Affärsverket byggtjänsten

Centrala prioriteringar i budgeten 2022 och sammandrag

  • Utveckling av reparationsbyggande, infrastruktur och underhåll av allmänna områden i samarbete med stadsmiljösektorn.
  • Verkställande av Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram utifrån den tekniska servicestrategin
  • Främjande av digitaliseringen och ibruktagande av produktionsstyrningssystemet med hjälp av ICT-alliansen.
  • Utredning av möjligheter med cirkulär ekonomi.
  • Vidareutveckling av arbetshälsoledningen.

Affärsverket byggtjänsten (Stara) fortsätter med stadsmiljösektorn som dess viktigaste kund, och dessutom satsar man på andra kundrelationer inom staden. Det bindande ekonomimålet i budgeten är en ersättning på 1,944 mn euro på grundkapitalet. Bindande verksamhetsmål är att öka andelen av förnybar diesel, en gynnsam utveckling av kundnöjdheten och en minskad olycksfrekvens jämfört med tidigare år.

I november 2020 beslutade stadsstyrelsen om de strategiska riktlinjerna för Helsingfors stads tekniska tjänster och målnivån 2024, vilket ledde till ett tryck på att anpassa Staras produktion. Stara har startat ett utvecklings- och lönsamhetsprogram, vars åtgärder ska vidtas under 2021-2024. Programmets syfte är att utveckla den egna verksamheten på så sätt att man når det uppställda målet. Förändringar som påverkar Stara är bland annat ändrade områden för stadstekniskt underhåll samt minskad projektstorlek i byggen.

Stadsmiljösektorn eftertraktar inom ramen för Staras utvecklings- och produktivitetsprogram en effektivisering på 2 miljoner euro i underhållet av allmänna områden. Dessutom söker och kommer man överens om ytterligare effektiviseringsåtgärder som är värda 2,5 miljoner euro inom Stara. Åtgärderna verkställs på ett tydligt och verifierbart sätt.

Beskrivning av verksamheten

Affärsverket byggtjänsten producerar sakkunnig-, produktions- och underhållstjänster inom byggbranschen, miljövården och logistiken i huvudsak för Helsingfors stads behov. Affärsverket byggtjänsten lyder under affärsverkets direktion och hör till centralförvaltningen. Affärsverket byggtjänsten uppdelas i sex enheter på avdelningsnivån enligt följande: förvaltning, stadstekniskt byggande, stadstekniskt underhåll, logistik, byggteknik och miljövård.

Hur stadens strategiska mål genomförs

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Efter att riktlinjerna i den tekniska servicestrategin blivit klara har Stara berett ett utvecklings- och lönsamhetsprogram för åren 2021-2024. Programmet blir klart hösten 2021. Det styr Staras utveckling under de kommande åren.

Stara har som vision att vara den mest eftertraktade serviceproducenten och arbetsgivaren inom sin bransch – en ansvarsfull och konkurrenskraftig föregångare. Sedan den nya stadsstrategin blivit klar tas dess konsekvenser i beaktande planeringen av Staras verksamhet och utvecklings- och lönsamhetsprogrammet justeras.

Stara producerar bygg-, underhålls-, miljövårds- och logistiktjänster och ser för sin del till att daghem, skolor, gator och parker är fungerande och trygga att använda. Stara tar hand om staden och ser till att dess fastigheter och allmänna områden är funktionella, användbara, trygga och städade i enlighet med kundernas beställningar. Satsningar görs på hanteringen av olägenheter under byggtiden på platser med gatubyggen, och olägenheterna minskas såvitt möjligt genom att processen utvecklas i samarbete med kunderna.

Som en del av samarbetsavtalet och hanteringen av kundrelationerna har Stara med stadsmiljösektorn ett utvecklingsprogram för åren 2020-2022 och programmets utvecklingsåtgärder vidtas tillsammans enligt överenskommelse. Den gemensamma utvecklingen förverkligar strategins målsättningar om en mer ambitiös effektivitet och bättre input-output-förhållande i stadens all verksamhet och serviceproduktion.

Stara har ett giltigt Rala-certifikat, och i anslutning till det vidareutvecklas verksamhetssystemet och processerna. År 2022 görs det interna och externa revisioner i enlighet med ett revisionsprogram som stödjer utvecklingen av processerna och säkerställer Rala-certifikatets giltighet.

Stara deltar i att utveckla verksamhetsmodeller för infrastrukturbyggandet. Tillsammans med stadsmiljösektorn och övriga partner utvecklas modeller, t.ex. i Hertonäs industriområde. Målet med utvecklingen är bland annat att förbättra arbetsflödet, förkorta omloppstiderna och förbättra kommunikationen. Användningen av långtutvecklade datamodeller och maskinstyrning ökar inom infrastrukturbyggandet.

Staras mål är att resursernas användningsgrad är så hög som möjligt. Det här förutsätter att resurserna dimensioneras, följs upp och flyttas flexibelt enligt arbetssituationen, att multikompetensen utvecklas och att underleverantörer anlitas för att komplettera den egna arbetskraften. Med ett gott ledarskap säkerställer man även att personalen hålls kvar i arbetet. Utvecklingen av ett register för inventarier fortsätter och man förbereder en övergripande plan för verkets egendom och inventarier samt olika alternativ för att gå vidare.

En betydande del av Staras kostnader är köp av tjänster och material i samband med underentreprenader för byggverksamhet. Eftersom inköpen är en betydande utgiftspost finns det en stor potential att spara inom upphandling för att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten. Stara fortsätter att systematiskt utveckla sin upphandling under 2022, med tanke på detta mål. Stara deltar också aktivt i utvecklingen av system och praxis i anslutning till upphandlingar med tanke på hela stadens upphandlingsverksamhet.

Upphandlingen och entreprenörs- och leverantörssamarbetet intensifieras och försök med olika upphandlingsmodeller, såsom alliansmodellen och dialogförfarande görs allt oftare. Leveranskedjan granskas som en helhet och de logistiska lösningarna analyseras. Beställningspraxis görs smidigare och utvecklas tillsammans med kunderna.

Metoderna bör utvecklas då projekten minskar i storlek. Målet är att förkorta genomgångstiderna och förbättra produktiviteten utan att sänka kvalitetsnivån. Medel för det här är arbetsstudier, uppföljning av arbetsprestationer och utveckling av arbetsplaneringen, taktproduktion och Lean-metoder, utveckling av egenöverlåtelse, uppföljning och övervakning av underleverantörernas arbete och analys av projektförfrågningar. Funktionaliteten förbättras också genom utveckling av logistiska funktioner, till exempel olika slags lösningar för lagerhantering.

På grund av osäkerheten med underhållsområdenas beständighet och plats, orsakad av Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram, uppdaterar Stara sin lokalstrategi först 2022. Det kan även uppstå ändringar i avdelningarna Logistik och Byggteknik p.g.a. planerade ombyggnader och omplaceringar i dessas produktionsutrymmen.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Stara har giltiga miljöprogram och -system för åren 2020-2023. Staras miljöpolicy grundar sig på Helsingfors stads uppdaterade miljöpolicy. Under 2022 fortsätter utvecklingen av åtgärder för cirkulär ekonomi.

Stara är i en avgörande position när det gäller att genomföra upphandlingsstrategin, digitaliseringsstrategin samt programmet för klimatneutralitet 2035. Inom ramen för verksamhetsstrategin och digitaliseringsprogrammet har Stara flera utvecklingsprojekt på gång där man delvis med utomstående finansiering letar efter konkreta sätt för att förverkliga stadens upphandlingsstrategi, digitaliseringsstrategi samt program för klimatneutralitet 2035.

Helsingfors stad har förbundit sig till avtalet om utsläppsfria byggplatser (Green deal) med vilket man eftersträvar utsläppsfria byggplatser senast 2030. Som en del av staden är Stara med i Green Deal och i nya upphandlingsavtal ska man fr.o.m. 2022 börja verkställa dess avtalsenliga målsättningar på byggplatserna. Även direktivet om renare fordon som nyligen trätt ikraft styr upphandlingen av nya fordon. Stara arbetar även för utveckling av den inhemska marknaden för utsläppsfri maskinindustri genom aktiva marknadsdialoger om förmarknader och samt projekt.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Genomförandet av principprogrammet för digitaliseringen fortsätter år 2022 tillsammans med digitaliseringsprogrammet på stadsnivå. Man fortsätter att göra produktionen digital genom att införa nya digitala produktionsstyrningssystem samt genom att utvidga dessa. En betydande del av digitaliseringen av produktionen görs som ett ICT-alliansprojekt i samarbete med leverantören. Staras datalager utvecklas och utvidgas under 2022 och i anslutning till det utvecklas även rapporteringen och datadrivet ledarskap. Hanteringen och transparensen av ICT-projekt förbättras bl.a. med hjälp av ett nytt datasystem I serviceproduktionen satsar man på stadens gemensamma digitala tjänster och molntjänster och informationshanteringens resurser ska användas för att stödja detta. Stara deltar aktivt i stadens gemensamma digitala utvecklingsprojekt samt i olika digitaliseringsgruppers verksamhet. Genom digitala projekt eftersträvar man en snabbare och smidigare verksamhetskultur samt en bättre kundnöjdhet. Staras huvudmätare för kundnöjdheten är nettorekommendationsindex.

Väsentliga förändringar i omvärlden 2022

Förändringar i omvärlden

Av de framtida förändringar i omvärlden som bedömdes vid arbetet med stadsstrategin, är den ökade digitaliseringen, miljöansvaret samt urbaniseringen betydelsefulla för Stara. Urbaniseringen medför att byggandet koncentreras till tillväxtcentrum och att byggverksamheten är aktiv i Helsingfors. Detta kan påverka tillgången till arbetskraft och åtkomligheten och prisnivån för de tjänster som Stara konkurrensutsätter. Det är än så länge svårt att bedöma coronaviruspandemins konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen, urbaniseringen och aktiviteten inom byggandet.

Enligt servicestrategin för den tekniska branschen minskar de konkurrensutsatta områdena de allmänna områden som Stara underhåller, en aning redan under 2022. Ändringen leder till att Staras arbetsmängd minskar, vilket bör beaktas vid resursplaneringen.

Det är fortfarande oklart vilka konsekvenser vårdreformen, som gäller social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet, kommer att ha för Staras kundrelationer och verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer i omvärlden

Staras beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen anger ett gemensamt tillvägagångssätt och förfaranden för den organisering, verkställighet, bedömning och rapportering som gäller den interna kontrollen och riskhanteringen. Den permanenta anvisningen för intern kontroll och riskhantering, som uppdaterades år 2020, preciserar och kompletterar riskhanteringsanvisningen på stadsnivå i fråga om de procedurer som genomförs inom affärsverket byggtjänsten.

De mest väsentliga ekonomiska riskerna hänger samman med försäljningsvolymer, minskad arbetsmängd för de områden som ska skötas om, och eventuella lönsamhetsproblem i samband med detta, ifall man inte lyckas anpassa verksamheten. Verksamheten ska anpassas så att Staras egna resurser används optimalt under alla förhållanden och att verksamheten samtidigt är tillräckligt konkurrenskraftig.

Det är svårt att bedöma konsekvenserna av covid-19-pandemin. Coronakrisen har öppnat nya möjligheter för Stara att arbeta med virusskydd. Dessa arbeten och deras ekonomiska betydelse håller på att avta.

De mest betydande funktionella riskerna är typiska för branschen och gäller bekämpning av grå ekonomi och särskilt risken för allvarliga arbetsolyckor. En förbättring av kvaliteten inom byggandet, som är en av de största riskerna på stadsnivå, gäller direkt också Stara, som på många olika sätt deltar i arbetet med kvalitetssäkringen. I byggbranschen utgör den kompetenta arbetskraftens rörlighet och tillgången till denna en risk för verksamheten. Störningsfria datasystem och den tillhörande datasäkerheten är viktiga med tanke på riskhanteringen, eftersom följderna av störningarna kan vara funktionellt och ekonomiskt omfattande.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål
Strategins temaMålMätare
En funktionell och vacker stadKundnöjdheten utvecklas positivt, nivån god eftersträvas (NRI 20–40)Värdet på nettorekommendationsindex (NRI) utifrån kundenkäten är ≥ 30 (variationsintervall -100 – 100)
Ett Helsingfors som är attraktivt för personalenOlycksfrekvensen minskarOlycksfrekvensen minskar med 5 % från medelvärdet för de senaste fyra åren.
Ambitiöst klimatansvar och naturskyddAndelen förnybar diesel ökar Användningen av förnybar diesel år 2022 minst 43 % av all dieselanvändning.
Ekonomisk hållbarhet
Produktivitet

Staras produktivitetsvärde bildas av avdelningarnas index, som räknats ut utifrån utvecklingen av de avdelningsspecifika kostnaderna per enhet och som har viktats med avdelningsspecifika kostnader. Viktningen med avdelningsspecifika kostnader beaktar avdelningens genomslagskraft vid beräkning av produktivitetsutvecklingen på Stara-nivån.

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammet kommer att bestå av olika projekt vars avancemang följs upp. Produktivitetsmätarna och efterkalkyleringen utvecklas år 2022. Det är meningen att produktivitetsjämförelse utförs både i den privata och offentliga sektorn. De produktionsmätare som tillämpas är relaterade till yta eller andra prestationer, och är onyanserade mätare, eftersom det exempelvis inom underhållet inte alltid finns exakta uppgifter att få och väderförhållandena varierar mycket under olika år och årstider, vilket påverkar arbetsmängden och därmed produktiviteten. Ytterligare mätare behövs utöver de nuvarande produktivitetsmätarna.

Enhetskostnader

Med det nya sättet att presentera enhetskostnader strävar man efter att följa med de centrala funktionerna på respektive avdelning och deras enhetskostnader. Det är inte nödvändigtvis problemfritt att presentera ett samlat medelvärde av enhetskostnaderna. Enstaka och mycket olika byggobjekt kan till exempel vara en utmaning för kalkyleringen och uppföljningen av enhetskostnaderna. Kalkyleringen av enhetspris utvecklas som en del av Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram.

Övriga ändringar i den ekonomiska omvärlden

Beslutet om tekniska servicens strategiska riktlinjer påverkar Staras ekonomi under de kommande åren. Eventuella ändringar i verksamhetens prioriteringar och speciellt i underhållet och volymen liksom prispressen påverkar hela Stara och dess resurser. Det är utmanande att förbättra produktiviteten samtidigt som omsättningen sjunker. Den minskade ytan av områden som ska underhållas leder till att omsättningen minskar med flera miljoner euro under ekonomiplanperioden. Det är viktigt att ta fram lösningar både inom Stara och i samverkan med stadsmiljösektorn.

Omsättningen inom byggteknik beräknas minska i takt med att stora projekt minskar och fokus flyttas till mindre projekt. Då projektstorleken minskar och antalet objekt ökar är det särskilt viktigt att trygga arbetsledningsresurserna. När de stora projekten blir färre påverkar detta underleveransen och mängden köpta tjänster minskar. Det fanns ett tryck på enhetspriserna inom byggteknik på grund av den kraftiga prishöjningen av byggnadsmaterial. Omsättningen för byggandet av stadsteknik har beräknats vara ganska stabil under ekonomiplanperioden, men projektstorlekarna kan också minska där, i linje med den tekniska servicestrategin.

Stadstekniskt underhåll möter de största utmaningarna under ekonomiplanperioden. I enlighet med riktlinjerna för den tekniska servicestrategin är målet för underhåll av stadens allmänna områden att Staras andel är cirka 50 % av helhetsytan. I nuläget är Staras andel cirka 70 % och minskningen enligt detta cirka 670 hektar. Minskningen i antalet områden som underhålls av Stara sker enligt serviceavtalen gradvis under 2022–2024, och effekterna av detta uppskattats i ekonomiplanen. Miljövårdsavdelningen har ett gällande serviceavtal med stadsmiljösektorn och verksamhetens ekonomi är stabil. Logistiken förutspår att dess omsättning kommer att öka bl.a. genom ökad försäljning till stadens sektorer och enheter, såsom den digitala basen.

Målsättningar i budgeten

Bindande verksamhetsmål

Staras bindande mål har ställts upp med tanke på kunder, miljö och ekonomi. Det finns tre målsättningar och mätare.

Kundnöjdheten ska utvecklas i positiv riktning. Nettorekommendationsindex (NRI) från kundenkäterna ska vara större än 30, alltså nivå bra. Målet är att olycksfrekvensen ska sjunka med 5 % från medelvärdet för de senaste fyra åren. Andelen förnybar diesel ska ökas i den totala användningen på så sätt att dess andel är minst 43 procent 2022.

Övriga verksamhetsmål

28-30 procent av personbilarna ska vara elbilar (läget 31.12.2022 , bilarna används av Stara eller är uthyrda åt Helsingfors stads sektorer).

Avfallshanteringen utvecklas så att Staras enheter får bättre rapporter av avfallshanterarna per avfallssektion (ton, euro).

Laddningsberedskapen ska förbättras i baserna på så sätt att minst sex elbilar kan laddas samtidigt i två baser.

Prestationer

I enlighet med riktlinjerna för den tekniska servicestrategin minskar Staras andel av den totala ytan för underhåll av allmänna områden under ekonomiplaneperioden. Det uppskattas att verksamhetens omfattning inom bygg är på samma nivå.

Personalplan

I december 2020 hade Stara sammanlagt 1 196 ordinarie anställda och 223 visstidsanställda. Antalet ordinarie anställda ökade med 7 sedan december året innan. Staras arbete är säsongsbetonat varför det behövs temporära medarbetare. Staras totala personal (fast anställda + tidsbundna) var som högst under 2020 med 1707 medarbetare. Stara hade i genomsnitt 1 473 medarbetare under 2020. Antalet årsverken var 1 416,5.

Det förutspås att Staras totala personalstyrka kommer att minska de närmaste åren. I slutet av 2024 väntas Stara ha i totalt 1 328 anställda, varav 1 171 ordinarie anställda och 132 visstidsanställda.

Pensionsavgången kommer att vara betydlig de närmaste åren. Under 2022-2024 kommer 108 ordinarie anställda att uppnå den beräknade pensionsåldern. Under åren 2021-2031 uppnår 415 ordinarie anställda (34,2 %) den beräknade pensionsåldern.

Stadens strategiska riktlinjer för teknisk service kommer att ha konsekvenser för personalen och Stara förbereder sig på dem i tid och verkställer dem i enlighet med stadens personalprinciper.

Stara inför Sarastia-personalsystemet i enlighet med stadens tidtabell under 2022 och deltar även i stadens övergripande HR-projekt. Dessutom anser Stara att det är viktigt att personalen är motiverad att utveckla sitt eget arbete. Utvecklandet av ledarskapet och chefsarbetet fortsätter. Man fortsätter även att utveckla säkerhet och välmående i arbetet.

Nyrekryteringar som ersätter pensionsavgångar och övrig personalomsättning bedöms alltid utifrån behoven inom tjänsteproduktionen under en längre tid. Dessutom används personalresurserna mer effektivt och personalens inre rotation och vidareutbildning stöds, i synnerhet när det egna arbetet minskar eller slutar p.g.a. förändringar. Den totala interna rotationen granskas som en del av Staras program för utveckling och lönsamhet. Syftet är att identifiera de yrkesgrupper och uppgifter där man strävar efter interna flyttningar. Dessutom identifieras vilka färdigheter som behövs för dessa uppgifter och planeras metoder för att förbättra kompetensen som främjar interna flyttningar.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Staras verksamhet har också sociala konsekvenser. Stara fortsätter samarbetet med social- och hälsovårdssektorn. Målet med samarbetet är att hitta och erbjuda ändamålsenliga och rehabiliterande arbetsuppgifter som främjar sysselsättningen, likaså arbetsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen, och att därmed motarbeta långtidsarbetslösheten i Helsingfors och de materiella och immateriella problem och kostnader som denna orsakar på stads- och individnivå. Inom Stara görs betydande ändringar av arbetet och uppgifterna omorganiseras av hälsoskäl i syfte att skapa längre karriärer för personalen och förbygga förtidspensionering.

Stara fortsätter samarbetet med stadsmiljösektorn och stadskansliet när det gäller förlikning av brott som minderåriga begått. Målet för samarbetet är att minska utslagning och olikvärdighet bland unga genom att erbjuda ungdomar som skadat stadens egendom en möjlighet att försona sin skadegörelse med ersättande arbete. Stara erbjuder arbetsersättningstjänster åt ungdomar.

Stara sysselsätter ett betydande antal sommaranställda och beställer lärdomsprov, tar emot yrkesexamina och medverkar i olika slags forum för utbildningssamarbete.

Stara fortsätter med sitt samarbete både med Brottspåföljdsverket och med förvaltningsnämnden för Sveaborg för att möjliggöra fångarbete. Målet är att hitta och erbjuda ändamålsenliga arbetsuppgifter, vilket gör det lättare för fångar att få arbete när de har sonat sina brott.

Stara har ett miljöprogram och en certifierad Ekokompass för åren 2020-2023. Staras miljöpolicy har letts ur Helsingfors stads miljöpolicy, som har uppdaterats år 2021. Kostnaderna höjs sannolikt av att man börjar använda miljövänliga material och tekniker. Man fortsätter att utveckla cirkulär ekonomi och förbättrar även avfallsrapporteringen.

Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
20202021Prognos
2021
202220232024
Prestationsmål      
Omsättning/person, 1 000 €188,7182,6170,2176,3175,8174,4
Förädlingsvärde/person, 1 000 €13,85,67,36,15,34,1
Driftsbidrag, %7,33,14,33,43,02,4
Rörelseöverskott av omsättningen, %6,11,52,81,91,50,9
Verksamhetens omfattning      
Förändring i omsättningen, %6,7−8,6−10,81,4−1,8−2,3
Investeringar av omsättningen, %2,61,62,41,71,71,7
Byggd gatumark, ha *)16,416,416,416,416,416,4
Byggd grön gatumark, ha *)3,93,93,93,93,93,9
Byggd parkyta *)191919191919
Vatten- och avloppningsledningar, lm *)13 50013 50013 50013 50013 50013 500
Ny och ombyggnadsobjekt, st *)4 6834 6834 6834 6834 6834 683
Till följd av kundernas beställingar, projektens svårighetsgrad och produktivitetsutvecklingen kan mängderna variera årligen +/- 10 %.
Gatuområden att underhålla, ha **)1 1651 1651 1651 1161 022837
 Gröna gatuområden att underhålla, ha **)293293293281257210
Parkområden att underhålla, ha **)914914914876801657
Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **)314314314314314314
**) Till följd av årsvariationen och utbyggande av nya områden ökar underhållsytan årligen med 1–5 %. Å andra sidan kommer verkställandet av riktlinjerna i den tekniska servicestrategin att minska de områden som Stara underhåller, den beräknade ändringen träder i kraft vare år 1.10.
Personalplan
20202021Prognos
2021
202220232024
Användning av personal      
Antal anställda (31.12.)1 4151 3361 3991 3691 3491 328
Årsverken (egen personal)1 4161 4001 4001 3801 3601 340
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
20202021Prognos
2021
202220232024
Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100100101101102103102
baserar sig på index som beräknats enligt utvecklingen i kostnaderna per enhet)
Utveckling i kostnaderna per enhet
Tjänst euro/X20202021Prognos
2021
202220232024
Naturvård, årskostnad €/ha (Underhållskostnader € korrigerade med förtjänstnivåindex 2015=100/underhåll av skogsområden+underhåll av landskapsåkrar+underhåll av naturskyddsområden ha)1 159,201 145,941 145,941 123,901 102,701 082,28
Kostnader per byggd/reparerad effektiv yta i stora byggprojekt, över 500 k€ (€/m2)1 126,301 112,941 112,941 099,751 086,711 073,82
Stadstekniskt byggande, (€/ändrad gata m²),
(byggd gatu- och parkyta beaktad samt va-km)
189187187182178174
Kostnader för underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden (k€/ha)28,91528,65528,65528,94229,47931,929
Mätare för lokalanvändningen
20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalanvändning      
Index (2019= 75 904 htm2)101,8101,7101,7101,7101,7101,7
Lokalyta (m² lägenhetsyta)77 30777 20677 20677 20677 20677 206
Resultaträkning och finansieringskalkyl
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Omsättning266 972239 338241 422237 172231 623
Tillverkning för eget bruk     
Övriga intäkter av affärsverksamheten4 3072 8684 6904 5904 490
Kostnader−251 804−231 973−237 790−234 555−230 616
Avskrivningar−3 066−3 642−3 663−3 631−3 510
Rörelseöverskott/underskott16 4096 5924 6593 5771 987
Övriga ränteutgifter−13    
Ersättning på grundkapitalet−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)14 4524 6482 7151 63343
1 000 €Förbrukning
2020
Prognos
2021
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott16 4096 5924 6593 5771 987
Avskrivningar3 0663 6423 6633 6313 510
Ersättning på grundkapitalet−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Övriga finansieringsutgifter−13    
Övriga korrigeringar−196    
Kassaflöde från investeringar     
Investeringsutgifter−6 973−5 700−4 000−4 000−4 000
Finansieringsandelar i6    
Intäkter från försäljning av196    
Kassaflöde från verksamheten och investeringar10 5512 5902 3781 264−447
Övriga förändringar i likviditeten−10 551−2 590−2 378−1 264447
Kassaflöde från finansiering−10 551−2 590−2 378−1 264447
Effekt på likviditeten−10000