeeseen 7 on merkitty vuoden 2023 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 8, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 7 ja investointiosassa sarakkeeseen 8 on merkitty vuoden 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Investointiosassa sarakkeeseen 1 on merkitty ao. luvun kohdan tunnus ja sarakkeeseen 2 kohdan sekä alakohdan nimike selityksineen.

Perusteluosan suluissa olevat luvut ovat vuoden 2021 lukuja, ellei tekstissä toisin ole mainittu.

Tuottavuuden kehityksen indeksisarjan perusvuosi on vuosi 2020 (= 100) ellei tekstissä ole toisin mainittu.

Taulukoissa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Yhdistelmä sidotuista avustuksista on liitteessä 1. Talousarvioon on lisäksi liitetty erittely jäsenmaksuista (liite 2) sekä luettelo konserniin kuuluvista eräistä yhtiöistä (liite 3). Liitteessä 4 on esitetty 10-vuotinen investointiohjelma, liitteessä 5 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma, liitessä 6 on katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024, liitteessä 7 on puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024, liite 8 sisältää kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelman 2022–2024, liite 9 vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet ja liite 10, HKL-liikelaitoksen 10-vuotinen investointisuunnitelma. Ottolainat on eritelty liitteessä 11.

Talousarviomäärärahojen käyttöoikeus on ao. lauta- tai johtokunnalla, ellei talousarvion luvun, kohdan tai alakohdan yhteydessä ole toisin ilmoitettu.