Fonder

Fonder

Avsnittet fonder omfattar de fonder som i bokföringen utgör självständiga balansräkningsenheter. Helsingfors stad har fem sådana fonder: Bostadsproduktionsfonden, Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, Försäkringsfonden, Innovationsfonden och Delaktighetsfonden.

Bostadsproduktionsfonden

Syftet med fonden är att säkerställa den egna finansieringen för ny bostadsproduktion i form av bolag som kommer i stadens ägo, för ombyggnad och för servicelokaler som är fast anknutna till bostadsproduktionen, att hantera byggherreriskerna vid stadens egen bostadsproduktion, att finansiera utvecklings- och försöksbyggnadsverksamhet inom bostadsproduktionen och att betala kapitalkostnaderna för räntestödsbostäder i stadens ägo som är byggda efter 1992. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fonden sammanslogs 1.1.2013 med Bostadslånefonden.

Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Fonden har till syfte att underlätta finansieringen av idrotts- och friluftsanläggningar som ska byggas i Helsingfors stad. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden.

Försäkringsfonden

Fonden har till syfte att omvandla skaderisken för stadens oförsäkrade egendom och utomstående tillhörig oförsäkrad egendom i stadens besittning till jämna årliga kostnader. Till fonden överförs årligen i samband med bokslutet det belopp som utgör fondens över- eller underskott.

Innovationsfonden

Syftet med fonden är att kunskapsbasen ska stärkas i Helsingfors i samråd med högskolorna och näringslivet. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som är i överensstämmelse med syftet och som skapar en näringsbas för framtiden. Projekten kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Delaktighetsfonden

Syftet med delaktighetsfonden är att främja en jämlik stad genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att invånare och samfund i Helsingfors ska kunna genomföra föreslagna projekt. Till fonden överförs de medel som stadsfullmäktige separat fattat beslut om och de används för finansiering av investeringar, projekt eller utgifter för medborgarbudgetering vilka stämmer överens med syftet och som baserar sig på ett separat beslut av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. De kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Kombinerad resultaträkning och finansieringskalkyl för de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter

1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Omsättning 2 2932 5112 7232 949
Hyresinkomster17 011200315315315
Övriga verksamhetsintäkter6    
Material, förnödenheter och varor−30 −405−405−405
Köp av tjänster−2 473−4 510−4 000−4 000−4 000
Personalkostnader−432    
Hyror−14 644−200   
Övriga utgifter−3 397−1 204−3 781−6 730−4 230
Kostnader−20 976−5 914−8 186−11 135−8 635
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott−3 960−3 421−5 360−8 097−5 371
Finansiella intäkter4 4992 2052 4242 3702 334
Övriga ränteutgifter−19    
Ersättning på grundkapitalet     
Förändring av fonder−521    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −1 216−2 936−5 727−3 037
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−3 960−3 421−5 360−8 097−5 371
Avskrivningar     
Ränteinkomster2 1902 2052 4242 3702 334
Övriga finansieringsinkomster2 309    
Övriga finansieringsutgifter−19    
Investeringsutgifter −2 076−452−3 450−950
Kassaflöde från verksamheten och investerningar521−3 292−3 388−9 177−3 987
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar−32 882−29 600−71 730−23 400−20 000
Minskningar i lånefordringar7 8358 45310 85210 50910 358
Förändring i grundkapitalet33 619    
Övriga förändringar i likviditeten−9 093    
Kassaflöde från finansieringen−521−21 147−60 878−12 891−9 642
Effekt på likviditeten −24 439−64 266−22 068−13 629

Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Hyresinkomster17 011200315315315
Övriga verksamhetsintäkter6    
Material, förnödenheter och varor−6 −405−405−405
Köp av tjänster−1 967−10−1 000−1 000−1 000
Personalkostnader     
Hyror−14 631−200   
Övriga utgifter−216 −280−280−280
Kostnader−16 820−210−1 685−1 685−1 685
Rörelseöverskott/underskott196−10−1 370−1 370−1 370
Finansiella intäkter2 2852 2052 4242 3702 334
Övriga ränteutgifter−19    
Förändring av fonder−2 462    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2 1951 0541 000964
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott196−10−1 370−1 370−1 370
Finansiella intäkter och kostnader     
Ränteinkomster2 1902 2052 4242 3702 334
Övriga finansieringsinkomster95    
Övriga finansieringsutgifter−19    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar2 4622 1951 0541 000964
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar−6 400−15 600−16 730−5 400−5 000
Minskningar i lånefordringar2 4662 3742 5122 4592 520
Förändring i grundkapitalet3 619    
Övriga förändringar i likviditeten−2 147    
Kassaflöde från finansieringen−2 462−13 226−14 218−2 941−2 480
Effekt på likviditeten −11 031−13 164−1 941−1 516

Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Finansiella intäkter4    
Räntekostnader för stadens lån     
Övriga ränteutgifter     
Ersättning på grundkapitalet     
Förändring av fonder−4    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)     
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott     
Finansiella intäkter och kostnader     
Ränteinkomster1    
Övriga finansieringsinkomster3    
Kassaflöde från verksamheten och investeringar4    
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar−26 481−14 000−55 000−18 000−15 000
Minskningar i lånefordringar5 3696 0798 3408 0507 838
Förändring i grundkapitalet10 000    
Övriga förändringar i likviditeten11 109    
Kassaflöde från finansieringen−4−7 921−46 660−9 950−7 162
Effekt på likviditeten −7 921−46 660−9 950−7 162

Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden

1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Omsättning 2 2932 5112 7232 949
Övriga utgifter−1 027    
Kostnader−1 027    
Rörelseöverskott/underskott−1 0272 2932 5112 7232 949
Finansiella intäkter2 211    
Förändring av fonder−1 183    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2 2932 5112 7232 949
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−1 0272 2932 5112 7232 949
Finansiella intäkter och kostnader     
Ränteinkomster     
Övriga finansieringsinkomster2 211    
Kassaflöde från verksamheten och investerningar1 1832 2932 5112 7232 949
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar     
Minskningar i lånefordringar     
Förändring i grundkapitalet     
Övriga förändringar i likviditeten−1 183    
Kassaflöde från finansieringen−1 183    
Effekt på likviditeten 2 2932 5112 7232 949

Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden

1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Hyresinkomster     
Övriga verksamhetsintäkter     
Material, förnödenheter och varor−24    
Köp av tjänster−506−4 500−3 000−3 000−3 000
Personalkostnader−432    
Hyror−13    
Övriga utgifter−2 154 −3 000−3 000−3 000
Kostnader−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Rörelseöverskott/underskott−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Förändring av fonder3 129    
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −4 500−6 000−6 000−6 000
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Finansiella intäkter och kostnader     
Ränteinkomster     
Kassaflöde från verksamhetens och investerningar−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Kassaflöde från finansiering     
Förändringar i utlåningen     
Ökningar i lånefordringar     
Minskningar i lånefordringar     
Förändring i grundkapitalet20 000    
Övriga förändringar i likviditeten−16 871    
Kassaflöde från finansieringen3 129    
Effekt på likviditeten −4 500−6 000−6 000−6 000

Åren 2021–2023 beräknas ca 6 miljoner euro av medlen i innovationsfonden bli använda årligen. I enlighet med stadsstrategin är det ändamålsenligt att i allt högre grad genomföra tidsbestämda utvecklings‑, innovations- och näringslivsprojekt tillsammans med företag och andra partner.

Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Övriga utgifter −1 204−501−3 450−950
Kostnader −1 204−501−3 450−950
Avskrivningar     
Rörelseöverskott/underskott −1 204−501−3 450−950
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) −1 204−501−3 450−950
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott −1 204−501−3 450−950
Avskrivningar     
Investeringsutgifter −2 076−452−3 450−950
Kassaflöde från verksamheten och investeringar −3 280−953−6 900−1 900
Kassaflöde från finansiering     
Förändring i grundkapitalet     
Övriga förändringar i likviditeten     
Kassaflöde från finansieringen     
Effekt på likviditeten −3 280−953−6 900−1 900

Från delaktighetsfonden redovisas 1,0 mn euro för medborgarbudgetering till investerings-, löne- och driftsekonomiutgifterna utifrån stadsbornas förslag och röstningsresultatet. För verkställande av delaktighetsmodellen löne- och driftsekonomiutgifter på 1,1 mn euro till stadskansliets anslag.