8 03 Gator och trafikleder

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter173 213156 40071 10076 70081 700108 400
Netto−173 213−156 400−71 100−76 700−81 700−108 400
Överskridningar 9 552    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −9,7−54,5−51,06,532,7
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
80301 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition101 25676 60069 60075 20079 800100 400
Överskridningar 6 100    
8030101 Ombyggnad31 80026 90020 90020 10020 70022 200
Södra stordistriktet1 1181 6002 1002 2002 6003 200
Västra stordistriktet5 5853 8003 0003 6002 9003 000
Mellersta stordistriktet7 3136 3002 4001 6002 4001 800
Norra stordistriktet1 4012 5002 3002 3002 4002 200
Nordöstra stordistriktet7 2304 3003 3002 9003 6005 200
Sydöstra stordistriktet3 7782 0003 1003 0001 000600
Östra stordistriktet4 8676 0004 4004 2005 7005 300
Östersundoms stordistrikt4400300300100100
Bullerskärmar505    800
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar66 20346 70044 70051 10050 70072 200
Ombyggnad av gator9 6398 0009 0009 0007 70011 100
Ombyggnad av broar15 9156 0003 2004 9006 00024 100
Förnyande av beläggning4 3624 0004 5004 5005 0005 000
Utveckling av kollektivtrafiken1 1443 0003 0002 5002 5002 500
Trafikregleringar10 7196 2005 5004 7006 0006 000
Leder för gång- och cykeltrafik24 42519 50019 50025 50023 50023 500
8030103 Övriga investeringar3 2533 0004 0004 0008 4006 000
Övriga investeringar      
Mottagningsplatser för fyllnadsjord460750750750750950
Snöstjälpningsplatser och sandsilor6408501 5001 5002 0002 300
Allmänna toaletter484300450450450450
Iståndsättning av strandområden1 6691 1001 3001 3005 2002 300
80302 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition71 08577 9000000
Överskridningar 2 845    
8030201 Kampen–Tölöviken1892000000
8030202 Västra hamnen22 80716 1000000
8030203 Fiskehamnen14 39811 4000000
8030204 Kronbergsstranden7 89917 0000000
8030205 Böle18 96519 0000000
8030206 Kungstriangeln3 8351 8000000
8030207 Kronbroarna2 47210 8000000
8030208 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande356 0000
8030209 Malm1641 6000000
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition8731 9001 5001 5001 9008 000
Överskridningar 607    

8 03 Gator och trafikleder

På budgetmomentet har det anvisats anslag på sammanlagt 76,7 miljoner euro för år 2022, 81,7 miljoner euro för år 2023, och 108,4 miljoner euro för år 2024.

Utgångspunkten för investeringsprogrammet har varit att trygga finansieringen för fortgående projekt och lagstadgad service. Prioriteringen har dessutom beaktat ett balanserat utvecklande av staden, att infrastrukturegendomen repareras i tid och att stadsförnyelseområdena ska utvecklas. Målsättningarna för stadens bostadsproduktion stöds inom ramen för de disponibla anslagen.

Målet för bostadsproduktionen enligt BM-programmet riktar sig förutom till områden med områdesbyggnadsprojekt också starkt till områden för kompletteringsbyggande ute i stordistrikten. År 2020 färdigställdes 7 280 bostäder i Helsingfors, 49,8 % av dem i områden för kompletteringsbyggande i stordistrikten. Utgångspunkten för budgetförslaget är att trygga finansieringen för redan pågående projekt och att utveckla balansen mellan områden.

Ett betydande reparationsunderskott har uppstått i den bebyggda miljön. Förvaltningen av infrastrukturegendomen och tryggandet av servicenivån förutsätter ett långsiktigt och systematiskt tillvägagångssätt och följning av den egna utvecklingen. Ett av de kritiska behov som konstaterats är att minska reparationsunderskottet inom lokaler samt broar och andra tekniska konstruktioner. Under ekonomiplaneringsperioden vidtas förberedelser för att förnyandet av Brändö bro inleds.

Anslaget för gång- och cykeltrafik hjälper till att få cykelfilsnätet i innerstaden att motsvara målsättningen. Det mest betydande enskilda projektet under ekonomiplaneringsperioden är anläggandet av Kajsatunneln för fotgängare och cyklister under Järnvägsstationen. Dessutom byggs cykelfiler i samband med spårvägsprojekt. Utvecklandet av gång- och cykeltrafiklederna och spårtrafiknätet kräver ofta en ändring av hela gatusektionen, vilket bidrar till att lindra underskottet i finansieringen av gatuombyggnader. Investeringarna i utveckling av spårnätverket när det gäller räls med underbyggnad och banteknik ingår inte i investeringsramen utan i affärsverket HST:s investeringar, medan de övriga kostnaderna hänförs till projektet. I detta sammanhang förnyas i regel nätverken för parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen. Bland pågående projekt som genomförs med anslagna medel märks gatuarbetena vid Åttans spårvagnslinje (Caloniusgatan, Runebergsgatan, Helsingegatan) samt gång- och cykellederna längs Spårjokern.

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

För budgetmomentet har för 2022 anvisats anslag på sammanlagt 75,2 miljoner euro, för 2023 79,8 miljoner, och för 2024 100,4 miljoner euro.

8 03 01 01 Nybyggnad

För anläggning av nya gator och har 20,1 miljoner euro anvisats i budgetförslaget för 2022. För ekonomiplaneåret 2023 har det föreslagits anslag på 20,7 miljoner euro och för 2024 anslag på 22,2 miljoner euro.

Nybyggnaden omfattar också behövliga investeringar i utomhusbelysning och trafikljus på gatorna.

I stordistrikten riktas gatuinvesteringarna under planeringsperioden på kompletteringsbyggesområden såsom Hoplaxporten i norra Lillhoplax, Forsby sjukhus område, kompletteringsbyggandet längs Spårjokern, gamla Helsingevägens område i Malm, kvarteren vid Arbetsledaregatan i Hertonäs, Björnjägarområdet i Kvarnbäcken, Handelskvarnsvägens omgivning i Kasåkern, kompletteringsbyggområdet i Havsrastböle, och Aromgrändens område i Solvik. Dessutom används anslaget för att främja bland annat planeringen av nya kompletteringsbyggområden i Björnjägarområdet i Kvarnbäcken, och för att genomföra enskilda gatuprojekt på grund av att planområdena är på hälft. Permanentbeläggningen av grusgator fortskrider i den omfattning som kompletteringsbyggandet förutsätter.

Särprojekten för bullerbekämpning riktar sig på de delar av det byggda huvudgatunätet som nämns i riktlinjerna och prioriteringen i staden utredning om bullerbekämpning. Under ekonomiplaneringsperioden görs förberedelser för att bullerbekämpning vid Gamla Borgåvägen inleds i Henriksdal. Bullerbekämpningen vid nya gator och trafikleder förverkligas vid behov som en del av projekten i fråga. Dessutom ingår bullerbekämpning i projekt som är gemensamma för staden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

För ombyggnad av gator och trafikarrangemang har det i budgetförslaget anvisats sammanlagt 51,1 miljoner euro för 2022, och 50,7 miljoner euro för 2023 samt 72,2 miljoner euro för 2024.

Till de mest betydande renoveringsprojekten under planeringsperioden hör gatorna på Sveaborg och förnyandet av björkallén jämte upprustningen av trottoaren på norra sidan av Sanduddsgatan (projekten pågår, och fortsätter in på 2022-2023) , samt renoveringen av Fredrikstorg och av Landtullsgränden, som nu kommer igång. De övriga gatuombyggnadsprojekten handlar om ombyggnad av hela gator i anslutning till utvecklingsprojekt för kollektivtrafik eller cykeltrafik eller saneringen av vattenförsörjningen (HRM), och om behov av att reparera allvarliga konstruktionsskador, såsom sättningar, på olika ställen i staden. Växtarter som nämns i förordningen om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) och som använts vid gatuplanteringar byts ut mot andra växtarter i form av en separat arbetsfas.

Ombyggnad av utomhusbelysningen och förnyande av trafikljus och annan telematik är en del av renoverandet av gator. Ombyggnaden av utomhusbelysningen koncentreras på saneringen av det befintliga belysningsnätverket enligt åtgärdsprogrammet så att de skärpta kraven för EU:s EcoDesign-direktiv uppnås. Första skedet i det s.k. Helsinki LED-projektet som startades för att förbättra energieffektiviteten i utebelysningen färdigställdes år 2019. En fortsättning på Helsinki LED-projektet är under beredning. Dessutom byts gamla utelampor ut mot LED-lampor antingen i samband med ombyggnadsprojekt eller separata projekt enligt de tillgängliga anslagen. I ombyggnaden av telematiken ligger fokus på att byta ut det gamla telekommunikationsnätet av koppar, som betjänar trafikljusen, mot ett nytt optiskt nät. Projektet inleddes år 2019.

I anslagen för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner (strand- och stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår utöver ombyggnaderna också investeringskostnaderna för förnyande av broar. Med tanke på broarnas skick och en miljö- och livsspannsklok reparationstidpunkt finns det ungefär 100 broar som borde renoveras i brådskande ordning.

Nybeläggningen riktas utifrån det årliga beläggningsprogrammet till de mest belastade huvud- och matargatorna, men också på gångbanor i dåligt skick och på gång- och cykelleder bör nybeläggandet ökas. Om nybeläggningarna har utarbetats ett program för huvud- och matargator, med hjälp av vilket det är möjligt att förbättra kostnadseffektiviteten i samråd med andra avtalspartner som låter bygga infrastruktur på den gemensamma kommunaltekniska byggplatsen. För gång- och cykelleder uppgörs ett eget nybeläggningsprogram, som ska bli färdigt år 2022.

Med stöd av ett anslag för utvecklande av kollektivtrafiken förbereder man sig på att förbättra kollektivtrafiken och dess tillförlitlighet bland annat utifrån ett förslag som HRT tillställt Helsingfors stad. Under planeringsperioden förbereder man sig vid de gator som omger Rosina Heikels park på förändringar vid vändplatsen för spårvägen i Mejlans, på att gatuarrangemang görs bland annat på Naguvägen vid den blivande spårvagnsdepån i Brunakärr, och på att åtgärder nämnda i ett utvecklingsprogram för spårvägstrafiken vidtas. Genom att avlägsna strukturella störande faktorer i det byggda gatunätet förbereder man sig också för hållplatsarrangemang i anknytning till busslinjeändringar och elbusstrafiken, och för andra förbättringar av kollektivtrafikens pålitlighet.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsarrangemang, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken blir smidigare. Anslaget omfattar också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem och av skyltningen. De år 2020 påbörjade installeringarna av automatiska hastighetsövervakningspunkter på gatorna fortsätter. Ändringar i vägmärken enligt den nya vägtrafiklagen görs inom ramen för det anslag som står till förfogande. Trafikarrangemangen inbegriper också för Jokerbanans del sådana förändringar av gatumiljön (s.k. anknytande projekt) som inte kommer sig av att spårvägen byggs men som ändå nödvändigt måste planeras samtidigt som spårvägsprojektet.

Anslaget för gång- och cykelleder används för att bygga ut cykelledsnätet enligt målsättningen, antingen i form av skilda projekt eller i anknytning till spårvägsprojekten. Anslaget används också för att bygga över- och undergångar som förbättrar säkerheten och smidigheten för gång- och cykeltrafiken. Speciell uppmärksamhet riktas åt förbättring av belysningen i områden som upplevs vara otrygga för gång- och cykeltrafiken och som är farliga från trafiksynpunkt. De största investeringarna under ekonomiplaneperioden 2022-2024 är Kajsatunneln under bangården mellan Medborgartorget och Kajsaniemi samt gatuarbetena vid Helsingegatan-Runebergsgatan-Caloniusgatan för Åttans spårvagnslinje. Inprogrammerat för planeringsperioden är inledandet av en del stora cykeltrafikprojekt i det befintliga gatunätet, såsom vid Mannerheimvägen på avsnittet Posthuset-Grejusgatan, Tavastvägen på avsnittet Gustav Vasas väg - Indiagatan, samt Aleksis Kivis gata och Backasgatan Dessutom genomförs under planeringsperioden, i syfte att främja det målsatta cykelledsnätet i innerstaden, en projekthelhet för gator där det inte för de närmaste åren inprogrammerats något behov att förnya infrastrukturen. I periodiseringen av byggandet av cykelnätverket i innerstaden beaktas också verkningarna för den övriga trafiken under byggtiden.

Hanteringen av dagvattnet sköts som en del av Helsingfors stads dagvattenprogram. Skador förorsakade av dagvattnet försöker man förebygga och eliminera vid flera lokala objekt, samtidigt som man sköter en planmässig helhetshanering av dagvattnet. Kunskap om dagvattnets beskaffenhet insamlas under ett femårigt projekt som inletts år 2021 och som undersöker dels vattnets kvalitet, dels hur bra dagvattenfiltreringen vid Edesviken fungerar.

8 03 01 03 Övriga investeringar

För övriga investeringar har det anvisats anslag enligt följande: för 2022 4,0 miljoner euro, för 2023: 8,4 m, och för 2024 6,0 miljoner euro.

De övriga investeringarna är sådana som krävs för stödtjänster inom gatuhållningen eller för andra allmänna områden. Anslaget för mottagningsplatser för fyllnadsjord används i enlighet med programmet för utnyttjande av schaktmassor för byggande av platser för utnyttjande och mottagning av jordmaterial.

Investeringsanslagen för Snötippar och sandsilor används för att säkerställa att snöstjälpningsverksamhetens kapacitet motsvarar behovet att bli av med snö från Helsingfors gator för att säkerställa stadens funktionalitet under vintern, garantera ett tillräckligt antal snöstjälpningsplatser och skapa innovationer för mottagningen av snö. Även de nuvarande lagersilorna för sandningsmakadam och saltupplagen byggs om i olika delar av staden. Åtgärderna schemaläggs enligt ett årligt genomförandeprogram.

Anslaget för iståndsättning av strandområden används under planperioden för att genomföra iståndsättningen av Gammelstadsforsens östra gren och iståndsättningen av Hagabäckens nedre lopp i Lillhoplax. Dessutom bereder sig staden på att förbättra Gumtäktsbäckens ekologiska tillstånd och genomföra Hjulstensparkens översvämningsskydd.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmomentet 8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, slopas. Anslaget för gatubyggnad i projektområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, undermomentet 8 08 02 Gator

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

För samprojekt med Trafikledsverket föreslås anslag på 1,5 miljoner euro för år 2022. För ekonomiplaneåret 2023 har det förslagits anslag på 1,9 miljoner euro och för år 2024 anslag på 8,0 miljoner euro.

Det föreslagna anslaget för stadens andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikledsverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänför sig till statliga landsvägar inom Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med statsandelsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning, vilka staden finansierar helt och hållet.

Vägplanen för en planskild korsning Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes år 2015 och den har lämnats till statsrådet för godkännande. I sin tilläggsbudget beviljade staten Trafikledsverket 0,5 miljoner euro för utarbetande av en byggplan för projektet, och byggplanen färdigställs som ett gemensamt projekt år 2022. Staden förbereder sig på genomförandet av projektet från och med år 2025, förutsatt att Trafikledsverket anvisar ett anslag i sin egen betalningsandel. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 miljoner euro.

Staden förbereder sig på inledningen av byggandet av Tusbyledens bullerskärmar vid Torparbacken. Projektets tidigare reservering från år 2021 flyttas fram. Projektet förutsätter en finansieringsandel från NTM-centralen.

Den planskilda korsningen på Lahtisleden vid Malm (Luftbron) hänför sig till beredskapen att bygga bostäder i området för Malms flygplats. Projektet inleds under planperioden och uppskattas i nuläget fortsätta ungefär fram till år 2027. Byggandet av Luftbron över Lahtisleden är en del av byggandet av Malms planskilda korsning. Luftbron skapar en förbindelse mellan Stensböle och Malm och betjänar både utvecklingen av det tidigare flygplatsområdet till ett nytt bostadsområde och företagsverksamheten i områdena. Luftbron och Luftbrovägen kommer att utgöra en viktig linje i kollektivtrafiken och en viktig del av banstråken för cyklister. Vägplanen för Luftbroområdet ska färdigställas 2022, och byggprojekteringen inleds efter att ett beslut om projektet fattats. Byggandet av ramperna väster om den planskilda korsningen på Forsbyvägen sker efter planperioden.

Byggandet av Kungsekens planskilda korsning på Tavastehusleden, som är viktig för att bostadsområdet ska vara lätt att nå, är planerat för åren 2024-2025. Arbetet med vägplanen för avsnittet Gamlas–Ring III färdigställs år 2021. År 2022 bereder man sig på att börja utarbeta en byggplan för objektet.

Den preliminära vägplanen för en planskild korsning på Västerleden vid Björkholmen blev färdig år 2020. Staden förbereder sig på att utarbeta en väg- och byggplan under planperioden och eventuellt inleda byggandet från och med år 2026.

Granskningar på områdesreserveringsplannivå av Åboledens och Hoplaxvägens anslutning har gjorts under år 2020. Vägplaneringen inleds under slutet av år 2021 och fortsätter in på år 2022. Staden förbereder sig på att utarbeta en byggplan efter vägplanen under planperioden.

Åtgärderna för utveckling av östra delen av Österleden sker efter planperioden. I åtgärderna ingår bland annat byggandet av en tunnel under Nybrovägen.