3 10 06 Stöd till affärsverket HST

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt22 15125 79525 79529 17329 17334 98140 057
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−22 151−25 795−25 795−29 173−29 173−34 981−40 057
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−22 151−25 795−25 795−29 173−29 173−34 981−40 057
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−22 151−25 795−25 795−29 173−29 173−34 981−40 057
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 16,5 13,113,119,914,5
Specificering av stadens stöd 2022­­–2024 TP 20 TA 21 TA 22 TS 23 TS 24
Stadens direkt stöd     
Avskrivningsstöd,
50 % av de avskrivna
investeringarna i infrastruktur
5 811 9607 310 0008 255 47811 135 59315 209 690
Avskrivningsstöd,
tilläggsandel sedan 2015
1 227 9541 351 00001 200 0001 200 000
Avskrivningsstöd,
Sveaborgsavskrivningar,
gammal egendom
024 00024 00024 00024 000
Avskrivningsstöd,
tågstationsavskrivningar,
gammal egendom
128 203128 000128 000128 000128 000
Räntestöd,
effektiva räntor på infrastruktur
1 310 6272 387 0004 900 0007 260 0008 860 000
Västmetron,
stadens andel av vederlagen
10 365 31811 031 00012 001 48911 321 48910 672 489
Infartsparkering,
infrastruktur
989 3391 012 0001 053 4391 053 4391 053 439
Stadscyklar 1 937 0002 323 9302 323 9302 323 930
Cykelinfrastruktur2 085 874394 000402 149450 000500 000
Sveaborg,
ersättning för godstrafik
219 783220 00085 00085 00085 000
Drumsöns termina l/ vändplats     
Sammanlagt22 151 00025 794 00029 173 48534 981 45240 056 548

Staden betalar HST ett direkt understöd på 29,173 miljoner euro år 2022. Stadens understöd täcker huvudsakligen de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller en annan instans.

Ändringarna som bolagiseringen av HST medför i HST:s och stadens budget görs under början av år 2022. I bolagiseringen stannar HST:s metroegendom och de centrala avtalen som hänför sig till metron kvar hos affärsverket. Till aktiebolaget överförs HST:s samtliga övriga egendom, avtal och HST:s nuvarande personal i sin helhet. I och med bolagiseringen minskar det direkta understödet som betalas till HST till den del som överförs till bolaget. I fortsättningen täcker staden kapitalkostnaderna för egendomen som överförs till bolaget som en del av infrastrukturhyran som betalas till bolaget.

I infrastrukturavtalet mellan HRT och städerna anges det att städerna kan fakturera HRT för hälften av kapital­kostnaderna för infrastruktur, medan städerna direkt betalar den andra hälften av dessa. För Helsingfors del fakturerar HST staden för 50 % av avskrivningarna i infrastruktur­egendom och 100 % av de faktiska räntekostnader som hänför sig till anskaffningen av sådan. HST återbetalar till fullt belopp till staden den kalkylmässiga infrastrukturränta som HRT fakturerats för. I HRT:s infrastrukturavtal har dessutom vissa infrastrukturfunktioner utelämnats, såsom infarts­parkeringen och cykelinfrastrukturen. I stadens stöd ingår också ersättningen för godstrafik till Sveaborg, för vilken HRT inte får någon separat ersättning från annat håll.

Sedan 2015 har staden betalat HST ett särskilt avskrivningsstöd på ungefär 1,2–1,4 mn euro om året. Enligt HRT:s infrastrukturavtal avskrevs de gamla infrastruktur­tillgångar som 31.12.2009 hade bokföringsvärdet noll, men som hade ett verkligt värde, i HRT:s uträkning av infra­strukturersättningar under fem års tid fram till 31.12.2014. Detta ledde till att de faktiska avskrivningarna av gamla infrastrukturtillgångar i HST:s bokföring från år 2015 är större än den infrastrukturersättning som HST får från HRT för avskrivningen av gamla tillgångar. Med ett stöd från staden ersätts skillnaden mellan de faktiska avskrivningarna och den ersättning som HRT betalar. Till följd av årsperiodi­seringen av avskrivningarna och infrastrukturersättningen behövs det inte något avskrivningsstöd år 2022.

När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.