1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt   2 7002 7002 7002 700
Utgifter sammanlagt   3 8003 8004 2004 200
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag   −1 100−1 100−1 500−1 500
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat   −1 100−1 100−1 500−1 500
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)   −1 100−1 100−1 500−1 500
Förändring, %       
Inkomster   XX  
Utgifter   XX10,5 

Behandlingen i bokföringen av arv som tillfallit staten ändrades vid ingången av 2019. Tidigare behandlades sådana arv i balansräkningen. De arvsmedel på ca 4,6 miljoner euro som ingick i balansräkningen i 2018 års bokslut intäktsfördes på budgetmomentet för social- och hälsovård. Sedan ingången av 2019 har arv som tillfallit staten upptagits som inkomster på budgetmomentet för social- och hälsovård. Stadsstyrelsen fattade 8.6.2020 beslut om fastställande av ansökningsgrunder och disposition av arv som tillfallit staten. Stadsstyrelsen beslutade om ansökningsgrunderna och dispositionen av medlen i dödsbon som tillfallit staten som arv och som överlåts till staden att medlen ska användas för sådana understöd beviljade av social- och hälsovårdssektorn och kultur- och fritidssektorn som stöder främjandet av välfärd och hälsa.

Staden ska på begäran uppge för Statskontoret hur de arv som tillfallit staten har använts. Då användningen av arv som tillfallit staten utvidgas till kultur- och fritidssektorn finns det i budgeten ett nytt moment Arv som tillfallit staten, där de inkomster som fås i form av sådana arv och de utgiftsanslag som beviljas ur dessa följs. Utifrån inkomsterna beräknas årligen beloppet för understödsanslag till sektorerna ur arven som tillfallit staten, och understödsanslagen ur arvsmedlen motsvarar högst de inkomster som kommit in. Understödsanslaget till sektornämnden och sektionen i fråga upptas i understödsbilagan. Från detta budgetmoment anvisas kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn understödsanslag som hänför sig till ett enskilt arv som tillfallit staten och som 2020 överlåtits till staden. Staden har fått detta arv som inkomst år 2020, men det används från och med år 2021. Verksamhetsbidraget på budgetmomentet är därför negativt år 2021.

Från budgetmomentet beviljas understöd ur arv som tillfallit staten

  • till kultur- och fritidssektorn 850 000
  • till social- och hälsovårdssektorn 2 950 000