1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt2 0632 1082 0082 0482 3482 0482 048
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−2 063−2 108−2 008−2 048−2 348−2 048−2 048
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−2 063−2 108−2 008−2 048−2 348−2 048−2 048
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−2 063−2 108−2 008−2 048−2 348−2 048−2 048
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 2,2−4,7−2,811,4−12,8 

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer vilkas verksamhet inte hör till någon annan nämnds område. Anslaget uppgår år 2021 till 2 348 000 euro. I anslaget ingår vissa understöd till sammanslutningar som hör till stadskoncernen och understödsmässiga ersättningsanslag. I anslaget ingår dessutom understöd för invånardelaktighet och övriga understöd. De övriga understöden består bl.a. av stöd för internationellt stadssamarbete, understöd till personalorganisationer, främjande av kommunal informationsverksamhet och understöd för ordnande av guideutbildning.