1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt38 58441 12541 50342 30042 30042 30042 300
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−38 584−41 125−41 503−42 300−42 300−42 300−42 300
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−38 584−41 125−41 503−42 300−42 300−42 300−42 300
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−38 584−41 125−41 503−42 300−42 300−42 300−42 300
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 6,60,92,92,9  

År 2022 gäller ca 16 653 000 euro av anslaget i 31 i lagen om skatteförvaltning avsedda kostnader för genomförande av beskattningen, som staten debiterar. Staden kan inte påverka dessa kostnader.

I anslaget ingår reserveringar för betalningsandelen till Nylands förbund och för andelarna till Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader.

Ur anslaget betalas understöd och köp av tjänster i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen.

Ur anslaget betalas medlemsavgifter i anslutning till medlemskap som gäller hela staden, bl.a. till Finlands Kommunförbund, organisationen KT Kommunarbetsgivarna och Föreningen Nylands friluftsområden rf. Alla medlemskap med betalningar från momentet är förtecknade i bilaga 2 (medlemsavgiftsbilagan).