3 10 02 Byggnader

1 000 €Förbrukning
2020
Budget
2021
Prognos
2021
Förslag
2022
Budget
2022
Ekonomi-
plan
2023
Ekonomi-
plan
2024
Inkomster sammanlagt547 912552 800556 600593 500584 700603 030620 175
Utgifter sammanlagt300 087315 999320 202369 001369 001385 470401 804
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag247 825236 801236 398224 499215 699217 560218 371
Avskrivningar148 282160 000153 000155 000155 000157 000159 000
Räkenskapsperiodens resultat99 54276 80183 39869 49960 69960 56059 371
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)99 54276 80183 39869 49960 69960 56059 371
Förändring, %       
Inkomster 0,90,77,45,83,12,8
Utgifter 5,31,316,816,84,54,2
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
20202021Prognos
2021
202220232024
Prestationsmål      
Underutnyttjandegraden högst %2,84,02,74,04,04,0
Nybyggnader och ombyggnader, m²143 88280 00073 00070 00080 000120 000
Effektivitet/lönsamhet      
Väderkorrigerad förbrukning av värmeenergi i stadens servicebyggnader, kWh/brm²/år220,0144,3144,3141,3139,8139,4
Verksamhetens omfattning      
Lokaler i uthyrning, m22 925 0002 890 0002 920 0002 945 0002 955 0002 965 000
Lokaler i underhåll, m21 830 5001 845 0001 830 5001 985 0001 990 0001 995 000
Personalplan
20202021Prognos
2021
202220232024
Användning av personal      
Antal anställda393395395395395395
Årsverken (egen personal)351360360370370370
Nyckeltal som beskriver produktiviteten      
Produktivitetsmätaren
20202021Prognos
2021
202220232024
Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100101,0101,094,589,988,988,1
Utveckling i kostnaderna per enhet
Tjänst euro/X20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2153,32163,85161,82177,86183,56189,18
Ändring i procent i enhetskostnaderna
Ändring, %20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m24,5 %6,9 %−1,2 %8,6 %3,2 %3,1 %
Mätare för lokalanvändningen
20202021Prognos
2021
202220232024
Lokalanvändning      
Lokaler, m232 90035 51432 01132 01132 01132 011
Lokalyta (m²lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder0.990.990.990.990.990.99