8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Utgifter34 91134 82023 20026 20025 60025 200
Netto−34 911−34 820−23 200−26 200−25 600−25 200
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −0,3−33,4−24,8−2,3−1,6
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Utgifter      
80401 Parker och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition23 45325 60016 10019 10019 60018 800
Överskridningar      
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker12 02514 20010 10010 1009 6009 800
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden11 42811 4006 0009 00010 0009 000
80402 Parker och friluftsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition11 4599 2207 1007 1006 0006 400
Överskridningar      
8040201 Parker i Kampen–Tölöviken2 497     
8040202 Parker och friluftsområden i Västra hamnen6 4414 6002 5002 5002 0001 050
8040203 Parker i Fiskehamnen1 2931 1201 0001 000330 
8040204 Parker och friluftsområden i Kronbergsstranden4719001 0001 0001 5001 700
8040205 Parker i Böle519001 0001 00070300
8040206 Parker i Kungstriangeln7061 1001 0001 0005002 300
8040207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande    500 
8040209 Parker i Malm 6006006001 1001 050

8 04 Parker och idrottsområden

I budgeten har det reserveras sammanlagt 26,2 mn euro för anläggning av parker och idrottsområden. För år 2022 har det anvisats anslag på 25,6 mn euro och för år 2023 anslag på 25,2 mn euro.

Förslaget till budget och ekonomiplan är utarbetat med tanke på projektbehoven inom stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorns idrottstjänster, och projekten har beretts i samråd med stadens viktigaste samarbetspartner. De projekt som ingår i förslaget har anpassats till investeringsprogrammen för de övriga parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen, och parterna och omfattningen för det gemensamma genomförandet av projekten har säkerställts. Dessutom beaktar förslaget iståndsättningsbehov som kommit fram i säkerhetsgranskningar, underhåll och områdesplaner i fråga om parker. För investeringarna i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättnings- och nya investeringsobjekt av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och upprätthåller egendomen med idrottsområden.

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

På budgetmomentet har för år 2021 reserverats anslag på sammanlagt 19,1 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 19,6 mn euro och för år 2023 anslag på 18,8 mn euro.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

För nya parker och för iståndsättning av parker har det i budgeten för år 2021 reserverats anslag på 10,1 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 9,6 mn euro och för år 2023 anslag på 9,8 mn euro.

Projekt som inleddes år 2020 och som fortsätter år 2021 är Körsbärsparken, lekparken Traktori i Malm, områdesparken i Staffansslätten och iståndsättningen av Pipers park på Sveaborg. Planeringen av iståndsättningen av Kajsaniemiparken pågår.

Nyanläggningen av parker koncentreras till parkprojekt i stora bostadsproduktionsobjekt särskilt i mellersta, nordöstra och östra stordistrikten. Projekt som inleds under ekonomiplaneperioden är bland annat Vallgårdsparken, Pejlingsparken och Mosaikparken i Nordsjö.

Investeringarna i naturskyddsområden gäller förbättring av de befintliga naturskyddsområdenas användbarhet, såsom skyltning, upprustning av naturstigar, anläggning av utsiktsplattformar, muddring och bland annat restaurering av bäckar och kärr.

Iståndsättningsinvesteringarna riktas närmast till iståndsättningar av sådana parker som enligt områdesplaner och säkerhetsgranskningar inte längre uppfyller de funktionella kraven och säkerhetskraven, utan är i behov av omedelbar iståndsättning. Åtgärderna i fråga går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparker byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller de nuvarande kraven. De viktigaste projekten som inleds år 2021 är lekparken Iso-Antti i Marudd och lekparken Hilleri i Hertonäs. Under ekonomiplaneperioden inleds dessutom iståndsättningen av Sibeliusparken.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden

För idrottsplatser och friluftsområden har det i budgeten för år 2021 reserverats anslag på 9 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 10 mn euro och för år 2023 anslag på 9 mn euro.

Idrottsplatserna och friluftsområdena omfattar alla andra investeringar i idrottsområden utom de som hör till husbyggandet. Till uppgifterna hör bland annat strandkonstruktioner, båtbryggor, farleder, planer, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder. De viktigaste investeringarna i friluftsområden riktas under de första några åren huvudsakligen till ombyggnad av idrottsplatser och planer. Anslaget används för att genomföra bland annat en ombyggnad av Brahe konstgräsplan, en ombyggnad av planen i Vik, ett vinterförvaringsområde för båtar i Tolkis samt en fortsättning på Simstadions ombyggnadsprojekt. År 2021 byggs dessutom konstisplanen i Johannesparken. Under planperioden är det meningen att också en iståndsättning av de befintliga idrottsparkerna, såsom Hertonäs idrottspark, ska inledas.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

På budgetmomentet har för år 2021 reserverats anslag på sammanlagt 7,1 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 6,0 mn euro och för år 2023 anslag på 6,4 mn euro.

På undermomentet parker och idrottsområden i projektområden har kombinerats alla områdesbyggnadsprojekts budgetanslag.

Parker i Kampen-Tölöviken

Det har inte reserverats något anslag för parkerna i Kampen-Tölöviken.

Parker och idrottsområden i Västra hamnen

Med anslaget för parker och idrottsområden i Västra hamnen anläggs parker på Busholmen och i Utterhällsområdet. Parkbyggandet i den centrala Godahoppsparken på Busholmen började år 2013 och fortsätter under hela ekonomiplaneperioden i takt med byggandet av fastigheterna. Byggandet av Utterhällsparken färdigställs år 2021. Byggarbetena på Busholmens idrottspark inleddes år 2018 och fortsätter under hela ekonomiplaneperioden.

Parker och idrottsområden i Fiskehamnen

Anslaget för parker och motionsområden i Fiskehamnen används för att anlägga parker i området, bland annat Fiskehamnsparken och Loviseholmsparken. Byggandet av parkerna fortsätter enligt förutsättningarna som förverkligandet av området medger under planperioden.

Parker och idrottsområden i Kronbergsstranden

Med anslaget för parker och idrottsområden i Kronbergsstranden anläggs det parker och idrottsområden i Kronbergsstranden och Degerö. Förberedelser görs för förverkligandet av Kronbergsstrandens idrottspark under ekonomiplaneperioden.

Parker i Böle

Anslaget för parker i Böle används för att anlägga parker i Böle. Planeringen av parkerna i Mellersta Böle fortsätter. I de andra delområdena i Böle inleds parkprojekt under planperioden enligt det som bostadsbyggandet medger.

Parker i Malm

Byggandet av det tidigare flygplatsområdet i Malm inleds under planperioden 2021–23. Anslaget används för att förverkliga Nallebrinkens parkområde i synnerhet till den del landskapsarbetena i anslutning till stamledningen för naturgas förutsätter det. I området inrättas dessutom olika slags idrotts- och lektjänster för tillfälligt bruk och med tanke på det framtida boendet, även i områden som byggs senare.

Parker i Kungstriangeln

Anslaget för parker i Kungstriangeln används för att bygga parker i Kungseken och Hongasmossa. I Kungstriangeln fortsätter anläggandet av Helene Schjerfbecks park och inleds anläggandet av Bildkonstnärsparken och Ellen Thesleffs park. Anläggningen av parker i Hongasmossa inleds i etapper och genomförs huvudsakligen först efter planperioden.