3 10 06 Stöd till affärsverket HST

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt16 00022 15119 52025 79525 79529 04937 508
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−16 000−22 151−19 520−25 795−25 795−29 049−37 508
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−16 000−22 151−19 520−25 795−25 795−29 049−37 508
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−16 000−22 151−19 520−25 795−25 795−29 049−37 508
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 38,4−11,916,516,512,629,1
Specificering av stadens stöd 2021- 2023
20192020202120222023
Avskrivningsstöd, 50 % av de avskrivna investeringarna i infrastruktur   5 3996 4857 3109 92114 760
Avskrivningsstöd, tilläggsandel sedan 2015   1 3791 3001 35101 200
Avskrivningsstöd, Sveaborgsavskrivningar, gammal egendom   2626242424
Avskrivningsstöd, tågstationsavskrivningar, gammal egendom   140140128128128
Räntestöd, effektiva räntor på infrastruktur   1 3851 6632 3873 7616 160
Västmetron, stadens andel av vederlagen   6 2356 91111 03111 55111 572
Infartsparkering, infrastruktur   5758781 0121 1121 112
Busshållplatser, infrastruktur   00000
Stadscyklar   9001 6401 9371 9371 937
Cykelinfrastruktur   112251394394394
Sveaborg, ersättning för godstrafik   -475225220220220
Sammanlagt   16 00019 52025 79529 04937 508

Staden betalar HST direkt understöd på 25,795 miljoner euro år 2021. Stadens understöd täcker huvudsakligen de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller en annan instans.

I infrastrukturavtalet mellan HRT och städerna anges det att städerna kan fakturera HRT för hälften av kapitalkostnaderna för infrastruktur, medan städerna direkt betalar den andra hälften av dessa. För Helsingfors del fakturerar HST staden för 50 % av avskrivningarna i infrastrukturegendom och 100 % av de faktiska räntekostnader som hänför sig till anskaffningen av sådan. HST återbetalar till fullt belopp till staden den kalkylmässiga infrastrukturränta som HRT fakturerats för. I HRT:s infrastrukturavtal har dessutom vissa infrastrukturfunktioner utelämnats, såsom infartsparkeringen och cykelinfrastrukturen. I stadens stöd ingår också ersättningen för godstrafik till Sveaborg, för vilken HRT inte får någon separat ersättning från annat håll.

Sedan 2015 har staden betalat HST ett särskilt avskrivningsstöd på ungefär 1,2–1,4 mn euro om året. Enligt HRT:s infrastrukturavtal avskrevs de gamla infrastrukturtillgångar som 31.12.2009 hade bokföringsvärdet noll, men som hade ett verkligt värde, i HRT:s uträkning av infrastrukturersättningar under fem års tid fram till 31.12.2014. Detta ledde till att de faktiska avskrivningarna av gamla infrastrukturtillgångar i HST:s bokföring från år 2015 är större än den infrastrukturersättning som HST får från HRT för avskrivningen av gamla tillgångar. Med ett stöd från staden ersätts skillnaden mellan de faktiska avskrivningarna och den ersättning som HRT betalar. Till följd av årsperiodiseringen av avskrivningarna och infrastrukturersättningen behövs det inte något avskrivningsstöd år 2022.

När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.