8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster152 29614 60011 00013 00013 00017 000
Utgifter2 0251 0001 0001 0001 0001 000
Netto150 27113 60010 00012 00012 00016 000
Överskridningar 1 182    
Förändring, %      
Inkomster −90,4−24,7−11,0030,8
Utgifter −50,60000
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
80750 Statsandelar och -understöd15 1526 5006 4008 4008 40013 400
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier137 1253 0004 0004 0004 0003 000
80752 Övriga kapitalinkomster185 000500500500500
80753 Ersättningar för skyddsrum 100100100100100
Utgifter      
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition1 827     
Överskridningar 1 182    
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition1981 0001 0001 0001 0001 000
Överskridningar      

Statsandelarna och -understöden samt de övriga kapitalinkomsterna har man för år 2022 beräknat sammanlagt 8,4 miljoner euro.

Fastigheter och aktielägenheter beräknas år 2022 bli sålda för 10 miljoner euro, varav 4 miljoner euro i enlighet med balansvärdet upptas under investeringsdelens övriga kapitalhushållning. Skillnaden, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur. Under ekonomiplaneåret 2023 beräknas försäljningen uppgå till 10 miljoner euro och år 2024 till ungefär 8 miljoner euro.

Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att det eftersatta underhållet, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska med beaktande av också eventuella hyresintäkter från objekten.

Ersättningarna som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 miljoner euro.

Staden förbereder sig för andra utvecklingsprojekt, till exempel lokal miljökonst, med 1 miljon euro per år.