1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt   34 80834 80834 80834 808
Utgifter sammanlagt   31 97531 97531 97531 975
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag   2 8332 8332 8332 833
Avskrivningar   2 8332 8332 8332 833
Räkenskapsperiodens resultat   0000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)   0000
Förändring, %       
Inkomster     −0,0 
Utgifter       

På det nettobudgeterade budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster upptas de tjänster som enheten digital grund vid stadskansliets strategiavdelning tillhandahåller och som hänför sig till stadens kritiska datakommunikation, cybersäkerheten, ICT-stödet och underhållet. Till enhetens verksamhetsmål hör:

  • en fungerande och säker datakommunikation som tjänst
  • kostnadseffektiva och lättillgängliga kapacitetstjänster
  • det går snabbt och lätt att få stöd
  • kostnadseffektiva och högklassiga redskap som stöd för arbetet.

Utgifterna på budgetmomentet består bl.a. av kapacitetskostnader för ICT-tjänster och applikationer, licens- och servicekostnader baserade på antalet användare, kostnader för ICT-utrustning (inkl. arbetsstationer, terminalutrustning och annan kringutrustning), servicekostnader för datakommunikationsnätet enligt volymen för hanterings- och övervakningstjänsterna, livscykelkostnader för datakommunikationsutrustningen och kostnader för när- och distansstöd baserade på mängden servicebegäranden från beställarorganisationerna (sektorerna, förvaltningarna och affärsverken).

Inkomsterna och utgifterna på budgetmomentet har bildats genom sammanställning av sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens beräkningar över kostnaderna för de överförda anställda, tjänster och behövliga avtal som hör till enhetens verksamhetsområde, kompletterade med de chefs- och expertuppgifter, serviceavtal och investeringar som behövs för den fordrade servicenivån och kvaliteten. Dessutom har enhetens verksamhet uppskattats utifrån en bedömning av externa jämförelseobjekt.

Kostnaderna för ICT-tjänsterna faktureras enligt upphovsprincipen hos den sektor, den förvaltning och det affärsverk som använder tjänsten. Verksamheten är inte avsedd att vara vinstdrivande. Servicebehovet följs regelbundet enligt rapporteringscykeln för tjänsteproduktionen.