3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt194 310207 818216 543236 688218 700227 800233 800
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−194 310−207 818−216 543−236 688−218 700−227 800−233 800
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−194 310−207 818−216 543−236 688−218 700−227 800−233 800
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−194 310−207 818−216 543−236 688−218 700−227 800−233 800
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 7,04,213,95,24,22,6
Betalningsandel till Samkommunen Helsingfors­regionens trafik, HRT

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 216,5 miljoner euro år 2022. Betalningsandelen är cirka 10 miljoner euro mindre än kommunandelen som nämns i stadsstyrelsens utlåtande 20.9.2021 om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2022–2024. Utgående från de senaste uppgifterna beräknas utvecklingen av antalet passagerare för år 2022 vara gynnsammare än i tidigare uppskattningar.

År 2023 beräknas betalningsandelen uppgå till 225,5 miljoner euro och år 2024 till 231,5 miljoner euro.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sin verksamhet med biljettintäkter, med kommunandelar från medlemskommunerna, med statsunderstöd och med övriga inkomster. De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter hänförs till medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas kommunvis enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. Med kommunandelarna täcks den skillnad mellan kostnader och intäkter som hänför sig till respektive kommun.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingfors­regionens miljötjänster, HRM

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,2 miljoner euro år 2022. Betalningsandelen är 2,3 miljoner euro år 2023 och 2,3 miljoner euro år 2024.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sina verksamhetsutgifter genom avgifter för vattentjänst- och avfallshanteringsfunktioner, kommunandelar och andra inkomster. Samkommunen tar ut avgiftsandelar hos sina medlemskommuner för kostnader föranledda av uppgifter utöver vattentjänster eller avfallshantering.