8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster33 049140 75014 60014 60010 1008 000
Utgifter4 8121 0001 0001 0001 0001 000
Netto28 237139 75013 60013 6009 1007 000
Överskridningar 4 010    
Förändring, %      
Inkomster 325,9−89,6−89,6−30,8−20,8
Utgifter −79,20000
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
80750 Statsandelar och -understöd10 534 6 5006 5006 5004 900
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier21 943133 0003 0003 0003 0003 000
80752 Övriga kapitalinkomster5727 6505 0005 000500 
80753 Ersättningar för skyddsrum 100100100100100
Utgifter      
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition4 095     
Överskridningar 3 010    
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition7171 0001 0001 0001 0001 000
Överskridningar 1 000    

Åren 2021-2023 beräknas byggnader och aktielägenheter bli sålda för ungefär 10 mn euro årligen, varav ca 3 mn euro, som motsvarar balansvärdet, upptas under övrig kapitalhushållning. Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att det eftersatta underhållet, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska med beaktande av också eventuella hyresintäkter från objekten.

I statsandelarna och ‑understöden och övriga kapitalinkomsterna har för år 2021 beräknats de understödsandelar som staten och Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat, med vilka Fastighets Ab Kabelhuset kapitaliseras för byggandet av Dansens hus. Kapitaliseringen görs på budgetmomentet 8 06 02, Övriga objekt, till Stns disposition.

Ersättningarna som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 mn euro.