8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter37 20526 20016 90031 90017 90018 700
Netto−37 205−26 200−16 900−31 900−17 900−18 700
Överskridningar 1 278    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −29,6−35,521,8−43,94,5
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
80401 Parker och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition28 54719 10016 90031 90017 90018 700
Överskridningar 740    
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker18 88810 1006 90014 4008 9009 500
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden9 6599 00010 00017 5009 0009 200
80402 Parker och friluftsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition8 6587 1000000
Överskridningar 538    
8040201 Parker i Kampen–Tölöviken0     
8040202 Parker och friluftsområden i Västra hamnen4 1462 5000000
8040203 Parker i Fiskehamnen1 5831 0000000
8040204 Parker och friluftsområden i Kronbergsstranden1 0361 0000000
8040205 Parker i Böle1141 0000000
8040206 Parker i Kungstriangeln1 6881 0000000
8040207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande      
8040209 Parker i Malm906000000

8 04 Parker och idrottsområden

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljö­nämndens disposition

I budgeten har det reserverats ett anslag på 31,9 miljoner euro för år 2022. För ekonomiplaneåret 2023 har det anvisats 17,9 miljoner euro och för 2024 har det anvisats 18,7 miljoner euro.

Investeringsplanen är utarbetad med tanke på projektbehoven inom stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorns idrottstjänster, och projekten har beretts i samråd med stadens viktigaste samarbetspartner. Projekten har anpassats till investeringsprogrammen för de övriga parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen, och parterna och omfattningen för det gemensamma genomförandet av projekten har säkerställts. Dessutom beaktas iståndsättningsbehov som kommit fram i säkerhetsgranskningar, underhåll och områdesplaner i fråga om parker. För investeringarna i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättnings- och nya investeringsobjekt av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och upprätthåller egendomen med idrottsområden.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

I budgeten har det reserverats anslag på 14,4 miljoner euro för år 2022, 8,9 miljoner euro för år 2023, och 9,5 miljoner euro för år 2024.

Projekt som inleddes åren 2020-2021 och som fortsätter år 2022 är Slottsparken på Skatudden och iståndsättningen av Pipers park på Sveaborg. Iståndsättningen av Kajsaniemiparken planeras för närvarande. Planeringen torde bli klar under år 2022.

Anslaget för nya parker och iståndsättning av parker används för att iståndsätta och komplettera grön- och rekreationstjänster samt åtgärda säkerhetsbrister i lekparker och på lekplatser.

Nybyggnaden av parker koncentreras till parkserviceprojekt i bostadsproduktionsobjekt för att servicenivån för invånarna ska förbli på en tillräcklig och jämlik nivå. Till de projekt som ska inledas under ekonomiplaneperioden hör bland annat Sigurd Frosterus park i Edesviken, Hagabäckslunden i Lillhoplax, Vallgårdsparken, Viksbäckens odlingslotter och Stagparken i Havsrastböle.

Investeringarna i naturskyddsområden riktas till att förebygga olägenheter som förorsakas av bruket av de befintliga naturskyddsområdena, såsom skyltning, upprustning av naturstigar och anläggning av utsiktsplattformar.

Iståndsättningsinvesteringarna riktas närmast till iståndsättningar av sådana parker som enligt områdesplaner och säkerhetsgranskningar inte längre uppfyller de funktionella kraven och säkerhetskraven, utan är i behov av omedelbar iståndsättning. Åtgärderna i fråga går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparker byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller de nuvarande kraven. De viktigaste projekten som inleds år 2022 är en stegvis iståndsättning av Gräsviksparken samt lekparken Illern i Hertonäs.

Till de parkprojekt som främjar strategin för det maritima Helsingfors under planperioden hör bl.a. Sigurd Frosterus park med tillhörande strandområden, planeringen av Kalvholmens grönområden samt planeringen av stråk- och vattenförsörjningsnätverket. Vad idrottsplatser och friluftsområden beträffar är bland annat förnyandet av bryggor ett projekt som stöder strategin för det maritima Helsingfors. Det maritima Helsingfors projekt och deras finansiering omfattas även dels av andra budgetmoment. Projekt som hör till det maritima Helsingfors men omfattas av andra budgetmoment är bland annat de strukturella reparationerna av det skyltade Östra strandstråket och ändringsåtgärderna som stöder den kommande färjetrafiken från Sjötullstorget.

Investeringarna för att trygga naturvärdena syftar till att trygga biodiversiteten då användningen av och brukstrycket i natur- samt park- och rekreationsområdena ökar kraftigt. Samtidigt är målet att förhindra att invasiva främmande arter sprider sig och säkerställa att färdvägarna för flygekorrar genomförs vid rätt tidpunkt och på ett sätt som stöder markanvändningen. Till investeringarna för att trygga naturvärdena under planperioden hör bland annat bekämpningen av vresros, genomförandet av färdvägen för flygekorrar, som till största del går genom Ida Aalbergs park, samt åtgärder för att guida och leda personer som rör sig på naturskyddsområden. Investeringarna för att trygga naturvärdena omfattas av flera budgetmoment.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden

I budgeten har det reserverats anslag på 17,5 miljoner euro för år 2022, 9,0 miljoner euro för år 2023, och 9,2 miljoner euro för år 2024.

Idrottsplatserna och friluftsområdena omfattar alla andra idrotts- och områdesinvesteringar utom de som hör till husbyggandet. Till uppgifterna hör bland annat strandkonstruktioner, båtbryggor, farleder, planer, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder. De viktigaste investeringarna i friluftsområden riktas under de första par åren huvudsakligen till ombyggnad av idrottsplatser och planer. Satsningar görs också på utvecklandet av infrastrukturen i naturområden. Med anslaget ska bland annat Johannesplanens konstisplan byggas, Vikplanen och Britas friidrottsplan byggas om samt ombyggnaden av Hertonäs idrottspark inledas. Under planperioden ska staden även fortsätta bygga om konstgräsplaner och bygga näridrottsplatser och små spelplaner samt förbereda sig för havsstrategins skärgårdsinvesteringar.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmoment 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, slopas Anslaget för grundberedning av parker och idrottsområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, undermomentet 8 08 03 Parker och idrottsområden.