1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt235 11 675    
Utgifter sammanlagt7 9177 4428 00041 31541 8157 3157 315
Överskridningsrätter 11 108     
Verksamhetsbidrag−7 682−7 4423 675−41 315−41 815−7 315−7 315
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−7 682−7 4423 675−41 315−41 815−7 315−7 315
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−7 682−7 4423 675−41 315−41 815−7 315−7 315
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter −6,07,5455,2461,9−82,5 

I stadsstyrelsens dispositionsmedel i budgeten görs årligen en reservering för plötsliga och oförutsedda utgifter under året. Sådana utgifter kan exempelvis bestå av projekt av engångskaraktär som hänför sig till stadens internationella synlighet och storevenemang, till extraordinära enskilda projekt eller till samarbetet mellan staden och staten och som inte hör till den sedvanliga verksamheten i en sektor eller vid stadskansliet.

Utöver det ospecificerade anslaget omfattar dispositionsmedlen anslag för samarbetet i huvudstadsregionen och det regionala samarbetet, Helsingforsmedaljer, forskningsstipendier och ett vetenskapspris.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel omfattar reserveringar på 100 000 euro för ordnandet av kvalitetspristävlingen, 10 000 euro för vetenskapspriset och 77 000 euro för forskningsstipendierna.

Staden fortsätter 2021 med att genomföra löneutvecklingsplanen på längre sikt, vilken baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 4,5 miljoner euro i 2021 års budget.

I anslagen för 2021 har 10 000 000 euro reserverats för att täcka sådana utgifter som coronaepidemin eventuellt medför och som staden i sin budget inte har berett sig på att kompensera i form av separata statsunderstöd inom driftsekonomin. Sådana utgifter kan exempelvis bero på en försämrad ekonomisk situation hos de av stadens dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar. De utgifter till följd av coronaepidemin som staten ersätter direkt, bl.a. sådana som gäller testning och minskning av vårdskulden, kommer att behandlas som tekniska budgetöverskridningar med motsvarande inkomst.

Återhämtningen från coronaepidemin och förnyandet av stadens tjänster så att de svarar mot förändringarna i omvärlden kräver särskilda satsningar av staden på digitaliseringen, företagsamheten och sysselsättningen. I stadsstyrelsens dispositionsmedel har det för ändamålet reserverats 20 miljoner euro, varav 10 miljoner för projekt som främjar digitaliseringen och 10 miljoner för näringspolitiska åtgärder. De näringspolitiska åtgärderna inriktas i synnerhet på att utveckla förkuvös- och kuvösverksamheten i området i samarbete med högskolorna och på att utnyttja möjligheterna till affärsverksamhet i den cirkulära ekonomin och stärka kompetensklustret i branschen.