1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt 34 80834 09747 96047 96048 03647 212
Utgifter sammanlagt1631 97531 97545 72445 72445 79945 731
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−162 8332 1222 2372 2372 2381 482
Avskrivningar 2 833 2 8002 8002 8002 800
Räkenskapsperiodens resultat−1602 122−563−563−562−1 318
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1602 122−563−563−562−1 318
Förändring, %       
Inkomster  −2,037,837,80,2−1,7
Utgifter  −0,043,043,00,2−0,1

På det nettobudgeterade budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster upptas de tjänster som enheten digital grund vid stadskansliets strategiavdelning tillhandahåller och som hänför sig till stadens datakommunikation, cybersäkerheten, apparaternas livcykelhantering, ICT-stödet och underhållet. Till enhetens verksamhetsmål hör:

  • en fungerande och säker datakommunikation som tjänst
  • kostnadseffektiva och lättillgängliga kapacitetstjänster
  • det går snabbt och lätt att få stöd
  • kostnadseffektiva och högklassiga redskap som stöd för arbetet.

Utgifterna på budgetmomentet består bl.a. av kapacitetskostnader för ICT-tjänster och applikationer, licens- och servicekostnader baserade på antalet användare, kostnader för ICT-utrustning (inkl. arbetsstationer, terminalutrustning och annan kringutrustning), servicekostnader för datakommunikationsnätet enligt volymen för hanterings- och övervakningstjänsterna, livscykelkostnader för datakommunikationsutrustningen och kostnader för när- och distansstöd baserade på behoven hos beställarorganisationerna (sektorerna, förvaltningarna och affärsverken).

Intäkterna och utgifterna på budgetmomentet består av sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens direkta och indirekta utgifter. De direkta utgifterna bildas av sådana kostnader för produktion av tjänster, som direkt kan riktas till en specifik sektor, förvaltning eller affärsverk. De indirekta utgifterna bildas av utgifterna för överförda anställda, chefs- och expertuppgifter som behövs för den fordrade servicenivån och kvaliteten samt investeringar och tjänster som produceras gemensamt för alla. Utgifterna för ICT-tjänsterna faktureras enligt orsaksprincipen hos den sektor, den förvaltning och det affärsverk som använder tjänsten. I fördelningen av de indirekta utgifterna används en gemensamt överenskommen kostnadsdrivare. Verksamheten är inte avsedd att vara vinstdrivande. Servicebehovet och kostnaderna följs regelbundet enligt rapporteringscykeln för tjänsteproduktionen.