8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter  7 5007 5005 6008 100
Netto  −7 500−7 500−5 600−8 100
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter    −25,344,6
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
80901 Malmgård-Gamlas  2 4002 4002 7002 700
Överskridningar      
8090101 Grundberedning  5005001 1001 000
8090102 Gator  1 1001 1001 6001 300
8090103 Parker och idrottsområden  8008000400
80902 Malm  2 5002 5001 6001 800
Överskridningar      
8090201 Grundberedning  150150100100
8090202 Gator  1 6001 6001 0001 600
8090203 Parker och idrottsområden  750750500100
80903 Mellungsby  2 6002 6001 3003 600
Överskridningar      
8090301 Grundberedning  350350300700
8090302 Gator  1 1001 1006002 800
8090303 Parker och idrottsområden  1 1501 150400100

8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

Till stadsförnyelseområdena i Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby riktas verkningsfulla åtgärder för att åstadkomma en positiv utveckling bl.a. för att stärka invånarnas trygghetskänsla, förhindra differentiering och öka områdenas attraktivitet. Planeringen av markanvändningen i stadsförnyelseområdena avancerar områdesvis enligt olika tidsscheman. Den byggda miljön i områdena är till betydande delar också i behov av förnyelse och områdena har också en betydande potential för kompletteringsbyggande som stöder sig på spårtrafik. Anslagen för stadsförnyelseområdena omfattar gatu- och parkprojekt samt idrotts- och grundberedningsprojekt.

För planering och förverkligande av allmänna områden i stadsförnyelseområdena har det i budgetförslaget anvisats sammanlagt 7,5 miljoner euro för 2022, och 5,6 miljoner euro för 2023 samt 8,1 miljoner euro för 2024.

8 09 01 Malmgård – Gamlas

I stadsförnyelseområdet Malmgård–Gamlas genomförs år 2022 förbättringsåtgärder i området kring Gamlas station och norr om Malmgårds station. Syftet med åtgärderna är att förbättra och förtydliga det allmänna intrycket och funktionaliteten i områdena samt att förbättra servicenivån på stationerna.

Under ekonomiplaneperioden genomför en ombyggnad av Juustensvägen och inleds byggandet av gatorna och ombyggnaden av Kådvägen 12 och gatorna i Spelmansvägens område. Till byggandet av Kådvägen 12 hänförs sig dessutom betydande grundberedning, där Naboängsvägens gasledning flyttas på ett tillräckligt avstånd från den kommande bosättningen.

Som parkobjekt i området genomförs iståndsättningen av Lekparken Trumpetti och mindre förbättringsåtgärder i stadsmiljön.

8 09 02 Malm

Planeringsprinciperna för Malms centrum har färdigställts för den fortsatta planeringen. Planeringsprinciperna styr det kommande kompletteringsbyggandet i området och planeringen av tjänster och arbetstillfällen samt rörelse och grönområden. Planeringsprinciperna anvisar också eventuella nya markanvändningsområden utanför de nuvarande tomterna och fastställer eventuella ändringar i användningssyftena.

I Malms stadsförnyelseområde byggs området vid Gamla Helsingevägen och möjliggörs en ombyggnad av Övre Malms torg. Dessutom genomförs en iståndsättning av lekparken Filpus.

8 09 03 Mellungsby

I Mellungsby stadsförnyelseområde utvecklas området vid Mellungsbacka metrostation till ett lokalt centrum och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. På Västerkullavägen planeras Vandaspåran och den södra ändhållplatsen i anslutning till metrostationen. Samtidigt förbättras förbindelserna i området. I anslutning till Gårdsbacka räddningsstation byggs en ny gata och förbättras trafikarrangemangen på de befintliga gatorna.

Under ekonomiplaneperioden anläggs i stadsförnyelseområdena lekparken Mellungsbacka och motionsstället i det närliggande rekreationsområdet samt frisbeegolfbanan i Stensböle.