1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt10 2645 6255 6255 6255 6255 6255 625
Utgifter sammanlagt13 2788 4208 4208 4208 4208 4208 420
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−3 014−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795
Avskrivningar18      
Räkenskapsperiodens resultat−3 032−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−3 032−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795−2 795
Förändring, %       
Inkomster −45,2     
Utgifter −36,6     

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för EU-projekt som staden betalar centraliserat och för projekt som betalas med annan extern finansiering. Staden får finansieringsandelar för projekt som finansieras av Europeiska unionen och andra utomstående i förhållande till projektkostnaderna, och budgetmomentet är därför bindande på verksamhets­bidragsnivån. I verksamhetsbidraget har det också beaktats att det vid utbetalningen av inkomster och utgifter kan uppstå ändringar i tidsschemat som inte beror på staden och att inkomsterna och utgifterna därmed kan hänföra sig till olika år. De projekt för utveckling av sektorernas egen verksamhet som finansieras av Europeiska unionen eller någon annan utomstående bör ingå i sektorernas egen budget. Det centraliserade anslaget är avsett för sådana projekt som sektorerna inte har kunnat bereda sig på till följd av tidsschemat och/eller som fortfarande väntar på ett finansieringsbeslut eller som Helsingfors från nyttosynpunkt vill förbinda sig vid i egenskap av kommunal finansiär eller som i övrigt är betydelsefulla, omfattande och gagnar hela staden. Anslaget kan utnyttjas för kostnaderna för stora projekthelheter som samordnas av Helsingfors eller som flera sektorer deltar i.

Kriterier för beviljande av centraliserade anslag är:

  • Projektet verkställer Helsingfors stadsstrategi.
  • Ett gemensamt projekt mellan flera förvaltningar.
  • Omfattande internationellt eller inhemskt projekt med många partner och Helsingfors som ansvarig part (partnernas understödsandelar går via den ansvariga parten).
  • Projektet är betydande för Helsingfors eller annars sådan att det är viktigt att Helsingfors deltar i det.

I beredningen och genomförandet av utvecklingsprojekten ska man göra företagen, högskolesektorn, organisationerna och stadsborna delaktiga. I beredningen av utvecklingsprojekten är det dessutom viktigt att beakta kund- och användarupplevelsen. Stadskansliets strategiavdelning ansvarar för samordningen av beredningen, beslutsfattandet och uppföljningen av de centraliserade anslagen.

I anslaget på budgetmomentet har man också förberett sig på att beroende av prövning finansiera näringspolitiskt viktiga funktioner och projekt, i vars verkställighet det ingår externa inkomstflöden. Dylika centrala funktioner är stöd till och utveckling av uppstartsklustret Maria 01, deltagande på den internationella fastighetsmässan med ett brett konsortium och främjande av Helsingfors turism med hjälp av partnerskap. Även i de här funktionerna är budgetmomentet bindande på verksamhetsbidragsnivån, eftersom det till alla hänför sig kostnader som staden betalar för övriga aktörer till tredje parter, men för vilka de övriga aktörerna betalar sin egen andel till staden.