8. Beslutsförslag

Beslutsförslag

Enligt förvaltningsstadgan har finansdirektören till uppgift att inom av stadsfullmäktige godkända gränser besluta om upptagande av budgetlån och tillfälliga lån, om återbetalning av lån och om ändring av lånevillkoren. Förslaget till budget för år 2022 baserar sig på att långfristiga externa lån på 115 miljoner euro tas upp för staden och på 354 miljoner euro för affärsverket HST. Likaså bör det med tanke på behovet av kortfristiga lån beviljas rätt att ta upp tillfälliga lån, bl.a. med hjälp av ett kommuncertifikatsprogram.

Finansdirektören bör dessutom berättigas att ta upp nya lån i stället för sådana lån som eventuellt återbetalas tidigare än planerat (s.k. konvertering av lån). För konvertering behövs fullmakt att ta upp lån, fastän stadens lånekapital inte ökar.

Vidare bör finansdirektören ha rätt att ingå leasingavtal enligt villkoren i beslutsförslaget.

Enligt verksamhetsstadgorna för stadens affärsverk beslutar affärsverkets direktion om upplåning inom de av stads­fullmäktige årligen fastställda gränserna för upplånings­befogenheter. Stadsfullmäktige beslutar om befogenheterna i budgeten och lånet upptas genom stadskansliet försorg.

Direktionen för affärsverket HST bör ges rätt att uppta lån på högst 354 miljoner euro för finansiering av investeringar. Det är meningen att lånet till HST ska ordnas som extern upplåning.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

1)    att finansdirektören under 2022 har rätt

a)    att uppta inhemska och/eller utländska lån om 500 mn euro med en löptid på minst ett år och högst 30 år och med en nominell ränta på högst 4 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet eller en på grundval av emissionskursen och den nominella räntan beräknad effektiv ränta på högst 4 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet,

b)    att uppta tillfälliga lån, dock så att de tillfälliga lånen får uppgå till högst 200 mn euro,

c)    att ingå leasingavtal på högst 30 år för ett kapitalvärde på 100 mn euro och med en ränta på högst 4 procent,

d)    att ingå derivatavtal som skydd mot ränte- och valutarisker vid upptagande av nya lån eller i fråga om befintliga lån, dock så att avtal kan ingås med inhemska eller utländska parter som under en lång tid har god kreditvärdighet, och

2)    att direktionen för affärsverket HST under 2022 har rätt

a)    att uppta lån om högst 354 miljoner euro, som i enlighet med budgetförslaget lyfts som ett långfristigt externt lån utom staden.

Enligt 14 i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Enligt förvalt­ningsstadgan har nämnderna och direktionerna till uppgift att besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om sådana. Stadsstyrelsen anser att det vore motiverat att i anslutning till godkännandet av budgeten besluta om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

3)    att såsom allmänna grunder för de avgifter om vilka det inte har beslutats separat följs en taxa som motsvarar självkostnadspriset eller en lägre taxa föreskriven av en myndighet.

Enligt stadsstyrelsens direktiv om övervakningen av hur understöden används har stadens myndigheter och revi­sionskontoret möjlighet och rätt att granska understöds­tagarnas medelsdisponering för att utreda om villkoren för understödet uppfylls. Stadsstyrelsen anser det samtidigt vara ändamålsenligt att det i dessa villkor görs en kom­plettering om att de sammanslutningar som får understöd ska följa stadsstyrelsens direktiv. Dessutom anser stads­styrelsen att stadsstyrelsen bör beredas möjlighet att använda understödsanslag för ersättande av utgifter som staden åsamkats genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar

4)    uppmana nämnderna och direktionerna att i besluten om beviljande av understöd ställa som villkor för understödet att de sammanslutningar som får understöd i sin verksamhet och ekonomi följer stadsstyrelsens direktiv och

bemyndiga stadsstyrelsen att använda understöds­anslag för ersättning av utgifter som staden eventuellt åsamkas genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak.

För funktionerna vid stadens sektorer är det möjligt med extern privat finansiering, varvid sektorerna på inkomstsidan i sina budgetförslag ska införa undermomentet Externt finansierad verksamhet, på vilket de beräknade inkomsterna för funktionen i fråga antecknas. Motsvarande beräknade utgifter antecknas för de berörda utgiftsslagen. Special­motiveringarna i de enskilda sektorernas budgetar anger en hur stor del av anslagen som reserverats för externt finansierad verksamhet. Denna del av anslagen får bara användas i samma utsträckning som extern finansiering har flutit in. På grundval av det ovanstående föreslår stads­styrelsen att stadsfullmäktige beslutar

5) att de sektorer som i budgeten har ett anslag reserverat för externt finansierad verksamhet har rätt att använda detta anslag endast på villkor att ett motsvarande belopp från externa finansierings­källor upptas på inkomstsidan.

Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för följande kalenderår. I samband med att den godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomi­plan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Utvecklingen av de enskilda sektorernas budget­uppställningar har alltjämt fortsatt. Avsikten är att bättre tjäna verksamhetsledningen och beslutsfattandet. I anslutning till att budgetstrukturen läggs om har man också strävat att utveckla de interna planerings- och uppföljningssystemen. För att utvecklingsarbetet ska bli smidigt, är det ändamåls­enligt att förnyelserna i budgetstrukturen fortfarande god­känns i samband med budgetbehandlingen. Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige beslutar

6)    godkänna de ändringar i budgetstrukturen som gjorts vid beredningen av förslaget till 2022 års budget och

7)    bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla det interna räkenskapsväsendet och rapporteringen.

Enligt 30 kap. 11 i förvaltningsstadgan har fullmäktige­ledamöterna rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. En motion som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år ska väckas senast den 15 mars. Stadsstyrelsen ska förelägga full­mäktige motionen i anslutning till budgeten.

Stadsstyrelsens svar på 65 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

8)    betrakta motionerna 1–65 som slutbehandlade.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

9)    godkänna bilagda förslag till Helsingfors stads budget för år 2022 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2023–2024

10)  godkänna stadens och affärsverket HST:s investeringsprogram som anvisning för åren 2024–2030 enligt bilagorna 4 och 11 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.