8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster      
Utgifter  159 800163 500133 30078 600
Netto  −159 800−163 500−133 300−78 600
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter    −18,5−41,0
1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Utgifter      
81001 Kronbroarna  95 70099 40068 00063 350
Överskridningar      
8100101 Grundprojekt  29 60033 30018 80017 000
8100102 Sammanhängande grundberedning  28 30028 30019 10020 000
8100103 Sammanhängande gator och trafikleder  37 80037 80030 10026 350
81001 Fiskehamnen-Böle  50 90050 90044 8007 250
Överskridningar      
8100201 Sammanhängande grundberedning  10 50010 5002 200200
8100202 Sammanhängande gator och trafikleder  40 40040 40042 6007 050
81003 Sörnästunneln  13 20013 20020 5008 000
Överskridningar      

8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

Anslaget gör det möjligt att genomföra investeringarna i de pågående spårtrafikprojekten, första fasen av projekthelheten Kronbroarna, spårvägen från Fiskehamnen till Böle samt Sörnästunneln under ekonomiplaneperioden.

Anslagsbehoven för stora trafikprojekt är betydande under planperioden. Utöver grundprojektet genomförs s.k. anknytande projekt i samband med spårprojekten, som antingen är investeringar nödvändiga för banarbeten eller sådana som det är totalekonomiskt förmånligt att genomföra samtidigt med en spårvägsentreprenad. De anknytande projekten är grundberedning, trafikregleringar, kompletteringar i nätverket för gång- och cykeltrafik, om- eller nybyggnad av broar eller gatuförbindelser som tjänar bostadsproduktionen. Moderstadens kostnadsandel i första fasen av projekthelheten Kronbroarna är ca 98 miljoner euro, dessutom uppstår anknytande grundberedningsinvesteringar på ca 70 miljoner euro och anknytande gatuinvesteringar på ca 135 miljoner euro. Grundberednings- och gatuinvesteringarna för spårvägen från Fiskehamnen till Böle har beräknats uppgå till sammanlagt ca 120 miljoner euro. I samband med spårvägen från Fiskehamnen till Böle bereder man sig dessutom på byggandet av den norra mynningen av Sörnästunneln med ca 40 miljoner euro. Under 10-årsperioden håller man på att inleda förlängningen av spårvägen Kronbroarna till centrum, Helsingfors andel av Vandaspåran, spårvägsprojektet i Västra Helsingfors och spårvägsprojektet Vik-Malm.

8 10 01 Kronbroarna

För projekthelheten Kronbroarna har det i budgetförslaget anvisats anslag på 99,4 miljoner euro för år 2022, 68 miljoner euro för år 2023 och 63,4 miljoner euro för år 2024.

Grundprojektet

Anslaget för Kronbroarna används för att bygga en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till Hagnäs via Högholmen och Fiskehamnen (Knekten). I genomförandekostnaderna deltar affärsverket HST med kollektivtrafikens kostnadsandel. Projektplanen för projektet Kronbroarna godkändes 31.8.2016 i stadsfullmäktige och en höjning av maximipriset 25.8.2021. Projektet är indelat i två delprojekt.

Grundberedning med anknytning till projektet

I Hagnäsområdet görs nödvändiga ledningsflyttningar, muddringar och fyllnadsarbeten samt strandmurskonstruktioner som gör det möjligt att bygga den nya Hagnäsbron. Dessutom utförs grundberedning i Knektens områden. Anslagen används för att sanera förorenad mark i den omfattning som byggandet förutsätter.

Gator och trafikleder med anknytning till projektet

I Hagnäsområdet fortsätter projektets förberedelser och byggandet av de tillfälliga trafikarrangemangen. Byggarbetena på Hagnäsbron inleds. Rivningen av Näckens bro och byggandet av tillfälliga Näckens bro börjar. Även byggandet av Mischas och Maschas plats på Högholmen inleds. På Kronbergsstranden byggs västra delen av Hundholmsvägen och gatorna i Håkansvik.

8 10 02 Fiskehamnen-Böle

I projektet Från Fiskehamnen till Böle ingår byggandet av spårvägen i Fiskehamnen och gatu- och parkbyggande och grundberedning i områden kring spårvägen. Betydande objekt som ingår i projektet är bl.a. Grundberedning och gatuarbeten i Knekten, norra delen av Hermanstads strandväg samt spårvägs- och gatuarrangemang i Böle. Som en del av planeringen av norra delen av Hermanstads strandväg planerar projektet den norra mynningen av Sörnästunneln, så att det är möjligt att bereda sig på byggandet av tunneln. I Knekten genomför projektet det öst-västliga avsnittet av spårvägen, som även spårvägen Kronbroarna använder.

I budgetförslaget har det för projektet anvisats anslag på 50,9 miljoner euro för år 2022, 44,8 miljoner euro för år 2023 och 7,3 miljoner euro för år 2024.

Grundberedning med anknytning till projektet

Den geotekniska grundberedningen av Knekten och Hermanstads strandväg fortsätter. Dessutom saneras förorenad mark i Knekten, Hermanstads strandväg och Böle i den omfattning som byggandet förutsätter.

Gator och trafikleder med anknytning till projektet

Helheten Knekten i Fiskehamnen omfattar byggandet av gatuområden och strandmuren i norra delen av Knekten. Byggandet av gator omfattar Sumparkajens, Containerhamnsgatans, Containerkransgrändens, Knektstrandens, Dykdalbsgatans, Låglyftargrändens och Hamnmästarkajens västra konstruktioner samt Sumparkajens strandmur.

I byggandet av gator i Böle ingår byggandet av Banbyggarvägens, Banmästargatans, Stinsgatans och Bölegatans södra del i den omfattning som fastställts i projektets utvecklingsfas.

Vallgårdsdalens park och dagvattenshanteringen i Gumtäktsbäcken förbättras samtidigt, när man bygger ett pendlingsstråk bredvid spårvägsförbindelsen.

8 10 03 Sörnästunneln

För Sörnästunneln har det i budgeten reserverats anslag på 13,2 miljoner euro för år 2022, 20,5 miljoner euro för år 2023 och 8,0 miljoner euro för år 2024.

Anslaget används för att möjliggöra byggandet av Sörnästunneln vid slutet av det 10-åriga investeringsprogrammet och att bygga tunnelns norra mynning i samband med projektet Från Fiskehamnen till Böle under åren 2022–2024 samtidigt med Hermanstads strandväg.