6. Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunki emoyhteisönä vastaa kehityksen ohjaamisesta sekä järjestettävien palvelujen määrittelystä. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti. Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Helsingin kaupungilla oli suorassa omistuksessaan 78 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 11 tytärsäätiötä per 9.8.2021. Suurin osa tytäryhtiöistä on kaupungin sataprosenttisesti omistamia. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt on lueteltu liitteessä.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on kaupunkistrategia, konserniohje, tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa asetettujen tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa. Kaupunginhallitus päätti tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 22.3.2021 ja 12.4.2021.

Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta eli kuulumista markkinaehtoisesti toimivien tai muiden tytäryhteisöjen ryhmään.

Omistajastrategioiden myötä luovutaan erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti omistajastrategioissa määriteltyjä tavoitteita ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1–2 kertaa vuodessa. Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain. Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa ja hoitamaan eräitä muita konsernin tehtäviä. Kaupunkikonserni tuottaa tytäryhteisömuodossa palveluja mm. seuraavilla toimialoilla: elinkeino, energia, henkilöstö, kiinteistöt, kulttuuri, liikunta, opetus, pysäköinti, sosiaalitoimi ja terveystoimi. Alueen elinvoimaisuutta tukevia yhteisöjä ovat mm. kehittämis- ja markkinointiyhtiöt. Kaupungilla on sen tehtäviä toteuttavissa tytäryhteisöissä ensisijaisesti omia julkisen palvelun tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on, että toiminta on kustannustehokasta ja taloudellisesti kannattavaa.

Kaupunkikonsernin talouden kannalta merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Helen Oy / Helen-konserni, Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Helsingin Satama Oy / Helsingin Satama -konserni. Muista edellä mainituista yhtiöistä poiketen Helsingin kaupungin asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella, eikä tavoittele voittoa.

Kaupungin osingonjakoon liittyvänä tavoitteena keskeisten markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjensä osalta on, että yhtiöt jakavat suunnitelmakaudella noin puolet tuloksestaan osinkona. Kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2022 osakeomistuksistaan osinkoa yhteensä noin 43 miljoonaa euroa. Maksettava osinkotavoite on eritelty tytäryhteisöille asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa. Vuonna 2021 osinkotulot ovat yhteensä noin 85 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2022 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen avustamiseen:

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr, Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Stadion-säätiö sr, UMO-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Avustukset on yksilöity liitteessä 1. Lisäksi määrärahassa Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi on varauduttu Forum Virium Helsinki Oy:lle, Helsinki Partners Oy:lle, Helsingin Tapahtumasäätiö sr:lle ja Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin sekä kaupungin elinkeinopolitiikan ja tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyvien avustusten maksamiseen kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Tytäryhteisöille asetettavat tulostavoitteet

Talousarviossa esitetään tytäryhteisökohtaiset omistajastrategioiden mukaiset tavoitteet ja mittarit kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille.

Yhteisön nimiTavoiteMittarit
Finlandia-talo OyKaupungin vetovoimaisuusKäyttöaste tai myynti per m² Kävijämäärä/vuosi
 Sijoitetun pääoman tuottoKolmen vuoden keskiarvo vähintään 15 % peruskorjauksen jälkeen
 Asiakas- ja kävijäkeskeisyysAsiakas- ja kävijätyytyväisyys
 Tuloksellisuus ja tehokkuusLiiketulos/htv
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminenEkokompassi tai vastaava ja energiankulutus/kävijä/vuosi
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Forum Virium Helsinki OyToiminnan vaikuttavuusVaikuttavuusmittaristo
 Osaava henkilöstöSäännöllinen henkilöstön työtyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Riittävä maksuvalmiusQuick ratio 0,5
Helsingin Asumisoikeus OyKiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallintaVastikkeiden kehitys
Ylläpitokustannukset (€/m²)
Investoinnit suhteessa poistoihin
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asukastyytyväisyyskysely
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 10 %
Helsingin kaupungin asunnot OyKiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallintaYhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %.
Ylläpitokustannukset (€/m²)
Investoinnit suhteessa poistoihin
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asukastyytyväisyyskysely
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 10 %
Helsingin Satama OyAluetaloudelliset vaikutuksetSataman taloudellinen ja työllistävä kokonaisvaikutus
 Sijoitetun pääoman tuottoKolmen vuoden keskiarvo
vähintään 4 % (pl. 2020)
 Tuloksellisuus ja tehokkuusLiiketulos/htv
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminenOman toiminnan hiilineutraalius 2035 Satama-alueen CO2-päästöt vähenevät vähintään 30 % 2035 mennessä
 AsiakaskeskeisyysAsiakas-/matkustajakokemus ja -tyytyväisyys
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 40 %
Helsingin Seniorisäätiö srAsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakastyytyväisyyskysely 
Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät 
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusToteutuneet hoitopäivät / liikevaihto
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 35 %
Helsingin tapahtumasäätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen kävijätyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 20 %
Helsingin teatterisäätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi Yleisötyön kehittäminen
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakastyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Omarahoitusosuuden kasvattaminenOmarahoitusosuus
Jääkenttäsäätiö srHelsingin kaupungin liikkumisohjelman edistäminenLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
Jäänkäyttöaste
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Kiinteistö Oy AuroranlinnaKiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallintaVuokrien kehitys
Ylläpitokustannukset (€/m²)
Investoinnit suhteessa poistoihin
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asukastyytyväisyyskysely
 Riittävä varavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 20 %
Kiinteistö Oy Helsingin ToimitilatOmaisuuden arvon säilyttäminenInvestoinnit suhteessa poistoihin
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusKiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m²
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 35 %
 Arvio yhtiön hallinnon kehittämisestäSelvitys keskittää yhtiölle kaupunkikonsernin yhtiömuotoisten toimitilojen ja koululainajärjestelmän piirissä olevien koulutaloyhtiöiden hallinnointia tehty
Kiinteistö Oy KaapelitaloTilojen vuokrausasteVuokrausaste vähintään 95 %
 Tuloksellisuus ja tehokkuusKolmen vuoden keskiarvo vähintään 5 % (pl. 2020)
Käyttökate/htv
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminenEkokompassi
 Asiakas- ja kävijäkeskeisyysVuokralais- ja kävijätyytyväisyys
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 40 % (pl. Tanssin talon poistot)
Korkeasaaren eläintarhan säätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi
Yleisötyön kehittäminen
 AsiakaskeskeisyysAsiakas- ja henkilöstötyytyväisyys
 Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminenHiilineutraalisuusohjelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Suojelutyön vaikuttavuusSuojelutyöhön käytetyt resurssit ja suojeltavien lajien määrä
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 35 % Omarahoitusosuus
MetropoliLab OyVarautumisvelvoitteen täyttäminenVarautumisvelvoitteen toteuttamisen raportointi
 Sijoitetun pääoman tuottoKolmen vuoden keskiarvo vähintään 10 %
 Tuloksellisuus ja tehokkuusLiiketulos/htv
 Asiakaspohjan laajentaminenAsiakasmäärä
Liikevaihto
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminenEkokompassi
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusastevähintään 40 %
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyHelsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Niemikotisäätiö srAsiakaskeskeisyysAsiakastuntemus ja -tyytyväisyys
Tehokkaat hoitotarpeen ja -laadun arviointi-menetelmät
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto / henkilötyövuosi
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 35 %
Oulunkylän kuntoutuskeskus srAsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakastyytyväisyyskysely -Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusToteutuneet hoitopäivät / liikevaihto
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Palmia OySijoitetun pääoman tuottoKolmen vuoden keskiarvo vähintään 10 % (pl. 2020)
 Tuloksellisuus ja tehokkuusLiiketulos/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusastevähintään 20 %
 AsiakaskeskeisyysAsiakastyytyväisyys
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminenRuokahävikin määrä Kemikaalikuorma ja energiankulutus
 Vastuullisuus työnantajanaHenkilöstötyytyväisyys
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus OyAsiakaskeskeisyysKanta-asiakkaiden määrä
Asiakastapahtumien määrä
NPS-luku
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun kehitysOsatutkintojen määrä
Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset
 Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminenVerkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto Saavutettavuus
Seure Henkilöstöpalvelut OyAsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakastyytyväisyyskysely
Tilausten täyttöaste
 Kilpailukyky-Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin
 Vastuullinen työnantajuusSäännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely
 KustannustehokkuusLiikevaihto / henkilötyövuosi
Stadion-säätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenSuurtapahtumien lukumäärä
Kävijämäärä/vuosi
Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen
 Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Laadukas ja kustannustehokas toimintaTilojen vuokrausaste
Liikevaihto/htv
UMO-säätiö srKaupungin vetovoiman kasvattaminenKävijämäärä/vuosi
Yleisötyön kehittäminen
 AsiakaskeskeisyysAsiakastyytyväisyys
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 Omarahoitusosuuden kasvattaminenOmarahoitusosuus
Urheiluhallit OyHelsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %
Vuosaaren Urheilutalo OyHelsingin kaupungin liikkumisohjelmaLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen Genomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
 AsiakaskeskeisyysSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminenHiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
 KustannustehokkuusLiikevaihto/htv
 Riittävä vakavaraisuusOmavaraisuusaste vähintään 30 %

Helen Oy:n osalta omistajastrategia on valmistelussa.

*) kaupunginvaltuustolle raportoidaan erikseen, mikäli tavoite ei toteudu

**) konsernijaostolle raportoidaan erikseen tavoitteiden toteumasta