8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter  102 200103 700127 200131 450
Netto  −102 200−103 700−127 200−131 450
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter    22,73,3
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
Grundberedning  43 70045 20047 60060 450
Överskridningar      
8080101 Kampen-Tölöviken      
8080102 Västra Hamnen  11 30011 30011 40013 450
8080103 Fiskehamnen  5 4005 4008 80024 300
8080104 Kronbergsstranden  6 6006 6009 5006 500
8080105 Böle  3 0003 0006 70011 200
8080106 Kungstriangeln  4 0004 0002 400800
8080107 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande  01 500500500
8080108 Malm  13 40013 4008 3003 700
80802 Gator  52 50052 50073 20060 300
Överskridningar      
8080201 Kampen-Tölöviken  4004004 8002 200
8080202 Västra Hamnen  13 00013 00025 50021 300
8080203 Fiskehamnen  4 2004 2004 0005 500
8080204 Kronbergsstranden  11 60011 60016 45013 200
8080205 Böle  17 60017 60016 05010 400
8080206 Kungstriangeln  4 0004 0003 4003 700
8080207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande  5005005001 000
8080208 Malm  1 2001 2002 5003 000
80803 Parker och idrottsområden  6 0006 0006 40010 700
Överskridningar      
8080301 Kampen-Tölöviken      
8080302 Västra Hamnen  1 0001 0001 5004 600
8080303 Fiskehamnen  1 1001 1001 5001 500
8080304 Kronbergsstranden  1 8001 8001 7001 050
8080305 Böle  150150100500
8080306 Kungstriangeln  1 3001 3009001 600
8080307 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande  0000
8080308 Malm  6506507001 450

På det nya bindande budgetmomentet 8 08 Byggande av infrastruktur i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, har momenten 8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition, 8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition och 8 04 02 Parker i projektområden, till stadsstyrelsens disposition kombinerats.

8 08 01 Grundberedning

För grundberedning i projektområden har man reserverat 45,2 miljoner euro för år 2022. För ekonomiplaneåret 2023 har det anvisats 47,6 miljoner euro och för 2024 har det anvisats 60,5 miljoner euro. Budgetanslagen för grundberedningen i alla områdesbyggnadsprojekt (Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Kungstriangeln, Böle, Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande, Malm) har kombinerats till undermomentet Grundberedning för infrastrukturbyggande i projektområden.

Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition, och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt det kända investeringsbehovet.

Västra hamnen

Anslaget för Västra hamnen används under ekonomiplaneperioden för att fortsätta muddrings- och utfyllnadsentreprenaden på Ärtholmens östra strand. På Busholmen ligger fokus inom grundberedningen på områdena kring Utterkajen och Melkökajen. Mellanlagringen av massor och behandlingen av förorenad mark fortsätter i projektområdet, och mellanlagringens tyngdpunkt flyttas från Busholmen till Ärtholmen.

Fiskehamnen

Med anslaget för Fiskehamnen genomförs under ekonomiplaneperioden bl.a. grundberedning av Knekten. Anslaget gör det möjligt att inleda byggandet av bostäder i Knekten. Anslaget gör det även möjligt att utveckla evenemangsområdet i Södervik och att börja uppföra byggnaderna i evenemangskvarteret under ekonomiplaneperioden.

Kronbergsstranden

I Kronbergsstranden görs grundberedning bl.a. i Kronberget, Stansviksberget och centrumkvarteren. Dessutom används anslag för mellanlagring av stenmaterial, som fortsätter i den södra spetsen av området, på Hundholmarna.

Böle

I projektområdet i Böle görs grundundersökningar inför grundberedningen för kommande projekt och utredningar om förorenad mark. Grundberedningen av södra Postparken inleds. I Bangårdskvarteren byggs dessutom ett absorptionssystem för områdets dagvatten och förändringar som sambrukstunneln förutsätter.

Kungstriangeln

Med anslaget för Kungstriangeln görs grundberedning i Kungseken i planområdena för omgivningen av Dammstranden och Kungseksvägen. Grundberedningen av Hongasmossa bostadsområde fortsätter år 2022 i områdets västra del.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för att genomföra sådana projekt på nya projektområden som ännu inte har ett eget budgetmoment.

Malm

Anslaget för Malm används för helheter på det före detta flygplatsområdet som hänför sig till grundberedningen av Nallebranten och Flygplatskvarteren samt för att göra tomter byggbara. Det största av dessa är att flytta stamledningen för naturgas. Anslaget används även för att främja byggandet av en tillfällig snötipp och en körförbindelse för bygglogistik samt teststrukturer för grundberedningen.

8 08 02 Gator

För gator i projektområden har 52,5 miljoner euro ställts till stadsstyrelsens disposition i budgeten för år 2022. För ekonomiplaneåret 2023 har det anvisats 73,2 miljoner euro och för år 2024 har det anvisats 60,3 miljoner euro.

Budgetanslagen för alla områdesbyggnadsprojekt har kombinerats på undermomentet Gator i byggandet av infrastruktur i projektområden. Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt det kända investeringsbehovet.

Kampen-Tölöviken

Med anslaget för Kampen-Tölöviken genomförs projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som hindrar översvämningar från att nå Finlandiahuset och andra fastigheter i Tölöviksområdet.

Västra hamnen

I anslaget för Västra hamnen ingår byggandet av gatuområden i Gräsvikens, Docksstrandens, Busholmens och Ärtholmens område. Gatubygget fortsätter under hela planperioden. Fokus inom gatubygget ligger under planperioden på områdena kring Melkö- och Utterkajen. Dessutom byggs en bro för gång- och cykeltrafik över Västrahamnsgatan för att förbättra trafiksäkerheten.

Fiskehamnen

I anslaget för Fiskehamnen ingår byggandet av gator i Fiskehamnen, till exempel i Knekten. Under ekonomiplaneperioden byggs även Gasverksgatan för att främja utvecklingen av evenemangsområdet i Södervik. På de områden där byggandet av bostäder eller verksamhetslokaler har slutförts byggs gatornas ytstruktur.

 Kronbergsstranden

I anslaget för Kronbergsstranden ingår Kronbergsstrandens gator, gatorna i Uppby på Degerö och de gator som ansluter till Österleden i Hertonäsområdet. I Uppby fortsätter boulevardiseringsentreprenaden av den mellersta delen av Degerövägen till utgången av år 2022. Dessutom inleds ombyggnaden av de gator som medger kompletteringsbyggande. I Hertonäs planeras och byggs Borgbyggarvägen, anslutande gator samt de broar som korsar Österleden.

Böle

I projektområdet i Böle slutförs de konstruktioner som spårvägsförbindelsen till Ilmala och förnyelserna vid Radiogatan förutsätter. Byggandet av de norra gatuavsnitten av Lokvägen och Bangårdskvarteren fortgår under hela ekonomiplaneperioden. I samband därmed förnyas bl.a. vägbron vid Lokvägen. Man skapar också förutsättningar för att fortsätta bygga bostäder i Bangårdskvarteren. Även byggandet av kommunaltekniken i Postparken fortsätter. I Maskinverkstadskvarteret fortsätter förnyelsen av det kommunaltekniska nätverket. Dessutom färdigställs de trafikförbindelser som ger tillgång till service i området.

Kungstriangeln

Anslaget för Kungstriangeln används för att bygga gator i Kungseken och Hongasmossa. Gatubygget under planperioden 2022–24 skapar förutsättningar för en inledning av bostadsbyggandet i den västra delen av Hongasmossa och bidrar till att färdigställa gatuområdena i Kungseken och Hongasmossa.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används huvudsakligen för att genomföra sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment. Gatuplaneringen och -byggandet i Västra boulevardstadens områden inleds under planperioden.

Malm

Byggandet av Malms före detta flygplatsområde inleds under planperioden. Med anslaget för Malm planeras år 2022 gator i detaljplaneområdena för Nallebrinken, Flygstationskvarteren och Lahtisledens planskilda korsning för att skapa förutsättningar för bostadsproduktionen. Byggandet av Malm fortsätter under hela planperioden.

8 08 03 Parker och idrottsområden

På budgetmomentet har det anvisats anslag på sammanlagt 6,0 miljoner euro för år 2022. För ekonomiplaneåret 2023 har det anvisats 6,4 miljoner euro och för år 2024 har det anvisats 10,7 miljoner euro.

På undermomentet parker och idrottsområden i projektområden har man kombinerat alla budgetanslag för områdesbyggnadsprojekt. Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt det kända investeringsbehovet.

Västra hamnen

Med anslaget för parker och idrottsområden i Västra hamnen anläggs under ekonomiplaneperioden Kabelparken och -platsen, och fortsätter anläggandet av Godahoppsparken och Busholmens idrottspark. Anläggningen av den senare fortsätter under hela ekonomiplaneperioden. Under planperioden inleds också planeringen av parkerna på Ärtholmen.

Fiskehamnen

Med anslaget för parker och idrottsområden i Fiskehamnen anläggs den obebyggda delen av Fiskehamnsparken, färdigställs Loviseholmsparken och fältet för evenemang i Södervik som en del av Söderviks evenemangsområde.

Kronbergsstranden

Med anslaget för parker och idrottsområden i Kronbergsstranden anläggs centrala och södra delen färdigt av Kronbergsstrandens idrottspark. Planeringen och byggandet av grönområdena i Kronbergsstranden, Stansviksberget och servicekvarteren samt ruttnätverket i Stansviks herrgårdspark fortsätter.

Böle

Med anslaget för parker och idrottsområden i Böle byggs Kollibergets stödmur i Postparken. I bangårdskvarteren i Mellersta Böle börjar anläggningen av parken Vedskorstensberget som omger Keski-Pasilan peruskoulu.

Kungstriangel

Med anslaget för parker och idrottsområden i Kungstriangeln anläggs parker i Kungseken och Hongasmossa. De största objekten i Kungseken är Bildkonstnärsparken, Ellen Thesleffs park och Fanny Churbergs klippa. I Hongasmossa börjar den stegvisa anläggningen av parken Fjärilsängen.

Malm

Med anslaget för parker och idrottsområden i Malm byggs Nallebrinkens parkområde i synnerhet till den del landskapsarbetena i anslutning till flyttningen av stamledningen för naturgas förutsätter det. I området inrättas dessutom olika slags idrotts- och lektjänster för tillfälligt bruk och med tanke på det framtida boendet, även i områden som byggs senare.