3 10 05 Räddningsverket

1 000 €
Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt17 66316 00016 00016 50016 50017 20017 900
Utgifter sammanlagt54 19158 73758 53761 95360 79965 20169 524
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−36 528−42 737−42 537−45 453−44 299−48 001−51 624
Avskrivningar2 5912 0872 3142 5162 5162 8393 270
Räkenskapsperiodens resultat−39 119−44 824−44 851−47 969−46 815−50 840−54 894
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−39 119−44 824−44 851−47 969−46 815−50 840−54 894
Förändring, %       
Inkomster −9,4 3,13,14,24,1
Utgifter 8,4−0,35,53,57,26,6
Centrala prioriteringar och sammandrag av budgeten 2021

Räddningsverkets centrala prioriteringar år 2021 är.

  • Att öka räddningsväsendets beredskap och servicenivå för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter
  • Att säkerställa servicenivån och patientsäkerheten inom den prehospitala akutsjukvården
  • Att sträva efter utmärkthet inom ledningen och chefsarbetet
  • Att främja informationsledning, egenkontroll inom tjänsteproduktionen och räddningsväsendets datasystemprojekt
  • Att utveckla samverkan och beredskapen inom stadens gemensamma räddningsverksamhet, befolkningsskydd och beredskap

I 2021 års verksamhet betonas förbättrande av räddningsväsendets förutsättningar för snabb hjälp, minskande av insatstiden och tiden som enheterna är bundna vid uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården samt utvecklande av framgångsorienterat ledarskap och arbetshälsan. År 2021 placeras en ytterligare spetsenhet i Gårdsbacka och samtidigt förstärks verksamheten inom förebyggandet av olyckor, egenkontrollen och säkerhetskommunikationen utifrån riskerna. Genom att öka den prehospitala akutsjukvårdens resurser förbereder man sig för att utöka verksamheten med två enheter för prehospital akutsjukvård på deltid.

Beskrivning av verksamheten

Räddningsverket ansvarar för räddningsväsendet och den brådskande prehospitala akutvården i Helsingforsområdet. Räddningsväsendet delas upp i räddningsverksamhet (ca 62 % av räddningsverkets driftsutgifter) samt förebyggande av olyckor och beredskap för befolkningsskydd (ca 16 %). Den brådskande prehospitala akutvården som produceras till självkostnadspris för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt utgör cirka 22 % av driftsutgifterna.

Väsentliga förändringar i omvärlden
Utveckling i antalet invånare och kunder

Enligt tillsynsmyndigheten stämmer räddningsverksamhetens beredskap i fråga om snabb tillgång till hjälp inte överens med kraven. Beredskapen utvecklas i enlighet med den 10-åriga verksamhetsplanen genom att en ny spetsenhet grundas år 2021 i Gårdsbacka.

Resurserna för den prehospitala akutsjukvårdstjänsten har under de senaste tio åren blivit tydligt efter i utvecklingen i förhållande till antalet kunder och uppdrag. Dröjsmålen i uppdragen och personalens belastning minskas genom en ökning i den prehospitala akutsjukvårdens beredskap i genomsnitt med två 12 timmars enheter.

Ekonomi (kostnadsnivå, kostnader per enhet, produktivitet)

Verksamhetens produktivitet följs vid räddningsverket genom driftsutgifternas kostnader per enhet, som delas in i räddningsverkets (78 % av driftsutgifterna) och den prehospitala akutsjukvårdstjänstens (22 % av driftsutgifterna) kostnader per enhet. År 2021 beräknas räddningsväsendets driftsutgifter stiga med 5,5 %, varav andelen för servicenivåns utveckling är 2,8 procentenheter. Ökningen i den prehospitala akutsjukvårdstjänstens driftsutgifter beräknas till 4,0 %, varav utvecklingen av servicenivån utgör ungefär hälften. Kostnaderna per enhet justerade enligt invånarantalet och prisindex för basservicen beräknas år 2021 stiga med 70,7 euro (64,7 euro år 2019) i fråga om räddningsväsendet och med 19,5 euro (18,1 euro år 2019) i fråga om den prehospitala akutsjukvårdstjänsten per invånare. Då ekonomiplanen genomförs är räddningsverkets inflationskorrigerade index för kostnaderna per enhet (2019=100) 109,2 år 2021 och 116,4 år 2023.

Målsättningar och prestationer

I riskområde I förbättras den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 på högst 6 minuter till nivån 50 % (55 % år 2019). Annars sker inga väsentliga ändringar i antalet prestationer. Utvecklandet av servicenivån förkortar väntetiderna i den operativa verksamheten.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Brandmännens lägre lönenivå än i övriga Nyland och fortsättningen med verksamheten vid Helsingfors räddningsskola samt tillgången till personal som påverkas av de ovannämnda frågorna utgör väsentliga hotfaktorer för utvecklingen av räddningsverksamhetens servicenivå under de följande åren.

Den planerade centraliseringen av landskapets och räddningsväsendets strategiska styrningsrätt till staten, som ingår i förslaget till vårdreform, ändrar möjligheterna för Helsingfors räddningsväsen att bestämma om räddningsväsendets servicenivå och finansiering lokalt på det ändamålsenligaste sättet från och med början av år 2023.

Skyddsrummens ständigt ökande eftersatta underhåll äventyrar användningen av dem förutom under undantagsförhållanden också under vanliga förhållanden och ökar underhålls- och reparationskostnaderna för skyddsrummen med driftsutgifter.

Genomförande av stadsstrategin

Världens bäst fungerande stad

Genom kontinuerlig riskanalys, mångsidiga metoder för förebyggande av olyckor och en ändamålsenlig dimensionering av tillgängligheten inom räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvårdstjänsten garanteras den allmänna säkerheten när Helsingfors stadsstruktur utvecklas. Avtalsbrandkårerna och Helsingfors Räddningsförbund rf får en starkare roll som stöd för räddningsverkets myndighetsverksamhet vid förebyggandet av olyckor. Inom räddningsverksamheten svarar verksamhetsmodellen för spetsenheter på ett kostnadseffektivt sätt på uppdrag i enlighet med den valda riskprofilen inom både räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvårdstjänsten i områden som visat sig vara svårnådda.

Ansvarsfull hushållning

Utveckling i kostnaderna per enhet

Kostnaderna per enhet utan avskrivningar för räddningsväsendets driftsutgifter är bättre än genomsnittet i referensgruppen. Kostnaderna per enhet utan avskrivningar för den prehospitala akutsjukvårdstjänsten är konkurrenskraftiga i sin referensgrupp.

Produktivitetsåtgärder

Med beaktande av de omfattande utvecklingsåtgärderna inom tjänsteproduktionen under åren 2020–2021, är det inte möjligt att i budgeten nå produktivitetsmålet som Helsingfors stad har ställt.

Personalplan

Räddningsverket inrättar 27 nya anställningar år 2021, varav 12 till Gårdsbacka spetsenhet och 3 till den olycksförebyggande verksamheten. I den prehospitala akutsjukvården inrättas 12 nya anställningar, varvid det sammanlagda antalet löntagare i 2021 års budget är 734. Ett löneprogram för brandmännen inleds.

Väsentliga förändringar under budgetåret enligt servicehelhet och tjänst

(1 000 €)
31 10 05
UtgifterAndel av
utgifterna
på budget-
momentet %
Förändring
från året
innan €
Förändring
från året
innan %
Viktigaste
förklarande
faktorn
Räddningsverket- 60 799100 %2 0623,5 % 
Räddningsväsendet- 47 40378 %1 5523,4 %Tillägg av en
spetsenhet
i beredskapen
och tillväxt
i stations-
infrastrukturen
Den prehospitala akutsjukvårdstjänsten- 13 39622 %5104,0 %Tillägg av två
12 timmars enheter
för prehospital
akutsjukvård i beredskapen

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål
Tema i stadsstrateginBindande verksamhetsmålMätare för bindande verksamhetsmålKoppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering
Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgiftOlyckor förebyggs genom att öka stadsbornas och de i Helsingfors verksamma aktörernas förmåga att hindra olyckor och begränsa konsekvenserna av dem.

Räddningsväsendets funktionsberedskap är tillräcklig och ändamålsenlig.
Brådskande prehospital akutsjukvård tillhandahålls enligt beställarens krav.

8 000 säkerhetspoäng

Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i minst 50 % av uppdragen i riskområde I.

Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetskategorierna A och B.
Minst 32 % av de hjärtflimmerpatienter som lekmän upptäckt klarar sig.
Tjänsterna förnyasPersonalen kompetens utvecklas kontinuerligt.

Personalens arbetsförmåga främjas fortgående.
Det ordnas minst lika mycket kompletterande utbildning som år 2020.

I fråga om sjukfrånvaron genomförs förfarandena enligt programmet för tidigt stöd Vatu.
Ekonomiskt hållbar utvecklingRäddningsverkets verksamhet är produktiv med beaktande av stadens tillväxt och förändringarna i servicebehovetResultatbudgeten överskrids inte

Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål

20192020Prognos
2020
202120222023
Prestationsmål      
Säkerhetspoäng7 5218 0007 5008 0008 0008 000
Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B647062707070
Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i minst 50 % av uppdragen i riskområde I515055505050
Övriga prestationer      
Minst 32 % av de hjärtflimmerpatienter som lekmän upptäckt klarar sig713260323232
Det ordnas minst lika mycket kompletterande utbildning som år 2019105100100100100100
sjukfrånvaron, förfarande med tidigt stöd genomförs60100100100100100
Resultatbudgeten överskrids inte100100100100100100
Verksamhetens omfattning      
Invånarantal653 835658 696658 696664 812671 172677 560
Brand- och räddningsuppgifter exkl. första insatsen8 4438 6008 2008 7008 8008 900
Prehospital akutsjukvård inkl. första insatsen63 55063 63060 00064 30064 90065 500
Effektivitet/lönsamhet      
Förbrukning av fjärrvärme (2010=100)908787868685
Elförbrukning (2010=100)888787868685
20192020Prognos
2020
202120222023
Anställningar vid utgången av året718736745772808832
Antal löntagare i genomsnitt under redovisningsperioden666711692734772796
Antal årsverken i genomsnitt under redovisningsperioden626668650689725748
Bruttodriftsutgifter, 1 000 euro54 19158 73758 53761 95365 85570 178
Verksamhetsbidrag (nettoutgifter), 1 000 euro36 52842 73742 53745 45348 65552 278
Produktivitetsmätare
20192020Prognos
2020
202120222023
Räddningsväsendet64,768,968,970,773,075,5
Prehospitala akutsjukvården18,119,419,419,520,321,0
Räddningsverkets deflaterade kostnadsindex (2019=100)100,0106,5106,5109,2112,6116,4
Mätare för effektivitet i lokalanvändningen
20192020Prognos
2020
202120222023
Lokalyta sammanlagt (m² lägenhetsyta)180 222181 124181 752182 752183 833183 833
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder0,30,30,30,30,30,3
Hyreskostnader euro/år (000)7 0457 7317 6317 9108 5709 790
Antal verksamhetsställen101011121313