1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt6 1957 3006 7617 3006 8007 3007 300
Överskridningsrätter 45     
Verksamhetsbidrag−6 195−7 300−6 761−7 300−6 800−7 300−7 300
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−6 195−7 300−6 761−7 300−6 800−7 300−7 300
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−6 195−7 300−6 761−7 300−6 800−7 300−7 300
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 17,8−7,40,0−6,87,4 

Anslaget omfattar utgifterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, den högsta ledningen, stadens PR och representation och historiekommittén. Anslaget har återställts till en nivå som är närmare åren före år 2021 på grund av att situationen med coronapandemin har blivit bättre.

Borgmästaren beslutar om användningen av anslagen för PR och representation. Anslagen för organen, den högsta ledningen, tjänsteresorna och historiekommittén ställs till stadskansliets disposition.