1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt11 902      
Utgifter sammanlagt5 23337 41337 02773 91379 9137 4137 413
Överskridningsrätter 20 600     
Verksamhetsbidrag6 670−37 413−37 027−73 913−79 913−7 413−7 413
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat6 670−37 413−37 027−73 913−79 913−7 413−7 413
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)6 670−37 413−37 027−73 913−79 913−7 413−7 413
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter 615,0−1,097,6113,6−90,7 

I stadsstyrelsens dispositionsmedel i budgeten görs årligen en reservering för plötsliga och oförutsedda utgifter under året. Sådana utgifter kan exempelvis bestå av projekt av engångskaraktär som hänför sig till stadens internationella synlighet och storevenemang, till extraordinära enskilda projekt eller till samarbetet mellan staden och staten och som inte hör till den sedvanliga verksamheten i en sektor eller vid stadskansliet.

Utöver det ospecificerade anslaget omfattar dispositionsmedlen anslag för samarbetet i huvudstadsregionen och det regionala samarbetet, Helsingforsmedaljer, forskningsstipendier och ett vetenskapspris.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel omfattar reserveringar på 100 000 euro för ordnandet av kvalitetspristävlingen, 10 000 euro för vetenskapspriset och 77 000 euro för forskningsstipendierna.

Staden fortsätter 2022 med att genomföra löneutvecklingsplanen på längre sikt, vilken baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 5,0 miljoner euro i 2022 års budget.

I stadsstyrelsens dispositionsmedel för år 2022 reserveras 70 miljoner euro i enlighet med stadstrategin 2021–2025 för återhämtningen från coronan, dvs. för återuppbyggnadsändamål förorsakade av coronapandemin. Paketet delas upp mellan fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn enligt en separat dispositionsplan. Merparten av helheten för återhämtning från coronan riktas till att korrigera vård- och serviceunderskottet i social- och hälsovårdstjänsterna år 2022, dessutom riktas resurser till korrigering av inlärnings- och välfärdsunderskottet hos barn och unga och till stöd för kultur- och evenemangsbranschen. 2022 års oanvända anslag överförs till år 2023. På grund av vårdreformen kommer andelen som riktas till social- och hälsovårdssektorn troligen att användas år 2022 och statistikförs enligt anvisningarna som kostnader för social- och hälsovårdstjänster.