4. Genomförande av strategin - mätare och uppföljning

Genomförande av strategin - mätare och uppföljning

Strategiska målsättningar

Stadsstrategin sammanfogar 2020-talets viktigaste val och tyngdpunkter med stadens vardag. Den hjälper stadens organisationer, service, medarbetare och tjänsteproduktion att arbeta mot gemensamma mål. Vi vill göra det mer transparent för stadsborna och stadens anställda att följa med stadsstrategin.

Stadsstrategins målsättningar följs upp med kvalitativa och numeriska mätare. Vi rapporterar hur strategin genomförts halvvägs i fullmäktigeperioden och bedömer nya sätt för att genomföra, om det behövs. Dessutom följer stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp regelbundet upp avgörande framgångar, utmaningar och konsekvenser av stadsstrategin.

Uppföljning och genomförande av strategin

Stadsstrategin genomförs som en del av det vardagliga arbetet i stadens sektorer och service. För att se till att stadsstrategin blir framgångsrik och ändamålsenlig kommer vi att följa upp de viktigaste målen och mätningarna under strategiperioden.

Mätarna och utvecklingen av dem

Verksamheten i stadens sektorer, enheter och stadskoncernens dotterbolag samt hur dessa tillämpat strategin mäts på ett offentligt och öppet sätt. Information som är central med tanke på stadens verksamhet och utveckling ska vara tillgänglig och jämförbar för stadsborna, stadens medarbetare och beslutsfattare. Genom att öppet dela uppdaterad information ökar vi medvetenheten om hur servicen och verksamheten behöver utvecklas. Vi går igenom och reviderar stadens sektorers och dotterbolagens årsberättelser och nyckeltalen i dem, så att man kan jämföra verksamhetens effektivitet, kostnader och genomslagskraft över tid, i relation till andra städer och marknadsaktörer. Målet med öppenhet och jämförbarhet är att vi ska kunna skapa förutsättningar för att stötta stadsbornas välfärd så mycket som möjligt, med de resurser som står till buds.

De mest centrala målsättningarna som följs upp i strategin utgör en viktig grund för den årliga planeringen av verksamheten och målsättningarna för stadens sektorer och funktioner.