Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige

24.11.2021 (354 §) Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

8.12.2021 (385 §)  Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna budget för år 2022 och ekonomiplan som anvisning för åren 2022–2024.