1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt1 9522 3482 3482 3482 3482 3482 348
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 952−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−1 952−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 952−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348−2 348
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 20,3     

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till sammanslutningar vilkas verksamhet inte hör till någon annan nämnds område. I anslaget ingår bl.a. vissa understöd till sammanslutningar som hör till stadskoncernen och understödsmässiga ersättningsanslag. I anslaget ingår dessutom understöd för invånardelaktighet och understöd till övriga sammanslutningar. Understöden för de övriga sammanslutningarna består bl.a. av stöd för internationellt samarbete mellan städer, understöd till personalorganisationer, främjande av kommunal informationsverksamhet och understöd för ordnande av guideutbildning.