1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt 2 7002 7003 0003 0003 0003 000
Utgifter sammanlagt 3 8003 8008 1618 1614 0004 000
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag −1 100−1 100−5 161−5 161−1 000−1 000
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat −1 100−1 100−5 161−5 161−1 000−1 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −1 100−1 100−5 161−5 161−1 000−1 000
Förändring, %       
Inkomster   11,111,1  
Utgifter   114,8114,8−51,0 

Stadsstyrelsen beslutade 8.6.2020 om ansökningsgrunderna och dispositionen av medlen i dödsbon som tillfallit staten som arv och som överlåts till staden att medlen ska användas för sådana understöd beviljade av social- och hälsovårdssektorn och kultur- och fritidssektorn som stöder främjandet av välfärd och hälsa. Då användningssyftet utvidgas till kultur- och fritidssektorn, bildade man i budgeten för år 2021 ett nytt moment Arv som tillfallit staten, där de inkomster som fås i form av sådana arv och de utgiftsanslag som beviljas ur dessa följs upp. Utifrån inkomsterna beräknas årligen beloppet för understödsanslag till sektorerna ur arven som tillfallit staten, och understödsanslagen ur arvsmedlen motsvarar minst de inkomster som kommit in.

Från detta budgetmoment anvisas kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn understödsanslag som hänför sig till ett enskilt arv som tillfallit staten och som 2020 mottagits av staden. Det allmänna användningssyftet för det ifrågavarande arvet som tillfallit staten har tillstyrkts i stadsstyrelsen 9.11.2020. I anvisningarna för arbetet på 2022 års budget (stadsstyrelsen 23.8.2021) definierades som noggrannare användningssyfte för år 2022 i likhet med år 2021 understöd för förverkligande av stadens gemensamma mål för att främja välbefinnande och hälsa ”de äldres välbefinnande och verksamhetsförmåga stärks genom bättre möjligheter att röra på sig och komma igång”.

Budgetmomentets verksamhetsbidrag är negativt med anledning av det ovan nämnda enskilda arvet som tillfallit staten och som redovisades år 2020.

Från budgetmomentet beviljas understöd ur arv som tillfallit staten

  • till kultur- och fritidssektorn 1 300 000
  • till social- och hälsovårdssektorn 6 861 000