8 01 Fast egendom

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster7 1255 0005 0005 0005 0005 000
Utgifter135 180108 80033 40033 40032 20029 900
Netto−128 055−103 800−28 400−28 400−27 200−24 900
Överskridningar 13 652    
Förändring, %      
Inkomster −29,80000
Utgifter −19,5−69,3−69,3−3,6−7,1
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
80150 Försäljning av fast egendom7 1255 0005 0005 0005 0005 000
Utgifter      
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition10 21513 50013 50013 50013 50013 500
Överskridningar 3 876    
80102 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition96 40569 3000000
Överskridningar      
8010201 Grundberedning i Kampen-Tölöviken4     
8010202 Grundberedning i Västra hamnen24 56810 8000000
8010203 Grundberedning i Fiskehamnen63 08545 5000000
8010204 Grundberedning i Kronbergsstranden2 2653 9000000
8010205 Grundberedning i Kungstriangeln3 2222 9000000
8010206 Grundberedning i Böle2 5982 8000000
8010207 Nya projektområden och utredningar, åtgärder och grundberedning för övrigt kompletteringsbyggande1673000000
8010209 Grundberedning i Malm4973 1000000
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition28 56026 00019 90019 90018 70016 400
Överskridningar 9 776    
8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara28 56026 00019 90019 90018 70016 400

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Fast egendom beräknas år 2022 bli såld för 100 miljoner euro, varav 5 miljoner euro i enlighet med balansvärdet upptas under försäljning av fast egendom. Skillnaden på 95 miljoner euro, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet Stadsstruktur. För år 2023 planeras att markförsäljningsinkomster på 80 miljoner euro uppnås, och för 2024 lite sjunkande försäljningsinkomst på 65 miljoner euro. Den uppskattade försäljningen uppnås om konjunkturläget inte försämras avsevärt, detaljplanerna för tomterna som ska säljas fastställs enligt planerna och finansierings- och realiseringsresurserna för gatorna, grundberedningen och byggbarhetsåtgärderna som överlåtelsen av tomterna kräver har säkrats i tid.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 nya riktlinjer för överlåtelse av tomter, där tomterna i första hand överlåts genom utarrendering och endast av särskilda skäl genom försäljning. I avtal och reserveringar som tecknats före beslutet om riktlinjer iakttas dock de avtal som redan ingåtts (utarrendering med köpoption) samt beslut om överlåtelseformen. I samband med linjedragningen gjordes bedömningen att de redan tecknade avtalen och reserveringarna, om de blir av, möjliggör årliga markförsäljningsinkomster om i medeltal 100 miljoner euro åren 2019-23. Största delen av de köpoptioner som är i kraft slutar gälla senast i slutet av år 2022.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersätt­ningar för planläggning och kompletteringsbyggande

För år 2022 och paneringsåren 2023-2024 föreslås att ett årligt basanslag på 13,5 miljoner euro sätts in budgetmomentet Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande (8 01 01).

Med ersättningar för kompletteringsbyggande anskaffas mark och ny bostadsbyggrätt till staden. Områden som skaffats med ersättande investeringar görs till byggbara tomter. I och med att 2. delen av de markpolitiska riktlinjer som stadsstyrelsen godkänt den 26.4.2021 blir godkända väntas det behövas anskaffningsanslag för att främja uppnående av målen för i synnerhet även andra spetsprojekt inom generalplanens realiseringsplan än bara de stadsförnyelseområden som ingår i BM-programmet. I det föreslagna anslaget ingår inte s.k. tekniska anslag som markbyten, (brådskande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt och markanvändningsavtalens markanvändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang kräver och vars storlek varierar avsevärt på årsnivån. För dem föreslås överskridningsrätter från fall till fall.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmomentet 8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition slopas. Anslaget för grundberedning i projektområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, punkt 8 08 01 Grundberedning.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

På budgetmomenten har det anvisats anslag på sammanlagt 19,9 miljoner euro för år 2022, 18,7 miljoner euro för år 2023, och 16,4 miljoner euro för år 2024.

En del av de anslag som reserverats för att göra sådana kompletteringsbyggområden byggbara som inte ingår i projektområden används för att skapa förutsättningar för att genomföra olika slags byggprojekt. Anslaget används bland annat för att rengöra förorenad mark, flytta ledningar, riva byggnader, och för annan markberedning.

År 2022 används det för att fortsätta på projekt från år 2021 och för de projekt som man förbundit sig till genom olika slags avtal. Dessutom inleds nya markberedningsprojekt i anknytning till utvecklandet av servicenätet och till kompletteringsbyggandet. Till de viktigaste av de nu aktuella objekten hör grundberedningen av Jokerbanan samt rivningsarbetena vid Stadin ammattiopisto i Kasåker och Pakilan yläasteen koulu i Baggböle.