1. Inledning

Inledning

Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av budgeten för år 2022 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet.

Stadsstyrelsen fattade 23.8.2021 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2022 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan. Vid beredningen av budgeten har man anpassat stadsstrategins riktlinjer med budgeten i budgetramen och anvisningarna för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan.

Budgeten för år 2022 baserar sig på stadsstrategin samt ramen och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan, och därtill på budgetförslagen från sektorerna, nämnderna och affärsverkens direktioner. I budgeten har man beaktat prognoserna för stadens ekonomi och verksamhet år 2021 och utsikterna för stadens inkomstunderlag de närmaste åren.