Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige

25.11.2020 (328 §)

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

9.12.2020 (352 §)

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna budget för år 2021 och ekonomiplan som anvisning för åren 2021–2023.