6. Helsingforskoncernens dottersamman slutningar och koncernstyrning

Helsingforskoncernens dottersamman slutningar och koncernstyrning

Stadskoncernen är en ägande- och förvaltningsstruktur vars ändamål är att möjliggöra sådan samordning och sådant samarbete mellan de därtill hörande enheterna som gagnar invånarna och staden som område. Staden som moder­sammanslutning är ansvarig när det gäller att styra stadens utveckling och bestämma vilka tjänster staden ska tillhanda­hålla. Stadskoncernen leds och utvecklas totalekonomiskt och som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande. Helsingfors stadskoncern bildas av Helsingfors stad och av de sammanslutningar och stiftelser där staden har bestämmande inflytande. Helsingfors stad hade i sin direkta ägo 78 dotterbolag och bestämmande inflytande i 11 dotterstiftelser 9.8.2021. Staden äger största delen av dessa dotterbolag till hundra procent. Sammanslutningarna och stiftelserna inom stadskoncernen är förtecknade i en bilaga.

Utgångspunkten för stadens ägarpolitik är stadens strategi­program, koncerndirektivet, de enskilda dottersammanslut­ningarnas ägarstrategier och de övriga beslut som gäller ägarpolitiken. Stadens ägarpolitik är så öppen och aktiv verksamhet som möjligt, där konsekventa och förutsägbara lösningar eftersträvas. Avsikten med ägarpolitiken är att ansluta sammanslutningar som hör till koncernen till en del av stadens strategiska ledarskap och verksamhet och att säkra att de uppställda målen fullföljs effektivt.

I enlighet med koncerndirektivet är stadens ägarskap till naturen strategiskt så att det åstadkommer ekonomisk och/eller funktionell nytta på lång sikt. De nya ägar­strategierna för enskilda dottersammanslutningar beskriver också hur staden som ägare förbinder sig vid dotter­sammanslutningarnas utvecklingsmål och andra riktlinjer på medellång sikt, vilket stöder långsiktigheten och förutsäg­barheten i ägarskapet. Stadsstyrelsen beslutade 22.3.2021 och 12.4.2021 om ägarpolitiska riktlinjer för dottersamman­slutningarna.

I ägarstrategierna för de enskilda dottersammanslutningarna dras det upp riktlinjer som hänför sig till ägandet, den strategiska viljan och styrelsen i fråga om varje dotter­sammanslutning eller underkoncern som de bildar. Målet med dessa riktlinjer är att bidra till att stödja en positiv utveckling av det ägarvärde som staden får av att äga sammanslutningen. Ägarstrategiernas tidsperspektiv är ungefär fem till sju år och de uppdateras i fortsättningen åtminstone varje stadsstrategiperiod eller i enskilda fall alltid efter behov, exempelvis med anledning av betydande förändringar i verksamhetsförutsättningarna.

Enligt koncerndirektivet hör ägande inte till stadens grunduppgifter utan utgångspunkten är att det stöder och betjänar ordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller stadens samhälleliga mål i övrigt. Stadens ägande i sammanslutningar ska ha ett syfte och mål som baserar sig på stadens strategi. En riktlinje som är central med avseende på ägandet och som ska ingå i ägarstrategierna är fortfarande om stadens ägande ska bibehållas oförändrat eller om det är meningen att göra ändringar i det. Dessutom bestäms bland annat sammanslutningens syfte och uppgift, dess betydelse för staden och dess portföljindelning, dvs. tillhörighet till gruppen dottersammanslutningar som arbetar på marknadsvillkor eller andra dottersammanslutningar.

I och med ägarstrategierna slopas den separata årliga processen med att ställa upp budgetmål. Målen i ägarstrategierna är långsiktigare och kopplas bättre till stadsstrategin än de nuvarande målen, som årligen ställs upp separat.

Hur bolagen stegvis framskrider mot målen angivna i ägarstrategierna och/eller den med målen önskade utvecklingsriktningen följs regelbundet upp som en del av dottersammanslutningarnas rapportering och övriga upp­följning. Resultaten rapporteras till koncernsektionen åt­minstone i samband med sammanslutningsrapporterna 1–2 gånger om året. Om mätarna visar att utvecklingen vid någon dottersammanslutning inte följer målen, tas saken vid behov upp med koncernstyrningens medel. Målen som anger utvecklingstrenden kan också vid behov preciseras årligen genom att det för sammanslutningarna bestäms gräns­värden för mätarna enligt ägarstrategin.

Behovet att uppdatera ägarstrategierna och de viktigaste målen och mätarna fastställda i dem granskas i fort­sättningen åtminstone varje stadsstrategiperiod. I enlighet med koncerndirektivet beslutar stadsstyrelsen om ägar­strategierna på framställning av koncernsektionen.

Bolagen och stiftelserna inom stadskoncernen används för att komplettera stadens tjänsteproduktion och för att sköta vissa andra uppgifter inom koncernen. Staden producerar tjänster i form av dottersammanslutningar bl.a. på följande områden: näringsliv, energi, personal, fastigheter, kultur, idrott, undervisning, parkering, socialväsendet och hälso­vårdsväsendet. Sammanslutningar som främjar områdets livskraft är bl.a. utvecklings- och marknadsföringsbolagen. Staden har i de dottersammanslutningar som utför dess uppdrag i första hand egna mål för den offentliga servicen, även om det allmänna målet är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ekonomiskt lönsam.

De viktigaste dottersammanslutningarna med tanke på stadskoncernens ekonomi är Helen Ab/Helen-koncernen, Helsingfors stads bostäder Ab och Helsingfors Hamn Ab/koncernen Helsingfors Hamn. Med avvikelse från de övriga bolagen ovan fungerar Helsingfors stads bostäder Ab enligt självkostnadsprincipen och eftersträvar ingen vinst.

Ett av stadens mål med anknytning till utdelningen i fråga om de viktigaste av stadens dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor är att bolagen under planperioden ska betala ungefär hälften av sitt resultat i form av dividender. Staden beräknas år 2022 få sammanlagt ca 43 miljoner euro i dividender för sitt aktieinnehav. Målet för dividender som betalas har specificerats i de funktionella mål som ställts för dottersammanslutningarna. År 2021 uppgår dividend­inkomsterna till sammanlagt ca 85 miljoner euro.

Helsingfors stad har i budgeten 2022 reserverat anslag för understöd till följande dottersammanslutningar:

Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr, Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Helsinki Stadion Oy, Isbanestiftelsen sr, Stiftelsen för Högholmens djurgård sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, Stadion-stiftelsen sr, UMO Stiftelsen sr, Urheiluhallit Oy och Vuosaaren Urheilutalo Oy. Understöden har specificerats i bilaga 1. I anslaget Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition, ingår dessutom reserveringar för andelarna till Forum Virium Helsinki Oy, Helsinki Partners Ab, Helsingfors evenemangsstiftelse sr och Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader och för understöd i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangs­produktion till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen

Resultatmål för dottersammanslutningarna

I budgeten anges mål och mätare för enskilda dotter­sammanslutningar i enlighet med ägarstrategierna, närmare bestämt för de dottersammanslutningar som får understöd av staden eller som i övrigt är mest centrala.

SammanslutningMålMätare 
Finlandia-talo OyStadens attraktivitetAnvändningsgrad eller försäljning per m²
  Antalet besökare/år
 Avkastning på investerat kapitalTre års medelvärde minst 15 % efter ombyggnaden
 Kund- och besökarorienteringKund- och besökarnöjdhet
 Resultat och effektivitetÄffärsresultat/årsverke
 Genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Ekokompassen eller motsvarande och eneriförbrukning/besökare/år
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 30 %
Forum Virium Helsinki OyVerksamhetens genomslagskraftMätare för genomslagskraft
 Kunnig personalRegelbunden arbetshälsoenkät för personalen
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare som fastställs i kolneutralitetsprogrammet
 Tillräcklig likviditetQuick ratio 0,5
Helsingin Asumisoikeus OyEkonomisk och effektiv förvaltning av fastighetsegendomenVederlagsutveckling
Underhållskostnader (€/m²)
Investeringar i förhållande till avskrivningar
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare som fastställs i kolneutralitetsprogrammet
 KundorienteringRegelbunden kundnöjdhetsenkät
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 10 %
Helsingin kaupungin asunnot OyEkonomisk och effektiv förvaltning av fastighetsegendomenBolagets hyresnivå hålls skälig, på så sätt att skillanden mellan bolagets genomsnittliga hyra och Statistikcentralens marknadshyra i Helsingfors är minst 40 %
Underhållskostnader (€/m²)
Investeringar i förhållande till avskrivningar
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare som fastställs i kolneutralitetsprogrammet
 KundorienteringRegelbunden enkät om invånarnöjdhet
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 10 %
Helsingin Satama OyOmrådesekonomiska konsekvenserHamnens ekonomiska och sysselsättningsmässiga helhetseffekt
 Avkastning på investerat kapitalTre års medelvärde minst 4 % (exkl. 2020)
 Resultat och effektivitetAffärsresultat/årsverken
 Genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Kolneutralitet i den egna verksamheten 2035
  Hamnområdets CO2-utsläpp minskar med minst 30 % före 2035
 KundorienteringKund-/turistupplevelse och -nöjdhet
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 40 %
Helsingin Seniorisäätiö srKundorienteringRegelbunden enkät om kundnöjdhet
Effektiva metoder för utvärdering av kvaliteten i vård- och rehabilitetstjänsterna
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetUtfall av vårddagar / omsättning
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 35 %
Helsingin tapahtumasäätiö srÖka stadens attraktivitetUtveckling av publikarbetet
 KundorienteringRegelbunden enkät om besökarnöjdhet
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Tillräcklig soliditetSjälvfinansieringsandel
Helsingin teatterisäätiö srÖkande av stadens attraktivitetAntal besökare/år 
  Utveckling av publikarbetet
 KundorienteringRegelbunden enkät om kundnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Ökning av självfinansieringsandelenSjälvfinansieringsandel
Jääkenttäsäätiö srHelsingin kaupungin liikkumisohjelman edistäminenLiikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
Jäänkäyttöaste
 KundorienteringSäännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %
Kiinteistö Oy AuroranlinnaEkonomisk och effektiv förvaltning av fastighetsegendomenHyresutvecklingen
Underhållskostnader (€/m²)Investering i förhållande till avskrivningar
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KundorienteringRegelbunden enkät om invånarnöjdhet
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 20 %
Kiinteistö Oy Helsingin ToimitilatBevarande av värdet på egendomenInvestering i förhållande till avskrivningar
 KundorienteringRegelbunden enkä tom nöjdhet bland hyresgäster och användare
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetFastigheternas underhållskostnader €/m²
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgrad minst 35 %
 Värdering av utvecklingen av bolagets förvaltningUtredning om att koncentrera förvaltningen av stadskoncernens verksamhetslokaler i bolagsform och skollånesystemets skolhusbolag till bolaget har utförts
Kiinteistö Oy KaapelitaloLokalernas uthyrningsgradUthyrningsgrad minst 95 %
 Resultat och effektivitetTre års medelvärde minst 5 % (Exkl. 2020)
Driftsbidrag/årsverke
 Genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Ekokompassen
 Kund- och besökarorienteringNöjdhet bland hyresgäster och användare
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 40 % (exkl. avskrivningar från Dansens hus)
Korkeasaaren eläintarhan säätiö srÖkande av stadens attraktivitetAntal besökare/år
Utveckling av publikarbete
 KundorienteringKund- och personalnöjdhet
 Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminenUppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Effektivitet i skyddsarbetetResurser som använts för skyddsarbete och antal arter som skyddas
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 35 %
  Självfinansieringsandel
MetropoliLab OyUppfyllelse av beredskapsskyldighetenRapportering av uppfyllelsen av beredskapsskyldigheten
 Avkastning på investerat kapitalTre års medelvärde minst 10 %
 Resultat och effektivitetAffärsresultat/årsverke
 Utvidgning av kundunderlagetAntal kunder
Omsättning
 Genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Ekokompassen
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 40 %
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyHelsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i motions- och rörlighetsprogrammet
KundorienteringRegelbunden enkä tom kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %
Niemikotisäätiö srKundorienteringKundkännedom och -nöjdhet
Effektiva utvärderingsmetoder för vårdbehov och –kvalitet
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 35 %
Oulunkylän kuntoutuskeskus srKundorientering-Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely-Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetToteutuneet hoitopäivät / liikevaihto
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %
Palmia OyAvkastning på investerat kapitalTre års medelvärde minst 10 % (exkl. 2020)
 Resultat och effektivitetAffärsresultat/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 20 %
 kundorienteringKundnöjdhet
 Genomförande av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Mängden matsvinn
  Kemikaliebelastning och energiförbrukning
 Ansvarsfullhet som arbetsgivarePersonalnöjdhet
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus OyKundorienteringAntal stamkunder
Antal kundkontakter
Nettorekommendationstalet (NPS)
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Utveckling av positiv fortsättningsväg för personer i arbetsträningAntal delexamen
Ändringar i andelen positiva fortsättningsvägar
 Mångsidiga tjänster och utnyttjande av digitaliseringenOmsättning som kommer genom webbutiken
  Tillgänglighet
Seure Henkilöstöpalvelut OyKundorienteringRegelbunden kundnöjdhetsenkät
Beställningarnas uppfyllelsegrad
 KonkurrenskraftKonkurrenskraft i förhållande till kontrollgrupper
 Ansvarsfullt arbetsgivarskapRegelbunden enkät om nöjdheten bland personal och behovsanställda
 KostnadseffektivitetLiikevaihto / henkilötyövuosi
Stadion-säätiö srÖkande av stadens attraktivitetAntal storevenemang
Besökare/år
Mätning av synligheten av Olympiastadion
 Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
 KundorienteringRegelbunden enkä tom kund- och besökarnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Högklassig och kostnadseffektiv verksamhetLokalernas uthyrningsgrad
Omsättning/årsverke
UMO-säätiö srÖkande av stadens attraktivitetAntal besökare/år
Utveckling av samarbetet
 KundorienteringKundnöjdhet
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 Ökning av självfinansieringsandelenSjälvfinansieringsandel
Urheiluhallit OyHelsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
KundorienteringRegelbunden enkä tom kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %
Vuosaaren Urheilutalo OyHelsingfors stads motions- och rörlighetsprogramGenomförande av målen i Helsingfors stads motions- och rörlighetsprogram
 KundorienteringRegelbunden enkä tom kund- och personalnöjdheten
 Genomförande av kolneutralitetsplan som stöder målen i programmet Kolneutralt Helsingfors 2035Uppföljning av mätare i kolneutralitetsplanen
 KostnadseffektivitetOmsättning/årsverke
 Tillräcklig soliditetSoliditetsgraden minst 30 %

I fråga om Helen Ab är ägarstrategin under beredning.

*)det rapporteras separat för stadsfullmäktige om målet inte nås

**)det rapporteras separat för koncernsektionen hur målen nåtts